Samordning og felles kontakt for boligsosiale spørsmål

Ringsaker kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Ringsaker kommune
Ansvarlig enhet:
Servicesenteret
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Boligsosialt ansvar og boligsosiale oppgaver var tidligere veldig fragmentert og oppdelt. Som en del av boligsosialt utviklingsprogram gjennomførte kommunen fra 2012 – 2013 en betydelig samordning av de boligsosiale oppgavene. Servicesenteret, som allerede hadde ansvaret for Husbankens startlån, tilskudd og bostøtte, overtok ansvaret for tildeling av kommunal bolig og omsorgsbolig fra henholdsvis NAV-kontoret og 3 pleie- og omsorgsdistrikt. Videre fikk Bygg og eiendom ansvaret for forvaltning av alle kommunale boliger, inkludert omsorgsboliger. Psykisk helse og rustjenester etablerte en boligsosial oppfølgingsavdeling etter at Rusteamet ble overført fra NAV – kontoret. Servicesenteret fikk også et formelt boligsosialt koordineringsansvar på tvers av ulike enheter.

Resultat

 • Mer hensiktsmessig oppgavefordeling.
 • Vedtaksbasert tildeling av kommunal bolig og omsorgsbolig basert på retningslinjer vedtatt av Kommunestyret.
 • Fikk skilt tildeling for forvaltning av kommunale boliger.
 • Kommunale boliger og omsorgsboliger sees i sammenheng.
 • Tildeling av kommunal bolig og bruk av startlån / tilskudd seees i sammenheng.
 • Økt boligsosial forebygging.
 • Bedre boligsosial rådgivning.
 • Bedre boligsosial oppfølging av utsatte personer.

Bakgrunn

Boligsosialt arbeid var i lite grad prioritert. Oppgaver og ansvar var svært fragmentert. Kommunen hadde ikke vedtaksbasert tildeling og enhetene som tildelte kommunal bolig omsorgsbolig hadde også forvaltningsansvaret for boligene. Bygg og eiendom hadde vedlikeholdsansvaret for kommunale boliger og omsorgsboliger, men hadde ingen incentiver for å få boligene klargjort for utleie. Utleiegraden var på kun ca 62 %. Det var i lite grad tydeliggjort hvilken enhet som skulle gi boligsosial oppfølging av utsatte grupper.

Målsettinger

 • Oppnå opptimal organisering i forhold til samlet forvaltning av kommunale utleieboliger og en samordnet bruk av boligsosiale virkemidler.
 • Økt boligsosial forebygging og opptimal bruk av kommunale utleieboliger.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Ekstern boligsosial analyse i 2011.

Trinn 2
Utarbeidelse av programplan og forankring / vedtak i Kommunestyret i 2012.

Trinn 3
Utarbeidelse og gjennomføring av  aktivitetsplan i 2012, 2013 og 2014.

Trinn 4
Avslutning av program, herunder ekstern sluttanalyse i 2015.

Relevant lovverk

Lov om husleieavtaler (1999),  lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011) og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (2009).

Sikre brukermedvirkning

Politisk oppnevnte brukerråd ble innvolvert (Funksjonshemmedes råd, Eldrerådet og Mangfolds- og inkluderingsrådet).

Finansiering

Stillingsressurser ble overført fra NAV – kontoret til henholdsvis Servicesenteret, Bygg og eiendom og Psykisk helse og rustjenester. Flere prosjektstillinger gjennom BOSO – programmet og Bolig først prosjektet har senere blitt faste.

Suksessfaktorer

 • Ekstern boligsosial analyse.
 • Forpliktelse gjennom programavtale med Husbanken.
 • Bred involvering av berørte enheter og medarbeidere.
 • Forankring hos rådmannen og politisk ledelse.
 • Kontinuitet i forhold til prosjekt- / programledelse.
 • Interne samarbeidsseminar med deltakelse fra både ledelse og medarbeidere i berørte enheter.

Tips til andre

 • Viktig med overordnet forankring.
 • Involver berørte enheter og medarbeidere så tidlig som mulig.
 • Sikre gjennomføringskraft gjennom  øremerket / dedikert prosjektledelse.

Rapporter

Ringsaker Boligsosial sluttanalyse fra Rambøll Ringsaker Boligsosial brosjyre Ringsaker Sluttrapport for boligsosial utviklingsprogram 2011 2015 Ringsaker Leietakerbrosjyre

Videreføring av arbeidet

Ja.

Vedlegg

Ringsaker Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Ringsaker Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig