Rodeneset Permanent etablering av midlertidig botilbud

Kristiansand kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Kristiansand kommune
Ansvarlig enhet:
Boligtjenester rus og psykisk helse
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Agder
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

I oktober 2015 ble et midlertidig boligtilbud etter sosialtjenesteloven (sotjl.) § 27 i form av en boligrigg med lite gunstig beliggenhet erstattet av 14 boliger på permanent basis til samme målgruppe på et mer egnet sted - Rodeneset. Dette er enkle boliger med en seng, kjøkkenkrok med kokemuligheter, dusj og toalett. Ti av boligene er på 18 kvadratmeter, og de resterende fire er på 20 kvadratmeter og tilpasset funksjonshemmede.

I tilknytning til boligene er det ombygget et tidligere bolighus til kontorbygg for de ansatte med fellesstue/kjøkken for beboerne.

Resultat

 • 14 permanente boliger til midlertidig botilbud etter sosialtjenestelovens (sotjl.) § 27
 • Flott og hensiktsmessig beliggenhet
 • Verdige og gode boforhold for en svært utsatt gruppe
 • Gode miljø- og arbeidsforhold for de ansatte

Bakgrunn

Det midlertidige botilbudet (sotjl. § 27) i form av en flyttbar brakkerigg hadde vært plassert på to ulike steder før etableringen av et permanent tilbud ble vedtatt. Forholdene var dårlige for både beboere og ansatte. Det var mange naboprotester, og det ble gitt et svært negativt bilde av målgruppen.

Målsettinger

Målet var å få en permanent plassering av det midlertidige botilbudet (sotjl. § 27) som skulle oppfylle alle krav til forsvarlig drift.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Det midlertidige botilbudet (sotjl. § 27) i Kristiansand kommune var for andre gang plassert på midlertidig grunn og det var vedtatt at boligene måtte fjernes innen oktober 2015. Det ble derfor på sommeren 2014 opprettet en hurtigarbeidende gruppe som skulle etablere 14 permanente boliger samt personalenhet på Rodeneset, øst for Kristiansand sentrum. Området egner seg godt for formålet, spesielt da det er få naboer tett inn til tomten.

Gruppens medlemmer var personer som hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av et annet prosjekt for personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse – Topdalsveien 18. Denne sammensetningen av gruppen var i seg selv meget tidsbesparende, og arbeidsgruppen hadde høy effektivitet. Arbeidsgruppen fikk kort tid på gjennomføring. 

Trinn 2
Arbeidsgruppen hadde mange og intensive møter i startfasen. Planlegging og utforming av de nye boligene ble i hovedsak bygd på erfaringer fra prosjektet Topdalsveien 18, samt erfaringer fra tidligere drift av det midlertidige botilbudet (sotjl. § 27). Blant annet kunne kravspesifikasjonen i stor grad gjenbrukes.

Det var spesielt fokus på at boligene skulle være enkle og robuste. Utgangsdøren skulle gå direkte ut i friluft fra den enkelte boenhet. Videre var det viktig at sikkerheten ble godt ivaretatt med hensyn til beboerne og de ansatte. Området skulle videoovervåkes og adkomst skulle kunne sikres med fysisk sperring/bom.

Brukergruppen ble tatt med på råd fra starten av. Det ble gjennomført samtaler med naboer før og etter ferdigstilling. Et viktig fokus var at bygningskomplekset skulle fremstå pent og verdig. Erfaringen er at dette oppleves viktig for beboerne og at det forebygger uønsket adferd som vold og hærverk.

Trinn 3
Det midlertidige botilbudet (sotjl. § 27) på Rodeneset ble ferdigstilt som planlagt oktober 2015. Beboerne føler seg ivaretatt og trivselen er god. Beboerne har også felles måltid inne på fellesstue/kjøkken som ligger i selve personalenheten. Det er opprettet aktiviteter for beboerne på dagtid, blant annet snekring og hagearbeid. Det vil også bli gitt opplæring i data.

Det har vært to møter med naboene, og inntrykket er at noe tidligere skepsis har avtatt. Leder har opprettet dialog med en «nabokontakt». Nattpatruljen, som er et mobilt team, følger opp boligene om natten og skaper derved økt trygghet hos naboene.

Relevant lovverk

Sosialtjenesteloven (sotjl.)

Sikre brukermedvirkning

Beboerne i det tidligere midlertidige botilbudet (sotjl. § 27) ble tatt med på råd og møter. Beboerne ble gitt anledning til å påvirke aktivitetstiltak, og det ble gitt generell informasjon. Innspill fra beboerne ble drøftet med dem.

Jevnlige møter med beboerne inngår nå i driftsrutinene.

Finansiering

Totale prosjektkostnader ble 51,2 MNOK. Dette inkluderer renovering og ombygging av det tidligere bolighuset med 6,6 MNOK og kommunens andel (halvparten) av kostnadene til pumpestasjon og ny trafostasjon med til sammen 2,1 MNOK. Kommunen står for hele finansieringen, det ble ikke gitt tilskudd til prosjektet.

Levetidskostnadene (LCC) til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er beregnet til 1 MNOK årlig. Dette fordeler seg med to tredjedeler på de 14 boenhetene og den resterende tredjedelen på kontorbygget med fellesstue/kjøkken for beboerne.

Suksessfaktorer

 • Arbeidsgruppen hadde jobbet med et tilsvarende prosjekt og samarbeidet godt
 • Forankret på ledernivå og politisk nivå
 • Beliggenhet. Boligene ligger ikke tett opp mot naboer, skole eller barnehage
 • Gjort bruk av tidligere erfaringer
 • Uteareal og fasade. Boligkomplekset fremstår pent og flott. Verdighet. Gir økt trivsel hos beboerne og gode arbeidsvilkår for de ansatte
 • En egen inngangsdør til hver boenhet
 • God sikkerhet for beboere og ansatte
 • Videoovervåkning som er godkjent av Datatilsynet. Dette reduserer hærverk og vold
 • Kommunen står for vask av leilighetene og rydding en gang i uken

Utfordringer underveis

 • Noe kort tid for prosess
 • Enkelte beslutninger om endringer ble tatt uten at hele arbeidsgruppen var informert

Tips til andre

 • Bygg solid
 • Egen dør ut fra hver boenhet
 • Forankring – ledere/politisk
 • Etabler tverrfaglig/tverretatlig arbeidsgruppe med tillitsvalgte og verneombud
 • Involver brukere/brukerorganisasjoner og naboer
 • Fokuser på verdighet – både når det gjelder utforming og involvering

Rapporter

Rodeneset Omtale i Fædrelandsvennen 2 nov 2015 Rodeneset Omtale i Fædrelandsvennen 15 des 2015 Rodeneset Risiko og sårbarhetsanalyse 2016

Publiserte artikler

Det er publisert 2 artikler i lokalavisen Fædrelandsvennen:

Åpnet nødboliger til 50 millioner

De trenger vanvittig mye hjelp

Videreføring av arbeidet

Kommunen har hatt flere besøk av andre kommuner men har ikke kjennskap til om andre har etablert midlertidige botilbud (sotjl. § 27) på samme måte. Prosjektet er nå avsluttet, og botilbudet er i ordinær drift.

Vedlegg

Rodeneset Saksprotokoll bystyret Rodeneset Oversikt over prosjektkostnader Rodeneset Årlige levetidskostnader Rodeneset Mal for avviksrapport HMS Rodeneset Infoskriv ved innflytting Rodeneset Eksempel for bortvisningsvedtak Rodeneset Bestemmelser for beboerne Rodeneset Mal for advarsel Rodeneset Mal for risikomatrise Rodeneset ROS metodebeskrivelse Rodeneset Sikkerhetstiltak ITV og pullerter