Sarpsborg kommune har en ambisjon om null bostedsløse

Sarpsborg kommune er ansvarlig for dette eksempelet.

Ansvarlig aktør:
Sarpsborg kommune
Ansvarlig enhet:
Enhet forvaltning og utvikling - Team bolig
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

«Hjemveien - Boligsosiale tjenester på brukernes premisser» er et konsept utviklet gjennom tjenestedesign (Comte Bureau), og kan enkelt benyttes av andre kommuner på et mangfold av kommunale tjenester. Verktøy og prosesser fra designfaget tar hensyn til både brukerperspektiv og systemperspektiv.

Resultat

De kommunale tjenestene i Sarpsborg kommune er blitt mer målrettet og enklere for brukeren. Kommunen ser på helheten og iverksettes riktige tiltak til rett tid. Det gir motivasjon og interesse til endring for å hjelpe seg selv. Dette er fundamentet for hvordan kommunen nå jobber med de som har behov for bistand til bolig og tjenester.

Konseptet B.A.N.K. er et konkret resultat av samarbeidet mellom kommune og tjenestedesignere. B.A.N.K. spiller både på det økonomiske aspektet, og på det å være en kompetansebank som hjelper innbyggere til å bli mer selvhjulpne i håndteringen av egen privatøkonomi. Kompetanseheving rundt økonomistyring og hverdagsøkonomi er allmennpreventivt og noe alle innbyggere kan dra nytte av. 

Fra 2011 er det jobbet systematisk med å få opp gode rutiner, prosedyrer og verktøy for å redusere ventelister på kommunal bolig. Dette i tillegg til løsningene som ble etablert gjennom prosjektet "Hjemveien", har resultert i at antall bostedsløse har gått fra 186 bostedsløse personer i 2011 til åtte husstander i 2018.

Bakgrunn

Sarpsborg kommune ønsket å skape endringer i egen kommune og tenke nytt rundt hvordan boligsosialt arbeid kan organiseres og tilpasses brukerbehov. Tjenestekonseptet som er utviklet i samarbeid med tjenestedesignere, bygger bla. på funn fra utfordringsbildet i tidligere studier av det boligsosiale feltet i Sarpsborg (NOVA rapport «Sarpsborg – en boligsosial forstudie, nr. 4/12).

Særlige utfordringer var:

 1. Fragmenterte tjenester:
  • Uklarhet om hvilke tjenester som fanget opp hvilke behov.
  • Behov for å finne løsninger for å knytte tjenestene for det boligsosiale feltet tettere sammen med kommunens øvrige tjenestene.
  • Den boligsosiale virkemiddelpakken opplevdes fragmentert og komplekst fra et brukerperspektiv.
 2. Krevende boligmarked:
  • Dårligere skår enn landsgjennomsnittet på mange faktorer knyttet til levekår.
  • En befolkningsvekst og en underdekning av kommunalt disponerte boliger som påvirker til økte boligpriser og en forverret situasjon for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Målsettinger

Sarpsborg kommune har tatt fremtidens utfordringer på alvor, og i flere år systematisk jobbet med å tenke nytt og innovativt. De ønsker å oppnå økt tjenestekvalitet, effektiviseringsgevinster og bedre omdømme. Målene i denne prosessen var følgende:

 • Null bostedsløse!
 • Økt opplevd verdi for både sluttbruker og kommunen som tjenesteleverandør.
 • Effektiv og helhetlig utnyttelse av kommunens boligsosiale virkemidler.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Prosjektet ble gjennomført på fem måneder fordelt på fire faser og har overføringsverdi til andre kommuner. Fremgangsmåte, innsikter og løsningsforslag beskrives nærmere i rapporten Hjemveien - Boligsosiale tjenester på brukernes premisser

Prosjektgjennomføring

Funnene fra innsiktsarbeidet (fase 2) peker på en rekke ulike brukerbehov. Kommunen inviterte en bredt sammensatt gruppe innbyggere med stor variasjon av forutsetninger, utfordringer og behov.

Med utgangspunkt i brukerinnsiktene (fase 3) ble prosjektgruppen invitert til en idédugnad, hvor målet var å generere ideer og løsninger som kan forbedre tjenestene for brukerne. Brukerne ble invitert til å være med for å utvikle og teste de nye løsningene.

Løsningene som ble valgt og som kommunen har testet og implementert er (fase 4 og 5): «B.A.N.K – fra tall til drømmer».

 • Kommunen jobber med den enkelte for kompetanse i personlig økonomi.
 • En dialogbasert prosess som skal sikre varig bolig og starter ved søknad om bistand til bolig.
 • Rådgivere ved enhet «Team bolig» bistår med økonomisk rådgivning ved bosetting generelt og startlån spesielt.
 • Kundearealet er utstyrt med trådløst nett og PC-er slik at søknadsprosessen går lettere.
 • Løsningen har ført til bedre rutiner og instrukser for tverrsektorielt samarbeid, både internt i kommunen og med andre aktører.
 • Det gjennomføres møter med fast frekvens og møter ved behov.
 • På individnivå etableres helhetlige individuelle planer i samarbeid med bruker.
 • Fast kontaktpersoner og oppfølging gir enklere kommunikasjonslinjer.

Andre resultater av prosessen er:

 • Brukermappen «På vei hjem» er utarbeidet, brukertestet og tatt i bruk. I mappa er det informasjon om hvordan gå frem i søknadsprosessen og hvilken dokumentasjon som kreves.
 • Brosjyren «Egen bolig» med veiledning og tips for å gi støtte i kjøpsprosessen ved vedtak om startlån.  
 • Kommunen har ikke økt sin kommunale boligmasse, men ved hjelp av konseptet «leie til eie» fristilt en rekke boliger.
 • Færre avviklinger for husleierestanser og annet mislighold begrunnet med at flere får bistand til å skaffe en egnet bolig samt oppfølging i boligen.
 • Bedre rutiner og instrukser for tverrsektorielt samarbeid, både internt i kommunen og med andre aktører.
 • Andre instanser har begynt å henvise kunder/brukere til «Team bolig» i forbindelse med økonomiske spørsmål.

 

Relevant lovverk

Sikre brukermedvirkning

Metoden tjenestedesign har et bruker-medvirkningsperspektiv som er gjennomgående i hele denne prosessen. Brukerne var med på å utvikle og teste nye løsninger. Sarpsborg kommune har ikke bare et mål om å ha innbyggerne i fokus, men faktisk «å innta brukernes fokus».

Suksessfaktorer

Forankring politisk via planverk og organisatorisk gjennom rutiner er en grunnleggende suksessfaktor. For arbeidet med bosetting av de som kommunen er i kontakt er følgende faktorer avgjørende:

 • Bevisstgjøring av nye leietakere om at en kommunal bolig kun er en midlertidig ordning på tre år.  
 • Prosessen med å sikre varig bolig starter allerede ved søknad om bistand til bolig.
 • Rådgivere bistår med økonomisk rådgiving både til de som leier kommunal bolig og ved startlånsøknader.
 • Helhetlige individuelle planer i samarbeid med brukere.
 • Riktige tiltak til rett tid gir mer motiverte brukere som er interessert i endring for å hjelpe seg selv.

Utfordringer underveis

 • Ting tar tid!
 • Internkultur

Tips til andre

 • Innovasjon, og i dette tilfellet bruk av tjenestedesign, er et godt redskap for å løse samfunnsutfordringer. Men det krever organisatorisk vilje, og at innovasjon er nedfelt som en strategi kommunen skal bruke.
 • Arbeidet kobles til vedtatte planer. I Sarpsborg kommune er det vedtatt en helhetlig boligpolitisk plattform med ambisjon om å gi sammenheng mellom generell boligpolitikk, boligsosial politikk og tjenesteutvikling.  
 • Forankring i kommuneledelsen (rådmannens ledergruppe) og videre nedover i fagområdene.
 • Samordning til felles arbeidsverktøy for sektorer (GERICA/*LMP og Plania) * LMP – Forkortelse for Mobile Lifecare Pleie. Applikasjon på en mobil enhet, som henter og skriver informasjon til Gerica-systemet. Den mobile enheten som helhet blir ofte omtalt som LMP av pleierne.

Vedlegg

Tjenestedesignprosessen som resulterte i konseptet B.A.N.K

To veiledningsmapper er utarbeidet  

 • På vei hjem – veiledningsmappe for de leier kommunal bolig.
 • Egen bolig - veiledningsmappe for de som har fått startlån.

Publiserte artikler

Videreføring av arbeidet

Arbeidet er implementert som en veiledningsprosess for å sikre varig bolig. Den starter ved søknad om bistand til bolig. Rutiner og instrukser for tverrsektorielt arbeid er etablert både internt i kommune og med andre aktører.