Samarbeid og tidlig innsats for å forebygge utkastelser

Drammen kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Drammen kommune
Ansvarlig enhet:
John Dutton, boligsjef i Drammen kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

I september 2012 startet Drammen kommune opp et delprosjekt for å forebygge og forhindre utkastelse. Utkastelser er kostnadskrevende, både i faktiske kroner men det har også menneskelige kostnader for den det gjelder.

Resultat

Arbeidet har resultert i en nedgang på antall begjæringer og utkastelser fra kommunale utleieboliger, se tabellen under:

 Begjærte utkastelser  
 2012  74 
 2013  41
 2014  34
   
 Avholdte utkastelser  
 2012  24
 2013  15
 2014  18

Bakgrunn

Ved oppstart av programmet var det identifisert at det ble sendt mange begjæringer om utkastelse fra kommunale utleieboliger, og om lag halvparten av disse ble også gjennomført. Enkelte leietakere hadde en runddans hvor de fikk begjæring og ble kastet ut av en kommunal utleiebolig, oppsøkte NAV om bistand som bostedsløs, fikk tildelt midlertidig bolig, og så etter hvert en ny kommunal bolig og ble kastet ut på nytt fordi husleie ikke ble betalt. Dette er kostnadskrevende, både i faktiske kroner men det har også menneskelige kostnader for den det gjelder. I møte med Namsmannen ved oppstart av arbeidet ble dette pekt på som en uheldig praksis.

Målsettinger

 • Halvere antallet begjæringer og utkastelser
 • Identifisere årsaker til at en slik runddans med begjæring om utkastelse, søknad til NAV for tildeling av midlertidig bolig og etter hvert ny kommunal bolig, og hvordan dette kan forebygges

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Det er innført systemer for å forebygge utkastelser:

 • Systematisk bruk av trekk i ytelser for betaling av husleie (både i kommunale og private utleieboliger). Dette gjelder ikke bare trekk i uføretrygd eller alderspensjon men også trekk i arbeidsavklaringspenger.
 • Regelmessig identifisering av leietakere i kommunale utleieboliger med husleierestanse (hver 14. dag)
 • Regelmessige tverrfaglige møter (NAV, Boligtjenesten, Senter for rusforebygging, Psykiske helsetjenester og Introduksjonssenteret) for å ansvarssette oppfølging av leietakere med restanse (hver 14. dag).

I møte med den enkelte gjennomføres følgende:

 1. Analyse av utfordringen (hva var «normalen» og hvorfor fungerte ikke den   tilfredsstillende)
 2. Vurdering av ulike alternative tiltak
 3. Gjennomføring av valgt tiltak. 
 4. Hjemmebesøk som virkemiddel for å komme i kontakt med leietakere
 5. Korrigering av tiltaket når uforutsette elementer oppstod

Sikre brukermedvirkning

Hjemmebesøk og involvering i prosess.

Finansiering

Trygd, arbeidsavklaringspenger, annen inntekt, systematisk bruk av trekk i inntekt/trygd.

Suksessfaktorer

 • Etableringen av et tverrfaglig samarbeid har vært en av de viktigste grepene for å oppnå ønsket effekt. Like viktig som å etablere dette fora er at personene som sitter samlet får tilstrekkelig mandat fra sine virksomheter for å kunne løse utfordringene ikke bare identifisere de. Dette fordrer at en både må gi og ta ansvar.
 • Vår erfaring er at en i dette arbeidet er helt avhengig av NAV. Drammen kommune har få både begjæringer og effektueringer av utkastelse grunnet i adferd eller kontrakts utløp. Med andre ord er det stor overvekt i økonomiske forhold som er grunnlag for begjæringer og fravikelser. NAV har da virkemidler til å forhindre de fleste fravikelser, men arbeidet må prioriteres, og det må søkes langvarige løsninger. NAV Drammen har en stilling som i all hovedsak arbeider med husleierestanse problematikken. Både inn mot egen organisasjon og direkte mot leietagere/brukere. Dette er nødvendig både for å få fokus og kontinuitet i arbeidet, samt at noen av sakene er meget kompliserte. Et eksempel på de mer langsiktige tiltakene er direkte trekk i trygdeytelser og arbeidsavklaringspenger

Utfordringer underveis

Programarbeidet har avdekket strukturelle og organisatoriske svakheter. Lang saksbehandlingstid i NAV og mangelfull oppfølging av leietakere, som ikke betalte leie av ulike årsaker, gjorde at Drammen Eiendom sendte begjæring om utkastelse for å ”få ting til å skje”. Den viktigste årsaken til at det var så stort gap mellom begjæringer og gjennomførte utkastelser var at mange er berettiget til bistand til NAV, og sakene ble prioritert til saksbehandling først når begjæring var sendt.

Tips til andre

 • Tiltaket må prioriteres og det må etableres en forståelse av at investering nå gir besparelser på lang sikt.
 • NAV må være med.

Rapporter

Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram 2010 2014

Videreføring av arbeidet

Implementert i ordinær drift i kommunens tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon