Oppsøkende behandlingsteam

Stavanger kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Stavanger kommune
Ansvarlig enhet:
Oppvekst og levekår
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Oppsøkende behandlingsteam (OBS) er et samarbeidstiltak mellom Stavanger kommune og Stavanger universitetssykehus. Teamet skal sikre gode og samordnede tjenester for brukere med alvorlige psykiske lidelser med ulik type tilleggsproblematikk, og som gjerne har behov for både oppfølging fra kommune og spesialisthelsetjeneste.

Resultat

 • Gir langvarig og stabil hjelp til brukere over tid
 • God samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
 • Overgang fra bostedsløshet til varig bolig
 • God og stabil oppfølging i bolig
 • Pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten
 • Tilgang til utredning og behandling der bruker oppholder seg

Bakgrunn

Det var mange brukere som ikke klarte å nyttiggjøre seg av eksisterende tjenestetilbud i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Sammen med pårørende, opplevde vi et behov for et oppsøkende team som kunne komme i kontakt med brukerne på deres arena. Dette gjaldt flere brukere som var bostedsløse, eller hadde problemer med å holde på bolig over tid.

Målsettinger

 • Brukerne skal få hjelp over tid på bakgrunn av mål de setter selv
 • Brukerne skal bli i stand til å ta i mot hjelp fra det ordinære hjelpeapparatet
 • Bruker skal bo i egen bolig over tid

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Arbeidsgruppe for å søke om midler fra Helsedirektoratet.

Trinn 2
Etablering av et team med utgangspunkt i et ambulant team i Stavanger universitetssykehus. Etablering av en styringsgruppe.

Trinn 3
Konstituering av teamet, veiledning fra Danmark som hadde erfaring fra tilsvarende målgruppe. Evaluering.

Trinn 4
Prosjektperiode fra 2006-2010. Ordinær drift fra 2010. Samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og Stavanger universitetssykehus. Evaluering.

Trinn 5
Oppretting av Oppsøkende team som egen virksomhet i Stavanger kommune.

Relevant lovverk

Alle aktuelle lover som gjelder brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet – som gjelder for kommune og spesialisthelsetjeneste

Sikre brukermedvirkning

Mental helse var representert i styringsgruppen.

Brukermedvirkning sikres gjennom at det er den enkeltes brukers egen bedringsprosess som er avgjørende og som behandler skal støtte opp om.

Finansiering

Teamet ble etablert med utgangspunkt i et eksisterende team i spesialisthelsetjenesten. Kommunens andel av teamet er finansiert av storbymidler/midler fra Helsedirektoratet, nå kalt «Tilskudd til mennesker med langvarige og sammensatte behov…».

Suksessfaktorer

OBS arbeider etter følgende prinsipper

 • tid
 • tålmodighet
 • tilgjengelighet
 • trygghet
 • tillit

Hver medarbeider skal ha maks 10 brukere de følger opp, og skal kunne arbeide fleksibelt over lang tid. Dette skaper grunnlag for de fem T-ene.

Utfordringer underveis

Utfordringer i det ordinære hjelpeapparatet å få forståelse for målgruppens spesielle behov.  

Tips til andre

 • Det kreves mye ressurser for å jobbe med en målgruppe som ikke ønsker hjelp til å bo, hjelpe i bolig eller å gjennomføre behandling.
 • Det er utfordrende å etablere team som både skal ivareta kommunens ansvar og spesialisthelsetjenestens ansvar. 
 • Ta kontakt med tilsvarende team for å lære av deres erfaring når et tilsvarende team skal etableres.

Videreføring av arbeidet

Ja.

Vedlegg

Oppsøkende behandlingsteam Stavanger - Nye retningslinjer 10 2015