Prosjekt Hjemveien II

Oversiktsbilde Oslo
Foto: Colourbox
Ansvarlig aktør:
Oslo kommune
Ansvarlig enhet:
Boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Oslo
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Prosjektet Hjemveien II ble etablert fordi man så et behov for å formidle mer kunnskap til våre leietakere i kommunal bolig om andre fremtidige bo-muligheter. En mulig måte å gjøre dette på var med hjelp av en veileder med informasjon, som er enkel å ta i bruk. Bydel Grorud, bydel Søndre Nordstrand, bydel Vestre Aker, bydel Ullern og Velferdsetaten dannet et prosjektteam. Sammen ble det enighet om at en digital redigerbar veileder, med et interaktivt format, kunne være en god løsning. Denne pdf-filen sendes til våre leietakere som en link med vedtaket når de får utdelt kommunal bolig.

Resultat

 • Ny metode og arbeidsform for bruk av boplan.
 • Bedre kontakt med leietakere.
 • Bevisstgjøring om fremtidige bo-muligheter.
 • Digitalt verktøy med informasjon og veiledning.
 • Individuell oppfølging.
 • Medieomtale.
 • Økt kompetanse om trygge boforhold som grunnlag for økt motivasjon for arbeid/aktivitet
 • Kompetanseoverføring til andre tjenester.

Bakgrunn

Bystyret i Oslo vedtok i 2014 ny forskrift for tildeling av kommunal bolig. Her bestemmes det at alle som tildeles bolig også skal tilbys en boplan. Boplanens mål er å sikre et stabilt boforhold. Det vil si at noen trenger bistand til å beholde bolig, mens andre bør legg en plan for hvordan de kommer videre i sin boligkarriere. Kommunal bolig er midlertidig, og Oslo kommune ønsker at de som har potensiale utnytter startlån og tilskudd og kjøper egen bolig.

Målsettinger

 • Bevisstgjøre de som har fått bistand til å skaffe bolig fra bydelen kommunale leietakere om alternativer bo-muligheter.
 • Formidle kunnskap om boligvirkemidler.
 • Lage et digitalt verktøy med nyttig informasjon, som er lett tilgjengelig for leietakere.
 • Få frigjort kommunale boliger til søkere som ikke har andre alternativer på boligmarkedet.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Nye utfordringer
Verktøyene Hjemveien og Husnøkkelen, som ble utarbeidet i Prosjekt Hjemveien I, var for omfattende. Bydel Grorud så behov for en mer effektiv og tydelig boplanveileder. Det var også ønskelig å gi leietakere konkret informasjon om hvilke alternative muligheter de har på boligmarkedet, og hvordan man kan oppnå boligmålet. Samtidig, opplevde andre bydeler behov for å fokusere på boplanarbeid for å hjelpe sine leietakere å oppnå boligmålet.   

Trinn 2: Samarbeid med flere bydeler
Velferdsetaten tilrettela for samarbeid mellom bydeler som ønsket å jobbe med boplan, sånn at prosjektet skulle ha overføringsverdi. Prosjekt Hjemveien II  startet og består av bydel Grorud, bydel Søndre Nordstrand, og Velferdsetaten.

Sammen ble det enighet om å ta i bruk et digitalt verktøy som var mulig å redigere underveis, med hjelp av tilbakemeldinger fra brukere av verktøyet.

Trinn 3: Heldagssamling Strømstad- utarbeid av digitalt verktøy
Bydelene Grorud, Søndre Nordstrand og Velferdsetaten hadde en 3 dagers samling i Strømstad, hvor vi gikk gjennom eksisterende materiell. Det ble jobbet samlet og i grupper for å lage en ny og mer brukervennlig veileder om boplan. Det ble også laget en ny boplan. Veiledederen ble laget i et interaktivt pdf format, slik at brukeren kan navigere rundt i dokumentet.

Bydelene Vestre Aker og Ullern kom inn som samarbeidspartnere i prosjektet, og på senere samling ble det laget en forenklet brosjyre i samme design som henviser til veilederen.

Trinn 4: Rullerende heldagssamlinger i bydelene
Vi har hatt samlinger i samtlige bydeler. Dette har hjulpet oss å få et innblikk i hvordan bydelene er organisert, hvordan de jobber og hvilke utfordringer man møter. Det har vært nyttig å samarbeide tett, og denne arbeidsmåten har effektivisert vårt arbeid. Under disse møtene har det blitt satt tydelige fellesmål samtidig som vi har klart å jobbe ut fra hver enkelt bydels situasjon.

Trinn 5: Brukerkartlegging
For å sammenligne resultater fra bydelene, valgte vi å bruke samme metode i vår brukerkartlegging. Kartleggingen gikk ut på å sjekke om vår veileder ble tatt i bruk når vi sendte den digitalt.

Vi valgte kvalitativ metode med hjelp av intervjuskjema utarbeidet i fellesskap.

Det ble sendt brev via Gobo til husstandene. En ringerunde til husstandene påbegynte to uker etter brevet ble sendt, for å sikre at leietakere hadde fått brev digitalt eller på post.

Resultatene ble registrert i eget excel-ark.

Trinn 6: Implementering av rutiner
Felles i våre rutiner er:

 • Linken til veileder sendes med vedtak om kommunal bolig
 • Boplanbrosjyre er også vedlagt vedtaket
 • Den digitale veilederen ligger tilgjengelig for alle i Oslo Kommunes sine sider. Søk etter «boplan» for å finne den.
 • Velferdsetaten vil ha redigeringsansvaret fremover, men det vil være viktig for oss å informere om endringer.
Hver bydel har implementert nye rutiner i egen organisasjon.

Trinn 7: Evaluering av samarbeid
Samtlige bydeler og Velferdsetaten konkluderer med at det har vært et godt samarbeid. Det ble satt et tydelig fellesmål i starten av prosjektet, samtidig som at man lagde rom for å jobbe individuelt ut fra bydelens  utfordringer og behov. Fellessamlingene har i tillegg hjulpet til å effektivisere arbeidet og gitt oss mulighet til å inkludere alle i samarbeidet. 

 

Finansiering

Boplanprosjektet har vært en del av Boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram i Oslo, som i oppstarten ble finansiert gjennom kompetansetilskudd fra Husbanken og 50% egenfinansiering. Fra 2017 dekker Oslo kommune selv utviklingsprogrammet.

Suksessfaktorer

 • forankring i ledelsen
 • satsing på ansatte, deres ressurser og et godt samarbeid
 • effektivt samarbeid på tvers av bydeler-Heldags fellessamlinger
 • nytt verktøy med nyttig informasjon
 • veiledning og hjelp både før og under boplanarbeidet
 • tett oppfølging av boplan

Utfordringer underveis

 • ikke alle brukere er datakyndige
 • forenkle budskapet i veileder
 • tekniske utfordringer
 • tilgang til bruk av digitalt verktøy
 • komme i kontakt med brukere/beboere
 • komme i posisjon i fht brukere/beboere
 • myten: Kommunal bolig er en varig bolig

Tips til andre

 • forankring i ledelsen
 • samarbeid på tvers av bydelene
 • tydelige felles mål
 • tidlig kartlegging av brukergruppe- Hvem/hva man skal ha fokus på
 • brukermedvirkning

Vedlegg

Publiserte artikler

Videreføring av arbeidet

Er i ordinær drift på våre NAV-kontor.