Samlokaliserte boliger med døgnbemanning i Melhus kommune

Melhus kommune er ansvarlig for dette eksemplet
Bilde av husklynge med måhus, rekkehus og lavblokkeri utkanten av Melhus sentrum, med jorder i forgrunnen og skogkledd ås i bkgrunnen
Ansvarlig aktør:
Melhus kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Type tjenestetilbud/boligtype: Samlokaliserte leiligheter/bofellesskap med døgnbemannet personalbase.
Beliggenhet/ nærmiljø: Boligene ligger i Melhus sentrum.
Målgruppe: Mennesker med sammensatte rus- og psykiske lidelser.
Antall/størrelse: 12 leiligheter over to etasjer (55 m2). Egen personalbase og kontorfasiliteter (130 m2). Brukerstyrt aktivitetsloft. Tre kartleggings-/korttidsboliger.
Ferdigstillelse (år): 2008/2015
Eieform: Kommunale boliger

Resultat

Idrettsveien er et bo- og tjenestetilbud basert på recovery-tenking, hvor beboerne kan leve meningsfulle, aktive og tilfredsstillende liv selv om de har helseutfordringer knyttet til rus og psykiatri.

Beboerne har selv vært med på å pusse opp et stort felles areal med kjøkken som ligger på loftet i bofelleskapet. Her er det lagt til rette for sosialt fellesskap, og loftet brukes av både beboerne i Idrettsveien og andre brukere som bor i kommunen og som har behov for aktivitet og sosialt fellesskap. Bofellesskapet har også et uteområde som innbyr til sosiale tiltak,  fra hagearbeid til fritidsaktiviteter kjent fra ordinære hager, slik som badminton, krokket, ballspill, frisbee, og så videre. 

Beboere flytter først inn med bo- og tjenesteavtale. Hvis botilbudet fungerer for både bruker og tjenesteyter blir det inngått en ordinær husleieavtale. Maksimal lengde på en bo- og tjenesteavtale er ett år. Brukere som ikke fungerer i Idrettsveien får et annet tilpasset botilbud fra kommunen. I tillegg til de som bor i Idrettsveien er det omtrent 50 brukere som bor andre steder i kommunen som er tilknyttet tilbudet. Disse brukerne bor i både kommunale og private boliger. De tilknyttede brukerne får bistand fra ambulerende tjenester som er organisert under Idrettsveien bofelleskap.

For å gi et tilpassa boligtilbud til denne brukergruppa gir Melhus kommune også tilbud om brukertilpassa småhus, se eksempelet:  Småhus i Melhus kommune med investeringstilskudd - Veiviseren.no

Bakgrunn

Melhus kommune har over tid vært opptatt av å sørge for at kommunen har et helhetlig bo- og tjenestetilbud for vanskeligstilte grupper. Melhus er spesielt opptatt av at kommunen skal ha et bredt og mangfoldig tilbud med ulike boligtyper for mennesker med sammensatte rus- og psykiske utfordringer.

Kommunen etablerte Idrettsveien og tok i bruk bo- og tjenesteavtaler for å sikre at personer med store og sammensatte utfordringer skal få et godt og fleksibelt bo- og tjenestetilbud.

Fagmiljøet som jobber med denne gruppa i Melhus ville involvere og aktivisere beboerne; ønsket om å legge til rette for meningsfulle liv lå til grunn for etableringen av Idrettsveien bofellesskap.

Målsettinger

Idrettsveien bofellesskap skal legge til rette for en personsentrert prosess for tjenestemottaker på hans eller hennes vei mot en bedret psykisk helse. I Idrettsveien skal tjenestene fasiliteres slik at fagpersoner og familie kan støtte opp under den enkelte beboers recovery-prosess.

Tjenesteyternes holdning til å arbeide med denne beboergruppa er viktig. Kommunen skal jobbe systematisk og tverrfaglig med både boligene og de tilknyttede tjenestene, slik at det legges til rette for at tjenestemottakerne skal kunne utvikle seg selv og få et bedre liv.

Relasjonene mellom tjenestemottaker og tjenesteyter skal være basert på åpenhet og tillit.

Idrettsveien skal legge til rette for at tjenestemottaker opparbeider seg ferdigheter slik at han eller hun bedre kan ta ansvar for eget liv, herunder sitt eget nettverk og støttepersoner. Idrettsveien benytter funksjonssirkelen i tjenesteytinga.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Idrettsveien bofellesskap ble opprettet i 2008. Melhus kommune så at de hadde et økt behov for oppfølging av personer med psykiske lidelser, og det ble satt opp et bygg med plass til base og fem leiligheter.

Etter en del års drift så de ansatte at de hadde kapasitet til å gi tjenester til flere personer uten å øke bemanningen. Kommunen hadde et ledig boligkompleks som Idrettsveien flyttet inn i. Det "nye" bygget er i to etasjer, med base i 1. etasje midt i bygget. Fra basen er det god utsikt til svalgangene i bygget, og bygget har godkjent kameraovervåking.

Leilighetene ble oppgradert med robust kvalitet, men er fortsatt hjemmekoselige, og hver leilighet har sitt særpreg. Noen av leilighetene har høyere sikring mot vannskader. Enheten tilbyr fellesmåltider og leveranse av varme måltider, i tillegg har hver boenhet et lite kjøkken som er stort nok for selvhushold. Beboerne må selv skaffe hvitevarer. Badene er utformet og innredet for å redusere suicidalfaren.

Idrettsveien ligger i sentrum av kommunesenteret slik at beboerne enkelt har tilgang til nødvendige tjenester og servicetilbud. Dette legger til rette for at beboerne kan delta i samfunnet på lik linje med andre innbyggere.

Det legges stor vekt på felles aktiviteter og at beboerne involveres i lokalsamfunnet, blant annet tilbyr beboerne hjelp til naboer og lokalmiljø, og de bidrar til aktiviteter på sykehjemmet. Tjenester til andre innbyggere i Melhus organiseres og tilbys via appen NYBY.

Beboerne er synlige og viser at de har evne og vilje til å arbeide, noe som fører til at psykisk helse og mindre rusutfordringer oppleves som mindre dramatisk for de andre innbyggerne i kommunen. De som bor og jobber i Idrettsveien utfører også mindre vedlikeholdsoppdrag for eiendomsavdelingen i kommunen, og leverer mat og drikke til små kommunale arrangementer.

I 2020 ble tilbudet i Idrettsveien utvidet med tre nye kartleggingsleiligheter. Disse leilighetene er på ca. 40 m2 og beregnet på korttidsopphold på en til tre måneder, de brukes til kartlegging og avklaring av hvilke bo og tjenestilbud brukere har behov for. I løpet av oppholdet skal beboeren får kartlagt boevne, nødvendig tjenestenivå og fremtidig boliggjøring (om beboeren har behov for bemannet bolig, ordinær kommunal bolig, privat bolig, og så videre). 

Relevant lovverk

Boligene i Idrettsveien tildeles beboere som har behov for tjenestene som er knyttet til botilbudet. Ved innflytting blir det inngått en bo- og tjenesteavtale i stedet for en ordinær leiekontrakt. Dette gjør at i tilfeller der boløsningen ikke fungerer, kan både kommunen og beboeren si opp avtalen uten tre måneders oppsigelsestid (som med vanlig husleiekontrakt). Dette gjør det mulig å justere og tilpasse bolig- og tjenestetilbudet til den enkelte bruker.

Bo- og tjenesteavtaler sikrer nødvendig fleksibilitet og sikrer at personer med store og sammensatte utfordringer mottar et godt bo- og tjenestetilbud som raskt kan justeres og tilpasses til brukerens og kommunens behov.

Hvis man finner ut at bofellesskapet i Idrettsveien ikke fungerer for en beboer, vil vedkommende få tilbud om et annet tilpasset botilbud fra kommunen.

Sikre brukermedvirkning

Med bakgrunn i at recovery-tanken skal være fundamentet for botilbudet, har Idrettsveien helt fra oppstarten hatt brukerrepresentanter (valgt på husmøte) som er med på på å gi innspill til hvordan tjenestetilbudet skal videreutvikles. Gjennom sin recovery-prosess bidrar brukerne hele tiden aktivt til å skape innhold i tjenestene. De bidrar til å utforme tjenestetilbudet, utarbeider husregler, og deltar i månedlige møter med aktivitetsansvarlig i boligen. Brukernes kompetanse benyttes i planlegging og utførelse av aktivitetene.

Brukermedvirkning står sentralt i individuell oppfølging av hver enkelt beboer. Personalet bruker funksjonssirkelen og kartlegger sammen hva som er de viktigste områdene sammen med brukeren. For boligens ansatte er det viktig at de kjenner hver bruker godt, slik at de kan  bruke beboernes egne ressurser for å gi best mulig tilpasset oppfølging.

Finansiering

Bygningene som per i dag huser Idrettsveien bofellesskap ble bygget som omsorgsboliger for eldre på 90-tallet. Da kommunen anskaffet flere og nyere omsorgsboliger i kommunen ble byggene frigitt til andre brukergrupper enn eldre. Det ble satt av 3 millioner til oppgradering og tilrettelegging for å gjøre bygget både bruker- og ansattvennlig. I oppgraderingsprosjektet brukte kommunen kunnskap fra prosjektet "Robuste boliger i Melhus kommune" der kommunen sammen med SINTEF Byggforsk så på erfaringer og forskning knyttet til materialvalg i boliger for denne brukergruppa.

Melhus kommune har gjort kommunestyrevedtak om å sette av et årlig beløp til finansiering og oppgradering i økonomi- og handlingsplan.

Suksessfaktorer

 • kommunen fikk et godt og trygt bomiljø for innbyggere med ROP-lidelser
 • større grad av normalisering og integrering i boligtilbudet for denne gruppa
 • kommunen leverer tjenester på riktig nivå
 • kommunen har redusert antall episoder med uønsket adferd (både fysisk og psykisk) i annen kommunal boligmasse
 • det er etablert et godt fagmiljø rundt ROP-gruppen, enhetene arbeider tverrfaglig for å gi beboerne en best mulig bosituasjon

Utfordringer underveis

Det har ikke vært noen større utfordringer i prosjektet. Et premiss for at prosjekt som dette skal lykkes er at det er forankret i både politisk og administrativ ledelse, og at det er satt av midler til prosjektet i kommunens økonomi- og handlingsplan slik at de økonomiske forutsetningene er tilfredsstillende.

Tips til andre

 • Dra til andre kommuner for se på de ulike løsningene kommunen har valgt. Legg disse sammen med egne ideer og tilpass til egen kommune.
 • Leilighetene i Idrettsveien er 55 m2 (kan ikke bygges om på grunn av strukturelle forhold i bygget). Etter noen års drift er erfaringen at størrelsen gjør det litt for enkelt å samle både folk og gjenstander i boligene.
 • Ved nybygg kan det være hensiktsmessig å ha leiligheter med både soverom og sovealkove.
 • Kartlegg hvilke bemanningsressurs som trengs når man velger å bosette flere mennesker med sammensatte utfordringer i samme bygg og bomiljø.
 • Vurder hvilke andre offentlige etater som skal kobles på i daglig drift for å sikre et godt tverretatlig samarbeid. Bør brannvesen, politi, kommunens eiendomsavdeling, NAV, spesialisthelsetjeneste og så videre være med som samarbeidspartnere?
 • Tilbudet bør bestå av mer enn bolig og helsetjenester. Hva kan tilbys av aktiviteter både i helgene og gjennom uka?
 • Vurder om boligene trenger egne husordensregler (disse bør utarbeides med en viss grad av brukermedvirkning).

Publiserte artikler

Idrettsveiens egen hjemmeside

Idrettsveiens egen blogg

Artikkel om bofellesskapet på nettsidene til NAPHA

Artikkel om hvordan Melhus kommune har jobbet tverrfaglig, nettsidene til NAPHA

Artikkel av SINTEF, vdr forskningsrapporten "Bokvalitet og verdighet", der botilbudene i Melhus er nevnt

Bofellesskapet deltar i Birkebeinerrittet, artikkel på Melhus kommune sine nettsider

Slik kom sykefraværet i bofellesskapet ned mot null prosent, nettartikkel i E24