Ny vri - leie av bolig i Trondheim kommune

Trondheim kommune er ansvarlig for eksempelet. 
Oversiktsbilde Trondheim

Foto: Trondheim kommune

Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

"Ny vri" er et samarbeidstiltak som skal legge til rette for bedre samarbeidsrelasjoner i kommunen, og bedre boforhold for beboere i kommunale boliger. Tiltaket er et samarbeid mellom kommunens team for forvaltning, drift og vedlikehold og teamet som jobber med tildeling og bomiljø.

Resultat

Tiltaket ble startet opp høsten 2020 og satt i drift våren 2021. Det er foreløpig ikke satt en tidsbegrensning for hvor lenge tiltaket skal vare. Kommunen forventer å kunne se resultater etter års tid.

Bakgrunn

 • Økende antall bomiljøklager i kommunale boliger
 • Risiko for utrygge oppvekstvilkår i store helkommunale boligkompleks
 • Dårlig tilrettelegging for oppbevaring av barnevogner gjorde at beboerne oppbevarte private eiendeler i fellesarealer, som igjen førte til blokkering av rømningsveier
 • Avfall ble hensatt i fellesareal
 • Stort omfang av byggskadesaker knyttet til fukt- og sopp-problematikk
 • På grunn av dårlig merkede postkasser kom husleiefaktura ofte i retur til Trondheim eiendom
 • I kommunens boligpolitiske plan var det foreslått at kommunens bomiljøteam skal gjennomføre hjemmebesøk når nye leietakere flytter inn i kommunal bolig

Målsettinger

Målet med "Ny vri" er å bedre bomiljøet i de kommunale leieboligene i Trondheim, slik at barnefamilier og andre beboere får en tryggere og enklere hverdag. Tiltaket skal legge til rette for bedre samarbeidet mellom kommune og leietakere, redusert konfliktnivå mellom naboer og redusere byggskader. Det overordnede målet er at tiltaket skal settes i daglig drift i alle helkommunale boligkompleks.

Kommunens mål med tiltaket er å:

 • skape et trygt bomiljø og bedre naborelasjoner i de kommunale utleieboligene
 • forebygge skader på boligen ved å gi beboerne opplæring i vedlikehold
 • bedre inntrykket omgivelsene har av boligene og området rundt
 • få til et godt samarbeid mellom Trondheim eiendom og Helse- og velferdskontor Lerkendal
 • skape bedre samarbeid mellom leietaker og utleier

Gjennomføring:

Ved å gjennomføre to hjemmebesøk hos leietaker etter innflytting (etter tre uker og seks måneder) kan leietaker bli kjent med bomiljøteamet og driftsoperatøren. Tema for hjemmebesøkene er daglig vedlikehold av boligen, inneklima og naborelasjoner. Leietakerne får råd om hvordan boligen skal vedlikeholdes gjennom ulike årstider slik at det ikke oppstår problemer med fukt og sopp. Gjennom hjemmebesøkene kan de som jobber med bomiljø og drift raskt avdekke utfordringer og sette inn tiltak for å forhindre at det oppstår skader på boligen. 

Der det allerede finnes felles boder bygges disse om til flere mindre barnevognsboder som lånes ut ved behov. Det det ikke har vært fellesboder, vil det settes opp barnevognscontainere utenfor inngangspartiet. Driftsavdelingen vil ha ekstra fokus på fellesarealer og uteområder.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

 1. Idemyldring for enhetene som er involvert i tiltaket
 2. Opprettelse av koordineringsgruppe som planla tiltaket
 3. Koordineringsgruppen utarbeidet felles rutiner
 4. Oppstart av tiltaket i enhetene
  1. Tildeling av bolig på aktuelle adresser
  2. Visning og skriving av kontrakt for leie av bolig, postkasse merkes med leietakers navn
  3. Ny leietaker får tilsendt bilder av boligen
  4. Bomiljøteamet kaller inn til hjemmebesøk kort tid etter innflytting 
  5. Bomiljø og drift gjennomfører hjemmebesøk der man snakker om ivaretakelse av boligen, det er laget en egen sjekkliste for dette
  6. Nytt hjemmebesøk gjennomføres etter et halvt år når årstiden har endret seg
  7. Driftsoperatører er jevnlig innom adressene
  8. Eventuelle bomiljøklager og byggskader skal behandles i henhold til gjeldende rutiner

Finansiering

Tiltaket finansieres gjennom vanlige driftsmidler og personellressurser på helse- og velferdskontoret og i Trondheim eiendom. Til utbedringer ble det i utgangspunktet brukt eksisterende vedlikeholdsmidler, men det er bestemt at utbedringer som kan forebygge byggskader skal prioriteres.

Suksessfaktorer

 • De ansatte i kommunen som jobber med dette må ha jevnlige møter både med og uten ledere
 • Det blir ført statistikk for å dokumentere eventuelle endringer etter at tiltaket ble iverksatt

Utfordringer underveis

 • Tiltaket ble satt i drift samtidig som Covid19-epidemien brøt ut i Norge. Det var utfordrende å gjennomføre møter med beboere på en slik måte at smittevernet ble ivaretatt. For å inkludere alle beboerne, og fordi flere beboere har behov for tolk, var det ikke aktuelt å arrangere digitale møter.
 • Det er ingen beboerrepresentanter i boligene som er med i tiltaket.
 • Det har tatt tid å få gjennomført planlagte utbedringer/ombygginger i boligene.

Tips til andre

 • Arranger fagdag som samler de kommunale enhetene som skal samarbeide om å planlegge og gjennomføre tiltaket.
 • Gi rom for idémyldring i mindre grupper.
 • Ta behovet for endring på alvor, og omdisponer økonomiske midler til å jobbe forebyggende for å bedre bomiljø og minske akutte bomiljø- eller byggskadesaker.

Vedlegg