Rutiner og tett oppfølging av boligsøkere og leietakere

Tynset kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Tynset kommune
Ansvarlig enhet:
Psykiatri- og rustjenesten
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tynset har opprettet en egen stilling som boligansvarlig og et eget boligutvalg som følger opp boligsøkerne tett. I søknadsprosessen vurderer man muligheten for å leie privat eller eie. Leiekontrakt suppleres med booppfølgingsavtale ved behov. Sjekkliste for boligen skrives under ved innflytting og man søker bostøtte og gir veiledning. Når uforutsette hendelser skjer, tas dette opp i boligutvalget, og riktig tjeneste i kommunen følger opp hendelsen. 

Resultat

Søknad/tildeling

 • Kartleggingssamtalene har vist seg å være viktige for å få søkere til å reflektere over sin situasjon og sine muligheter.
 • Flere søkere har greid å skaffe seg bolig på det private marked.
 • Flere søkere har ved gjennomgang av økonomien, sett muligheten til å eie fremfor å leie ved å søke startlån.

Bo-oppfølging

 • Tettere bo-oppfølging har gjort det lettere for hjelpeapparatet å komme i posisjon til å hjelpe samt gitt leietakere større forståelse for eget ansvar for sin bosituasjon. Erfaring viser at når leietaker får orden på bosituasjonen; klarer å holde orden i og rundt boligen, holde orden på økonomien, betale sine boutgifter samt ha en trygg relasjon til noen som kan bistå til å kontakte andre aktuelle tjenester, blir det lettere for leietaker å delta i behandlingsopplegg eller arbeidstiltak. 
 • Gjennomgang av ordensregler og presisering med underskriving av forstått sjekkliste ved innflytting har gjort det lettere å påpeke uregelmessigheter senere, der det har forekommet.
 • Bostøtte med transport, altså utbetaling til kommunen ved leie av kommunal bolig, gjør det enklere for kommunen å unngå store husleierestanser, samt at det trygger leietaker i å greie å betale husleien sin.

Bakgrunn

Tildeling av bolig skjedde tidligere uten grundig behovskartlegging. Tildelingen skjedde ut i fra ledige boliger, selv om ikke boligen egentlig ikke passet. Stor husleierestanse og fragmentert ansvar i tjenesteapparatet.

Det var vanskelig for tjenesteapparatet å komme i posisjon til å hjelpe med tidlig intervensjon og forebygging. Vanskelig å få tjenestemottaker på banen.

Målsettinger

Oversiktlige punkter om målsettingene i dette eksemplet

 • Øke samhandlingskompetansen på systemnivå
 • Avdekke styrker og svakheter i hjelpeapparatet
 • Minske kommunens husleierestanser
 • Utarbeide bo-veiledningsrutiner
 • Få bolig og leietaker til å passe sammen, noe som igjen fører til stabilitet og trygghet for den som leier.
 • Gi bedre informasjon om Husbankens virkemidler som bl.a. bostøtte, startlån og tilskudd.
 • Ansvarlig gjøre boligsøkere til å forstå at bolig i utgangspunktet er en privat sak.  Hjelpe dem til å se muligheter.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Mål for arbeidet og organisering

Trinn 1

Opprettet boligutvalg bestående av 5 personer fra følgende etater: Tekniske tjenester (leder for utvalget) Servicetorget (sekretær for utvalget), Økonomiavdeling, NAV og Boligansvarlig fra Psykiatri- og rustjenesten.  Boligutvalget har faste møter hver 14. dag.

Trinn 2

Kommunen ansatte en boligansvarlig i Rus- og Psykiatritjenesten på prosjektmidler.

Trinn 3

Boligansvarlig fikk et overordnet ansvar for blant annet å:

 • Følge opp rusmiddelbrukere i forhold til å klare å bo, skaffe seg bolig og styre egen økonomi.
 • Utarbeide gode bo-veiledningsrutiner i samarbeid med boligutvalget, i tråd med kommunens boligsosiale handlingsplan.
 • Avdekke styrker og svakheter i hjelpeapparatet.

Boligansvarlig kartlegger alle boligsøkere til kommunale gjennomgangsboliger. Ofte er det behov for flere samtaler. Erfaring viser at disse kartleggingssamtalene får søkerne til å reflektere mer over hva de selv kan gjøre for å skaffe seg en egnet bolig. For flere kan det være et bedre alternativ å leie privat eller kjøpe enn å leie kommunalt.                       

Resultatet er at:

 • Flere skaffer seg bolig privat enten selv eller med hjelp.
 • Vi finner boliger som passer boligsøker med tanke på størrelse på boligen, beliggenhet og økonomi. Dette fører til stabilitet og trygghet for personen, og har igjen ført til reduksjon i antall klager og skifte av bolig.
 • Flere ser mulighet til å eie ved hjelp av startlån.
 • Boligutvalgets medlemmer holder hverandre oppdatert slik at vi kan være raskt på banen dersom for eksempel husleie uteblir, det kommer klager fra naboer, klager på boligen, spesielle behov dukker opp og så videre. Boligutvalgets sammensetning gjør at oppgaver blir fordelt ut fra hva det dreier seg om og hvem som kjenner saken best.
 • Prosjekt boligansvarlig er blitt videreført som fast stilling, men flyttet til tekniske tjenester og omfatter nå alle boligsøkere til kommunale gjennomgangsboliger, ikke bare innen Psykiatri- og rustjenesten.  Stillingen er også tillagt ansvar for startlån og tilskudd.
 • Boligansvarlig med sosialfaglig bakgrunn i tillegg til kompetanse innen økonomisk rådgivning har vist seg å være en fordel ut fra oppgavenes innhold.

Oppfølging av boligsøkere og leietakere

 • Under kartleggingssamtale før tildeling. I samtalen reflekterer man rundt bo-situasjonen, muligheter og behov: Har søker eiendom som kan selges eller annen kapital? Kan søker skaffe seg egen bolig ved bostøtte/lån/tilskudd fra Husbanken? Hvor mange rom trenger vedkommende? Er det barn i husholdningen? Kan søker bo i egen bolig om denne tildeles? Har søker behov for bo-veiledning? Bør det etableres en betalingsordning for husleie?
 • Leiekontrakt med 3 års varighet. Under punktet «ordensregler» i leiekontrakten, kan det vises til vedlagt tidsbegrenset individuell bo- og oppfølgingsplan.
 • Individuell bo- og oppfølgingsplan er en tidsbegrenset kontrakt som leietaker skriver under på. Her tas det utgangspunkt i det som er en utfordring for eksempel økonomi, døgnrytme, ro og orden eller annet som har med praktiske oppgaver, tjenester, samarbeidsavtaler eller lignende.
 • Avtalen inneholder også et punkt om samarbeid og informasjonsutveksling når det er nødvendig for å forebygge eventuell utkastelse, og fullmakt i forhold til hvordan husleie skal innbetales samt evaluering av avtalen.
 • Avtalen skrives mellom leietaker og den som har oppfølgingsansvaret, for eksempel innen Psykiatri- og rustjenesten samt boligansvarlig.
 • Lovverk: Bo- og oppfølgingsavtale hjemles i helse- og omsorgstjenesteloven og legges inn i vedtak om tildelt tjeneste fra for eksempel Psykiatri- og rustjenesten
  Husordensregler gjennomgås ved innflytting.
 • Sjekkliste for boligen gjennomgås ved innflytting. Den inneholder bl.a. et punkt om ordensreglene er forstått, hvor er hoved-stoppekran for vann, brannsikringsutstyr etc. Sjekklisten må underskrives av leietaker. 
 • Informerer og bistår med å søke bostøtte. Ved leie av kommunal bolig, underskrives transporterklæring til kommunen. Transporterklæring gjør at bostøtte utbetales til kommunen, og leietaker betaler da resterende husleie selv

Relevant lovverk

Bo- og oppfølgingsavtale hjemles i helse- og omsorgstjenesteloven og legges inn i vedtak om tildelt tjeneste fra for eksempel Psykiatri- og rustjenesten

Sikre brukermedvirkning

Brukerorganisasjon var med i styringsgruppa for prosjektet.

Kartleggingssamtaler får søkere til å reflektere rundt egen situasjon, noe som kan få dem til å se at de med litt bistand har muligheter til å skaffe seg bolig på egenhånd, noe som gir dem mestringsfølelse.

Finansiering

Prosjektmidler fra Fylkesmannen i Hedmark.

Suksessfaktorer

 • Forankring i boligsosial handlingsplan som er politisk vedtatt.
 • Forankring i kommunens ledelse.
 • Ressursbesparende for flere etater.
 • Prosjektmedarbeider med sosialfaglig bakgrunn og tilleggskompetanse innen økonomisk rådgivning har passet til oppgavene i stillingen. 

Utfordringer underveis

 • Krevende for boligansvarlig å ha tid til å følge opp alle kommunale boliger, samtidig som boligansvarlig har koordineringsansvar for individuell oppfølging ved individuell plan og kriseplan for enkeltpersoner. 

Tips til andre

 • Skill mellom boligansvarlig sin rolle og individuell bo-oppfølging som bør legges til en annen person. Boligansvarlig bør allikevel stå som kontaktperson i avtalen.

Vedlegg

 • Husordensregler som gjennomgås ved innflytting – oversatt til flere språk også for analfabeter.
 • Sjekkliste for boligen som gjennomgås ved innflytting og underskrives.
 • Individuell bo-oppfølgingsavtale sammen med leiekontrakt.

Videreføring av arbeidet

Prosjektet ble avsluttet 31.12.2015

Ny stilling ble opprettet fra januar 2016, men flyttet fra Rus- og Psykiske tjenester til Tekniske tjenester. Begrunnelsen var at erfaringene fra prosjektet viste at oppgaver som individuell oppfølging kan ivaretas av andre, mens mange oppgaver innen den kommunale boligmassen, som burde vært gjort for å få til en helhet i oppfølging og samhandling, ikke ble utført eller bare delvis. Dette er oppgaver som ligger mer naturlig inn under tekniske tjenester, samtidig som det er oppgaver som flyter mellom ulike tjenester.

Boligansvarlig har i dag mye av de samme oppgavene som i prosjektperioden, men følger nå opp alle kommunale boliger og kontrakter. I tillegg er Startlån og tilskudd lagt inn under denne stillingen.

Vedlegg

husord forts Engelsk HUSORDENSREGLER I KOMMUNALE BOLIGER husordensregler p Engelsk Individuell bo- og oppflgingsavtale v1-Sjekkliste bolig Re(08012012)