Montenegro bo- og laverterskelsenter

Hammerfest kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Fasade Montenegro bo - og lavterskelsenter
Foto: Montenegro bo- og lavterskelsenter
Ansvarlig aktør:
Hammerfest kommune
Ansvarlig enhet:
Rus og psykiatritjenesten
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Troms og Finnmark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tilbud: Døgnbemannede omsorgsboliger og lavterskelsenter
Beliggenhet: Sentrumsnært i et ordinært bomiljø
Målgruppe: Mennesker med dobbeltdiagnose i rus og psykiatri (ROP) og andre som ønsker positiv endring i livet
Antall: 5 omsorgsleiligheter og en overgangsleilighet i boligen. Inntil 15 personer med rusproblemer som bor i andre boliger og som benytter seg av lavterskeltilbudet til enhver tid.
Bemanning: 10 årsverk fordelt på 16 personer inkludert avdelingsleder
Tilgjengelighet: Døgnbemanning
Ferdigstillelse: Januar 2017
Eieform: Kommunal

Resultat

 • Ny døgnbemannet omsorgsbolig for rusavhengige.
 • Nytt dagsenter tilknyttet til boligen.

Bakgrunn

Kommunen hadde tidligere flere større boligkompleks (8-16 leiligheter) hvor målgruppen var personer med rusavhengighet. Disse boligene var ubemannet og kjent for mye vold og kjøp og salg av narkotika. Rus- og psykiatritjenesten klarte ikke å komme i posisjon til å hjelpe brukerne. Samtidig hadde ikke kommunen noe særlig utbygde aktivitetstilbud og møteplass for målgruppa.

Gjennom et eget forprosjekt: «Fra stigma til verdighet» og Brukerplan fikk vi kartlagt målgruppas hjelpebehov. Disse kartleggingene viste at kommunen manglet bemannet bolig og møteplasser for denne målgruppa.

Målsettinger

 • Kommunen skulle etablere en bolig med bemanning. Boligen skulle ha samme standard som andre omsorgsboliger.
 • Det skulle etableres et lavterskel helsetilbud for rusavhengige som skulle fungere som et «være-sted» for rusavhengige som manglet innhold i livet og en sosial møteplass hvor de følte seg velkommen.
 • Montenegro skal bidra til at brukere oppnår mål som et godt og verdig liv med innhold, trygghet og omsorg, økt energi og livsglede, og å kunne kjenne at de har regi over sitt eget liv.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Arbeidet ble forankret i kommunens boligsosiale handlingsplan og Plan for rus- og psykisk helsearbeid. Da en av boligkompleksene ble totalskadet i en brann fikk vi mulighet til å bruke en sentrumsnær tomt. En prosjektgruppe ble da etablert. Tidlig i prosjektfasen bestemte vi oss for å planlegge omsorgsboliger og et dagsenter i samme bolig.

Rus- og psykiatritjenesten brukte mye tid på informasjon til administrasjon og politikere om det faglige innholdet. En av utfordringene underveis i prosjektet var hvor mange leiligheter det skulle være i boligen.

I vedlegget "utfordringer og løsninger" i ulike deler av prosjektet, går vi nærmere inn på ulike faser av prosjektet.

Målgruppe

 • mennesker med dobbeltdiagnose i rus og psykiatri (ROP) og andre som ønsker positiv endring
 • de som ønsker å jobbe med mål som fører til positive endringer i livet
 • de som ønsker å jobbe med tiltak som fører til en bedre fysisk og mental helse
 • de som ønsker å redusere og stabilisere rusbruken, og få et meningsfullt innhold i hverdagen
 • de som ønsker å komme seg vekk fra det kriminelle rusmiljøet, de som søker trygghet og en forutsigbar hverdag
 • de som er sliten og lei av jaget etter rus, kjøp og salg av rusmidler og vold/trussel om vold
 • de som har drømmer og ønsker i livet som ikke omhandler rus og rusadferd
 • de som savner kontakt med familien, og de som ønsker livskvalitet og mening med livet

bilder fra oppholdsrom, inngangsparti og trimrom
   Bilder av felles oppholdsrom, inngangsparti og trimrom.

Beboerne er ressurspersoner

Lavterskelen er et sted å komme til og et sted der bruker blir sett og hørt, de får et varmt måltid og en god samtale, de er en del av et fellesskap hvor vi lager tradisjoner og feirer helligdager, bursdager og lignende. Vi har aktiviteter ute som fjellturer, fisketurer, grillturer, kino, bowling, kafebesøk, sykling med mer. Av innendørsaktiviteter har vi fellestrening, individuell trening, vi tilbyr øreakupunktur, samtaler og veiledning. I garasjen vår spiller vi bordtennis, og vi har snekret hundehus. Vi har fokus på at brukergruppen skal føle seg verdsatt og viktig, de skal oppleve seg som en del av et fellesskap.  

Verdigrunnlag

De skal oppleve seg selv som et verdifullt menneske med integritet og autonomi. Vi ser mennesket bak rusen, vi er opptatt av hele mennesket og vi fokuserer på ressurser og tankens kraft og at livet er her og nå. Vi har ikke medikamenter i boligen, derfor kan vi ha et annet fokus en medikamenter. Vi har husregler som ivaretar sikkerheten for beboere og ansatte, de er tuftet på de sosial aksepterte samfunnsnormer. Husreglene har brukere og beboere vært med på å utarbeide helt fra prosjektstart. Sentralt i oppfølgingen er beboermøtene hvor beboerne reflekterer over dagligdagse temaer.

Bemanning

2 – 3 ansatte på dag utenom avdelingsleder, 3 på kveld 1 – 2 dager i uken, resten 2 på kveld. 2 på dag og kveld i helger, og 2 på alle nattevakter.

Samarbeid med andre aktører

 • Vi har en formalisert skriftlig samarbeidsavtale med NAV. De skal ha møtedag 2 ganger i uken på Lavterskelen.
 • Vi har avtale med Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) om jevnlige veiledningssamtaler med ansatte i Montenegro.
 • Vi har oppnådd et bedre samarbeid med fastleger. De kommer på hjemmebesøk og vi opplever at beboere får et bedre helsetilbud.
 • Vi har hatt møte med politiet og avtalt at de skal besøke Lavterskelen 1 gang per uke. Dette besøket er for å bygge relasjoner og forbygge lovbrudd.
 • Prosjektleder i «arbeid til alle» er i gang med forankring av prosjektet i kommunen, og jobber med kontrakter hos offentlige og private arbeidsgivere. Vi har fått en kontrakt med en privat aktør så langt.
 • Vi har skriftlig avtale med storkjøkken i Hammerfest kommune, og får restmiddager som vi serverer til brukere i Lavterskelen.
 • Vi har avtale med REMA 1000. Beboere drar dit sammen med ansatte for å hente mat som ikke er for salg.

Nabolagsarbeid

Alle i nabolaget ble invitert til en omvisning og informasjon om boligen når den var bygd ferdig. De har fått informasjon om at de er velkommen til en samtale i etterkant om det er noe de lurer på, og at vi tar imot tilbakemeldinger fra dem.

Sikre brukermedvirkning

I starten av prosjektet inviterte vi personer i målgruppa til egne møter. Dette ble veldig uforutsigbart. Etter hvert ble en brukerorganisasjon etablert i Hammerfest. Representant fra denne brukerorganisasjonen deltok regelmessig i prosjektet. Denne brukerorganisasjonen har vært til god hjelp, særlig når det  gjelder faglig innhold i boligen.

Finansiering

Boligen ble finansiert gjennom utbetalt forsikring, tilskudd fra Husbanken og kommunale midler. De fem omsorgsboligene fikk investeringstilskudd fra Husbanken, og en gjennomgangsbolig fikk tilskudd til utleieboliger.

Tips til andre

 • Foreta lokale kartlegginger av boligbehov, samt benytt Brukerplan-statistikker aktivt.
 • Delta aktivt i arbeidet med kommunale planer: Planer som vedtas politisk forplikter!
 • Fagenheten bør invitere seg regelmessig inn til administrativ ledelse og politiske møter: Gi beslutningstakere den kunnskapen de trenger.
 • Anbefaler døgnbemannet bolig når flere brukere skal bo i samme bygg.
 • Ha fokus på sikkerhet. Trygge arbeidstakere gir bedre tjenester (ressursbehov). Vi har minimum to personer på vakt. Ha faglig fokus (ikke bruk vekterselskap).
 • Inviter naboer til informasjonsmøter og åpne dager etter åpning av bolig.
 • Bygg et dagsenter med muligheter for en meningsfylt hverdag. Del dagsenteret opp i ulike soner som dekker ulike behov. Vi har stor stue og kjøkken, treningsrom, multimedierom etc.
 • Ikke ha et eget medisinrom i boligen, da får man feil fokus.
 • Legg til rette for tverrfaglig samhandling. Vi har satt av egen kontorplass for NAV.
 • Ikke velg «hardhusmaterialer» som stigmatiserer målgruppa.
 • Planlegg sammensetningen av beboere. Det er viktig å tenke at de som bor der skal kunne fungere godt sammen i et bofellesskap.
 • Ikke flytt alle beboere inn på samme tid.
 • Gjør en god kartlegging og ha gode vedtak for alle beboere.
 • Målsetting og tiltak som beboer selv er med på å bestemme.
 • Ha fokus på recovery, selvbestemmelse og brukermedvirkning.
 • Ha tema som valg og konsekvenser blant beboere/brukere.
 • En boligkontrakt der vilkår for å få bo i boligen kommer klart frem.
 • Ha et tydelig og klart formål med boligen og dagsenteret/lavterskelen.
 • Ansett trygge folk med gode verdier og holdninger som har relevant men ulik kompetanse.
 • Utarbeid husregler sammen med beboere og brukere, brudd må få en konsekvens.
 • Ha en åpen, enkel, direkte og ærlig kommunikasjon.
 • Ta opp alle viktige hendelser forløpende både med ansatte og beboere/brukere.
 • Ha fokus på sikkerhet og trygghet i boligen for alle som oppholder seg der.
 • Av og til vil individuelle avtaler være til hjelp for enkelte beboere.
 • Ansatte og leder må være eksemplets makt - gjør det du sier.

Vedlegg

 1. Bilder og planskisser fra prosjektet (PPT)
 2. Om rusbehandling og psykiatri på nettsiden til Hammerfest kommune