Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Bergen kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Bergen kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Bergen kommune har utarbeidet retningslinjer for tildeling av ordinær kommunal utleiebolig. Målgruppen er husstander som av ulike årsaker har behov for bistand fra det offentlige til å skaffe seg bolig.

Resultat

 • Formalisere en politisk og administrativ avklaring i form av vedtak på de retningslinjer som skal legges til grunn for tildeling av kommunal bolig.
 • Tydelige retningslinjer (kriterier og normer). Ulike tjenesteområder i en kommune vil kunne ha ulikt syn på hva som skal være styrende for arbeidet med å gi tilbud om bolig.
 • Treffsikkerhet i forhold til målgruppen.
 • Sikre en praksis som er i tråd med nasjonale mål og føringer innenfor fagfeltet og gjeldene lovverk.
 • Effektiv utnyttelse av utleieboligene, tilpasset målgruppene.

Bakgrunn

Kommunale utleieboliger er en knapp og etterspurt ressurs. I løpet av de siste tiårene har det kommunale boligtilbudet blitt tydeligere innrettet mot husstander med de mest betydelige vanskelighetene på boligmarkedet. I den sammenheng er det vesentlig at treffsikkerheten i forhold til målgruppen er optimal og basert på åpne, vedtatte kriterier.

Målsettinger

 • Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i og bli boende i en tjenlig bolig i et godt bomiljø
 • Målretting av søkeberettigede gjennom tydeliggjøring av kriterier og normer gjennom en justering av tildelingskriteriene
 • Samsvar mellom lokale og nasjonale føringer
 • Helhetlig planarbeid lokalt må gjenspeiles i praksis innen fagfeltet – kommunale vedtak/plandokument som tangerer tematikken, må sees i sammenheng
 • Samarbeid på tvers av berørte avdelinger, etater og tjenesteytere - sikre gode bosettinger og samhandlingsrutiner

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Bestilling eller oppdrag fra ansvarlig avdeling i kommunen. I Bergen var dette Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering (BSBI) som ga et oppdrag til den aktuelle fagetaten som her var Boligetaten.

Trinn 2
Fagnotat utarbeidet av fagetaten som har vedtakskompetanse/fatter beslutninger om boligtildeling

Trinn 3
Saksfremlegg med utredning og anbefalt forslag, utarbeidet og fremsendt av ansvarlig avdeling (BSBI)

Trinn 4
Politisk behandling på bakgrunn av sak med anbefalte retningslinjer. Bystyret fattet vedtak på retningslinjer.

Trinn 5
Lover og vedtatt retningslinje ble gjort gjeldende og er styrende for fagetatens arbeid og praksis ved søknadsbehandling og tildeling av bolig til boligsøkere i kommunen.

Relevant lovverk

Lokale plangrunnlag og nasjonale føringer som gir forventninger til verdigrunnlaget som boligpolitikken og boligarbeidet skal forankres i:

Lokale plangrunnlag:

 • Boligmeldingen (Bergen kommune)
 • Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016
 • Tiltak for å redusere åpne russcener
 • Midlertidige botilbud – redusert bruk og bedre kvalitet
 • Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune
 • Handlingsplan for inkludering og mangfold 2012-2015
 • Bosetting av flyktninger 2014-2016
 • Melding om fattigdom
 • m.fl.

Nasjonale føringer:  

 • Bolig for velferd
 • Opptrappingsplanen for rusfeltet
 • Strategien for bekjempelse av barnefattigdom og relevant lovverk
 • Forskningsarbeider
 • Utvalgsarbeider
 • Husbanken
 • NOU 2011:15 Rom for alle (Boligmeldingen).

Suksessfaktorer

 • Helhetlig plan og organisering (fra politisk nivå til resultatenheter)
 • Det foreligger tydelige avgrensninger når det gjelder målgruppe (behovsbasert ordning)
 • Sikre at de kommunalt disponerte utleieboligene til enhver tid tilbys de som har aller størst behov
 • Resultatstyring gjennom overordnet målsetting - sikre utvikling, oppmerksomhet og måloppnåelse

Tips til andre

 • Identifisere og involvere berørte parter (både politisk og internt i organisasjonen)
 • Gjøre kjent nasjonale føringer, lokalt plangrunnlag og øvrige dokumenter eller informasjon som kan være styrende for arbeidet
 • Identifisere/transformere de nasjonale føringene og annen informasjon til egen kommune - hva betyr den nasjonale strategien og det øvrige lokale plangrunnlaget for oss i denne sammenheng?
 • Avgrense og justere ut fra lokale behov

Rapporter

Byrådetsvedtak Justering av tildelingskriterier utleiebolig Bergen kommune desember 2011 Fagnotat Tildelingskriterier utleiebolig Bergen kommune desember 2011 Byrådssak Justering av tildelingskriterier utleiebolig Bergen kommune desember 2011

Publiserte artikler

Boligetaten i Bergen kommune

Videreføring av arbeidet

Retningslinjer for tildeling av ordinær utleiebolig legges til grunn for saksbehandling av søknad om utleiebolig, og etterleves ved tildeling av bolig og søknad om bytte av bolig.

Flere berørte enheter er samlet i ukentlige tildelingsmøter, hvor ledigmeldte boliger tilbys opp mot enkeltindivider/husstander.

Gjeldende kriterier og normer for tildeling er implementert hos de som har uttalelseskompetanse når tilbud om bolig vurderes. Tildelinger gjennomføres av Boligetaten som har vedtakskompetanse, og er i tråd med gjeldende retningslinjer.

Vedlegg

Søknad Fornyelse kommunalt bolig og boligbytte KBL Kurs Kommunalt disponerte utleieboliger Søknadsskjema Bolig