Levekårsundersøkelse, overordna planer, Stavanger

Stavanger kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Stavanger kommune
Ansvarlig enhet:
Kommuneplanavdelingen
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Stavanger kommune har siden 2002 arbeidet systematisk med levekårsundersøkelser som verktøy for utarbeiding av overordna planer og prioritering av økonomiske virkemidler i budsjett og økonomiplaner.

Et formål med levekårsundersøkelsen er å avdekke områder med grobunn for opphoping av levekårsproblemer som kriminalitet, rusmisbruk og dårlige oppvekstvilkår for barn og unge. Dette for at tiltak kan settes inn for å forebygge eller forhindre at uønskede forhold utvikles eller forsterkes. Levekårsundersøkelsen svarer også på føringene i folkehelseloven. Bystyrets enstemmige vedtak fra 17.11.2014 ved behandling av den sjette levekårsundersøkelsen:

1. Den sjette levekårsundersøkelsen tas til etterretning.
2. Levekårsundersøkelsen skal legges til grunn i all kommunal planlegging, dvs. at levekårsaspektet skal innarbeides kommuneplaner, handlings og økonomiplaner,
utbyggingsplaner, frivillighetsmelding osv.
3. Resultatene skal brukes i arbeidet med å utbedre situasjonen i områder med levekårsutfordringer, og til å snu utviklingen i områder med uheldig utvikling.

Funn i den sjette undersøkelsen:

 • Alle soner i Stavanger domineres av mennesker uten levekårsproblemer. Levekårsfordelingen i Stavanger er ikke knyttet til bydelsgrenser eller klart øst-vest skille. Stavanger har ujevn fordeling av levekår som danner en leppeteppestruktur.
 • I noen soner er levekårsproblemer en utfordring, og utviklingen kan bli uheldig. Over de siste ti år har et sammenhengende område med levekårsutfordringer dannet seg nær bysenteret.
 • Levekårsløft er innført/vedtatt innført i disse områdene.
 • Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å utpeke soner som gode eller dårlige å bo i. Områdene med utfordringer oppleves ofte som mangfoldige, og bedre å bo i for mange.

Resultat

 • Seks undersøkelser er vedtatt av bystyret og fulgt opp i kommunen.
 • Andre kommuner har gjennomført tilsvarende undersøkelse etter modell fra Stavanger.

Bakgrunn

Norske levekårsundersøkelser har avdekket at det er betydelige forskjeller i levekår mellom geografiske områder i storbyene. Opphoping av befolkningsgrupper med dårlige levekår anses som særlig problematisk.

Målsettinger

 • Formålet med levekårsundersøkelsen er å kartlegge levekår på et lavt geografisk nivå, særlig med vekt på å avdekke opphoping av levekårsproblemer. Det er dessuten ønskelig å studere utviklingen over tid.
 • For områder med dårlige levekår, skal undersøkelsen studere de enkelte levekårskomponentene.
 • Resultatene skal brukes i arbeidet med å bedre situasjonen i områder med mindre gunstige levekår og til å snu utviklingen i områder med en uheldig utvikling. Undersøkelsen peker ut levekårssoner som trenger særlig innsats.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Arrondering av levekårssoner. Prosjektgruppe

Trinn 2
Definering av indikatorer. Prosjektgruppe

Trinn 3
Datainnsamling. Prosjektleder

Trinn 4
Databearbeiding og rapportskriving. Prosjektleder

Relevant lovverk

 • Folkehelseloven
 • Plan- og bygningsloven

Sikre brukermedvirkning

Store deler av kommuneadministrasjonen deltok under arronderingen av levekårssoner.

Finansiering

Datainnkjøp og innsats av kommunalt ansatte dekkes over kommunens driftsbudsjett. Trykking ble utført av de fem første rapportene og utgiftene ble dekket over kommunens driftsbudsjett.

Suksessfaktorer

 • Fullføring av undersøkelse iht. formålet.
 • Oppslutning rundt undersøkelsen blant folkevalgte og administrasjon, både når det gjelder aksept av metode og oppfølging.
 • Spredning av metoden til andre kommuner.

 

Utfordringer underveis

 • Noen fryktet stigmatisering og påvirkning av boligmarkedet og de fungerer som bremseklosser. (I ettertid kan det registreres at områdene er løftet også i forhold til omdømme.)
 • Tabloidisering.

 

Tips til andre

 • Følg det omforente opplegget som fire kommuner har utarbeidd med utgangspunkt i Kompas-Forum. (Indikatorsett til bruk i levekårsundersøkelser. Kompas-Forum)
 • Stå på!

Rapporter

Levekårsrapport Stavanger 2014 Folkehelseplan - Stavanger Boligsosial handlingsplan - Stavanger