Nabolagsarbeid ved et botiltak

Drammen kommune er ansvarlig for dette eksempelet. 

Drammen fra lufta. Foto: Birgitte Simensen Berg, Drammen kommune

Ansvarlig aktør:
Drammen kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Med mandatet "et trygt bomiljø for alle" ble naborådet rundt et botilbudet i Drammen dannet. Naborådet består av deltakere fra naboer, beboere og ansatte. Naborådet møtes jevnlig for å drøfte tiltak som skal til for å skape et godt nabolag, og å kunne sameksistere på best mulig måte til tross for forskjellene.

Resultat

 • Fra dårlig til godt forhold i nabolaget
 • Mindre stigmatiserende å bo på botiltaket - stolthet over bostedet
 • Samtaler om utfordringer og deretter løsninger
 • At det er kjent for naboer hvor man kan ta kontakt ved utfordringer

Bakgrunn

Naboene var kritiske til botiltaket, det var misnøye med etablering og frustrasjon over «trafikk og støy» fra beboere.

Botiltaket er et botiltak for rusmiddelavhengige. Botiltaket har 23 boliger med husleiekontrakter og fire midlertidige boliger, samt tre akuttplasser.

Målsettinger

Et godt bomiljø for alle. Det vil si at beboere på botiltaket og naboer skal kunne oppholde seg i området, være trygge og bo godt. 

Husleiekontrakt skal:

 • skape en trygg og stabil bosituasjon
 • gi økt mestring i egen bolig
 • bidra til riktig bistand/hjelp basert på individets iboende ressurser
 • bidra til samordning med andre kontakter i hjelpeapparatet
 • legge til rette for en meningsfylt hverdag

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Alle naboer ble innkalt av virksomhetsleder i Senter for rusforebygging, sammen med rådgiver fra rådmannens stab og leder på botiltaket.

Trinn 2: Utfordringer ble kartlagt i møtet.

Trinn 3: Nytt møte med forslag til hvordan utfordringer kunne møtes. Kommunikasjon ble vurdert som riktig virkemiddel og dermed ble naborådet dannet. 

Det aktuelle botiltaket er sekretariat og administrerer naborådet. 

Relevant lovverk

Tiltaket har ikke måtte sette seg inn i nytt lovverk. Klokskap og fornuft styres ikke nødvendigvis av lovverket.

Sikre brukermedvirkning

Beboere i botiltaket er representert i naborådet. Saker som skal tas opp i naborådet blir også drøftet i eget møte for beboere i botiltaket. Naborådet har leder fra naboene. 

Finansiering

Det har vært kostnader knyttet til julefester/sommerfester. Dette har virksomheten dekket.

Suksessfaktorer

 • Vi snakker med og ikke om
 • Vi møtes for å finne løsninger sammen
 • Naboer og beboere lærer å godta hverandres valg og å sameksistere på best mulig måte på tross av forskjeller
 • Bli så godt kjent at leder av naborådet for eksempel kan ringe og be beboer dempe musikken

Utfordringer underveis

 • Tiltaket handler om god kommunikasjon og åpenhet  
 • Vi har ikke opplevd store utfordringer. Dette har sammenheng med god informasjon og kontakt. Viktig å være «på» med en gang situasjoner oppstår

Tips til andre

Det er klokt å komme i gang tidlig. 

Publiserte artikler

Drammen kommune: Psykisk helse, rus og avhengighet

Videreføring av arbeidet

Status per februar 2021: Det er ingen endringer i driften av naborådet, men i 2020 har det ligget nede på grunn av pandemien. Derfor har det ikke vært mulig å avholde den årlige sommerfesten og øvrige aktiviteter. Det er noe sårbart og avhengig av nøkkelpersoner spesielt blant naboene, men også ansatte.