The Living Museum Netherlands - og på Stord

living museum
Ansvarlig aktør:
Internasjonalt kommune
Ansvarlig enhet:
The Living Museum Netherlands
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Internasjonalt
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

I Bennebroek utenfor Amsterdam ligger kunststedet The Living Museum hvor mennesker med psykiske utfordringer kan oppleve bedring ved å uttrykke seg gjennom kunst. Prinsippet er at den enkelte eier sin egen bedringsprosess. Gjennom The Living Museum går man fra bruker til kunstner. Stord kommune åpner i disse dager sin versjon av The Living Museum. Dette er beskrevet lengre ned i eksempelet. Stord er blant de første som starter opp The Living Museum i Norge. 

Resultat

 • Recovery gjennom kunst
 • Integrering i nærmiljøet

kunst og besøkende

Foto: Jorunn Fotland, Husbanken

Bakgrunn

Personer i målgruppen har ofte et sterkt behov for økt selvtillit, sosial kontakt, aktivitet og en meningsfull hverdag.

Målsettinger

 • Målet er at folk med psykiske utfordringer skal få muligheten til å oppleve recovery / tilfriskning gjennom å utøve kunst på fritt grunnlag.
 • Personer som kommer til The Living Museum ser etterhvert på seg selv som kunstnere, og slutter å seg på seg selv som brukere. Selvtilliten vokser, mange opplever at de får et nytt og meningsfullt liv, og noen sier til og med at det har reddet livet deres.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

The Living Museum Bennebroek åpnet i 2015, etter initiativ fra den nederlandske sosialarbeideren Rokus Loopik. The Living Museum bygger på tanken om at alle mennesker kan være kunstnere, og at personer med psykiske utfordringer har et ekstra stort potensiale til å uttrykke seg og oppleve tilfriskning gjennom kunst. De bærende elementene i The Living Museum er recovery, empowerment og egen valgfrihet.

Trinn 1: Skaffe en bygning

Inspirert av modellen fra New York holder The Living Museum Bennebroek til i en nedlagt bygning som tilhørte en psykiatrisk institusjon i Bennebroek. Loopik fikk leie den gratis. En del av avtalen med eierne var at huset skulle gi noe tilbake til samfunnet. Dette gjøres ved at de arrangerer åpne dager, og at deler av bygningen leies ut til ulike arrangementer. De leier ut lokalet gratis, men de har en boks på veggen hvor folk kan legge igjen penger etter eget ønske.

Gjennom å åpne lokalet for andre, vise frem og eventuelt selge kunst, opplever de at de er blitt en del av samfunnet, som nærmiljøet også setter pris på. The Living Museum er åpent kl 10-16 alle hverdager. Folk – med eller uten psykiske utfordringer – kan komme og skape ulik form for kunst. 15 frivillige personer er knyttet til stedet, og alle disse har nøkkel. Til sammen er det ca 40 personer som bruker stedet, men ikke alle er der hver dag.

Fasade

Foto: Utenfor The Living Museum Netherlands

Trinn 2: Ansette

The Living Museum bygger på de samme verdier som Housing First. Det handler om brukerstyring, respekt, varme og medfølelse, sosial inkludering og en tro på at recovery er mulig for alle. Initiativtaker Rokus Loopik valgte en modell for The Living Museum der han ikke trenger å være tilstede, men har noen frivillige hjelpere som kan håndtere den daglige driften. Loopik anbefaler likevel dem som starter opp The Living Museum å ansette kvalifisert personale, men at disse må læres opp til å «aktivt sitte på hendene». Personer i hjelpeapparatet kan ha en tendens til å hjelpe for mye, men man må ha respekt for at den enkelte eier sin egen bedringsprosess.

Trinn 3: Åpne dørene for brukere

For det meste er det personer med psykiske utfordringer som bruker The Living Museum Bennebroek. Kunsten de lager har ulike former. Noen maler på lerret, noen lager skulpturer av knuste vaser, noen lager musikk, noen skriver dikt, noen lager treskulpturer, noen strikker, noen danser, noen lager teaterforestillinger og noen filosoferer. Den kunsten som skapes på The Living Museum går under kategorien «Outsider Art». Det er en selvlært kunstform som er løsrevet fra de etablerte normene innen kunstverdenen. Outsider Art kan være friere, villere og mer uttrykksfull enn vanlig kunst. 

Recovery og Empowerment

Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv.

I følge Napha fokuserer empowerment eller myndiggjøring på tjenestebrukernes rett til innflytelse over sine tjenestetilbud og egen livssituasjon.

The Living Museum Stord

Stord kommune åpner i disse dager sin versjon av The Living Museum etter inspirasjon fra Nederland. The Living Museum Stord er basert på recovery (bedring) og empowerment (myndiggjøring). Målgruppen er personer med utfordringer innen psykisk helse, men i utgangspunktet er ingen ekskludert.  

Bygget

The Living Museum skal ligge i et flott kommunalt bygg i sentrum, som tidligere har vært brukt til andre målgrupper. Brukerne er involvert gjennom hele prosessen med planlegging og innflytting. Stedet skal pusses opp og utvikles i et samarbeid mellom kommunen og brukerne. Det er ønskelig at bygget skal brukes mest mulig, og må gjerne lånes ut til andre formål utenom åpningstiden som er kl 8-15 i ukedagene. I åpningstiden er det også kommunalt ansatte tilstede. Kommunen vurderer å låne ut nøkler til brukerorganisasjoner i helgene, etter avtale.  

Aktiviteter

Tanken er at The Living Museum Stord skal være både et værested og et senter for sosial aktivitet. Foreløpige tanker om aktiviteter i senteret er kunst, musikk, snekring, keramikk og kafédrift. I tillegg planlegger de å innrede et stillerom, et bibliotek og et drivhus. Kommunen ønsker at stedet skal være et «JA-senter» med lav terskel for nye aktiviteter og færrest mulige retningslinjer. Samtidig er det et kommunalt tiltak, og det må derfor være en god balanse mellom kommunal styring og kreativ bruk.

Brukerdrevet

Stord bruker kommunale ressurser for å sette i gang tiltaket. Det er avsatt 2,5 stilling i tillegg til leder. Imidlertid skal stedet være brukerdrevet, så langt det er mulig. Kommunen skaffer en del utstyr og maskiner, men brukerne må selv dekke utgifter til materialer. Tilbudet utvikles etter brukernes ideer og ønsker, og vil derfor være under kontinuerlig utvikling. Med tiden håper de også å kunne gi arbeidstrening til unge, gjennom NAV.

Åpent og innbydende

Kaféen vil være selve hjerte i The Living Museum Stord, og her kan alle komme innom og kjøpe kaffe og dagens suppe. Ønsket er at kafeen skal være et møtested i lokalmiljøet, noe som mangler i dette området. Stedet utformes slik at det skal være åpent og innbydende, også for andre enn de primære brukerne.

Første i landet

Stord er blant de første som starter opp The Living Museum i Norge.

 

Sikre brukermedvirkning

På The Living Museum Bennebroek er det brukerne som selv bestemmer, både hvordan de bruker lokalet, hvordan de bruker tiden og hvordan de vil utøve kunst.  Det gjelder ingen andre reglers enn det som ellers gjelder i samfunnet. 

Finansiering

Lokalet i Bennebroek leier de gratis fordi det tilhører en bygningsmasse som skal rives innen to år. De vil forsøke å finne et annet lokale når lokalet rives. De leier ut deler av lokalet til lokalmiljøet til ulike formål. De tar ikke betalt for dette, men har en kasse på veggen som folk kan putte penger på, etter ønske.

Suksessfaktorer

 • troen på at recovery er mulig
 • å skape rom for kreativ utfoldelse
 • størst mulig grad av brukerstyring
 • en recovery-coach/initiativtaker/leder som kommer innom lokalet og inspirerer brukerne, og veileder de som ønsker det
 • rimelige lokaler
 • frivillig innsats

Utfordringer underveis

 • Vanskelig å gjøre tilbudet fullstendig brukerstyrt, selv om dette var intensjonen.

Tips til andre

 • skaff et lokale
 • åpne dørene
 • slipp brukerne inn
 • vurder muligheten for andre aktiviteter i samme lokale

Vedlegg

Videreføring av arbeidet

Tiltaket har eksistert i 4 år, og vil bli videreført. 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon