Leie før eie i Gjøvik

Gjøvik kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Illustrasjonsbilde hus Skoglundfeltet Gjøvik

Ansvarlig aktør:
Gjøvik kommune

Kommunestørrelse:
Mellomstor 

Fylke:
Innlandet

Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

I Gjøvik er det en satsning for at barnefamilier uten egenkapital skal lykkes med å skaffe seg en eid bolig. Familiene gis et tilbud om å leie bolig i fem år, og det avtales en sparedel i leieperioden. Leietaker får en opsjon til å kjøpe boligen til fastsatt pris ved utgangen av perioden. Gjøvik Boligstiftelse, Gjøvik kommune og NAV Gjøvik har i samarbeid etablert dette tilbudet.

Resultat

 • Det er oppført 16 boenheter fordelt på to boligfelt. Hvert boligfelt har to bygg med 4 leiligheter.
 • 16 familier som har vansker med å komme inn på eie-markedet har fått en 5 års leieavtale med opsjon på kjøp til fastsatt pris.

Bakgrunn

Tilbudet er kommet i stand med bakgrunn i dagens krav til egenkapital og den høye prisveksten. Det har blitt vanskelig for mange barnefamilier å kjøpe sin egen bolig. Prisene i leiemarkedet har steget mye de siste årene, og det er utfordrende å spare opp egenkapital i tillegg til husleien. Mange barnefamilier opplever dessuten å måtte flytte flere ganger, og barn må skifte skole og vennemiljø. Andre utfordringer kan være standarden på utleieboligen, størrelsen som ikke er tilpasset behovet, og ofte mangler gode uterom for barn. Det er også varierende hvor godt bomiljøet er, og i noen bomiljøer oppleves det utfordrende situasjoner.

Boligprisene i Gjøvik har steget med 6 – 10 % i året, og med NTNU i byen har også prisene i leiemarkedet økt betydelig. Dette er en stor utfordring for yngre familier som er i etableringsfasen, og ikke har tilfredsstillende egenkapital for å kunne kjøpe seg bolig. Folketallet i kommunen har også en negativ tendens, mye på grunn av det høye prisnivået i kommunen. Mange barnefamilier flytter til kommuner med lavere prisnivå på bolig. «Leie før eie» i Gjøvik kommune er i tillegg et tilbud for å beholde yngre familier som er i etableringsfasen, til å bli boende i kommunen.

Målsettinger

 • Gode bomiljøer for barnefamilier som har vansker med å komme inn på eie-markedet.
 • En økonomisk ramme som gjør det mulig at barnefamiliene skal kunne spare opp egenkapital i tillegg til månedlig husleie, samt at verdistigning i 5-års perioden vil gi ytterligere egenkapital.
 • Redusert risiko for familiene som inngår avtalen. De får opsjon på kjøp til fastsatt pris og kan tre ut av denne om de ikke ønsker å kjøpe boligen.
 • Organiseres som sameie for å skape samhold og legge til rette for godt bomiljø og for å ivareta uteområder.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

 1. Fremskaffelse og prosjektering av tomt: Vedtak i kommunestyret om at Gjøvik kommune fremskaffer tomt vederlagsfritt.  Tomten ble prosjektert for 16 boenheter. Samarbeid Gjøvik Boligstiftelse sammen med NAV Gjøvik og Arealplan i Gjøvik kommune
 2. Utarbeide anbudsdokument (konkurransegrunnlag): Konkurransegrunnlaget produseres og kunngjøres på Doffin hvor de nødvendige krav til boligmassen fremgår.  
 3. Etablering av prosjektgruppe:  Formål om å utarbeide, gjennomgå, kvalitetssikre og fremlegge innstilling for styret i Gjøvik Boligstiftelse som beslutter, og ellers samarbeider med NAV Gjøvik og ekstern innleid jurist.
 4. Bygging av boligene:  Tett oppfølging av Gjøvik Boligstiftelse.  To byggefirmaer blir valgt etter anbudsrunde.
 5. Kriterier for hvem som kan søke utarbeides: Søknadsskjema utarbeides (elektronisk søknad). IKT i Gjøvik kommune bistod med elektronisk søknad.
 6. Kunngjøring av prosjektet: Publiseres på Gjøvik Boligstiftelses og Gjøvik kommunes nettsider. Kontakt med lokal presse for omtale. Formannskap og kommunestyret orienteres.  Henvendelser fra søkere må forventes og  forberedes for råd og veiledning.
 7. Gjennomgang av innkomne søknader:
  • Behandlingsgruppe etablert. 
  • Utarbeidelse av vedtaksmal (innvilgelse/avslag). 
  • Involvering av Gjøvik kommunes klageutvalg i tilfelle innkomne klager. Representert ved Gjøvik Boligstiftelse, NAV Gjøvik og jurist fra Gjøvik kommune.
  • Vedtak på tildeling og utsending av vedtak. 
  • Dialog med søkerne.
 8. Løpende befaring av boligene under byggetid: Behov for noe korrigering (som eksempel utvendig plassering av boder i dette prosjektet).
 9. Kontraktskriving med de som er tildelt bolig: Alle fikk tilbud om befaringer i boligene underveis i byggeperioden sammen med Gjøvik Boligstiftelse og NAV Gjøvik.
 10. Overlevering av boligene fra byggefirmaene og overtagelse:
  • Kvalitetssikring av boligene. 
  • Innflytting i boligene (først 8 enheter i mars 2021 og de siste 8 i mai 2021). 
  • Arrangert møte med beboerne og etablering av sameie og valg til styre.
  • Ferdigstillelse av uteområdene utføres av entreprenører.

Relevant lovverk

Sikre brukermedvirkning

Underveis i byggeperioden fikk alle som var tildelt bolig mulighet for befaringer og disse ble gjennomført sammen med Gjøvik Boligstiftelse og NAV Gjøvik.  Entreprenørene var tilstede for å kunne besvare spørsmål.

Finansiering

Byggelån og finansiering er gjort via Gjøvik Boligstiftelses bankforbindelse.

Suksessfaktorer

 • Boligene som er bygget fremstår som helt ordinære boliger med god standard.
 • Uteområder er opparbeidet.
 • Det er en god miks av barnefamilier med etnisk norsk og utenlandsk opprinnelse.
 • Barnefamiliene som har flyttet inn vurderes til å ha mulighet for kjøp etter 5 år.

Utfordringer underveis

 • En av byggefirmaene gikk konkurs like før oppstart av bygging. Det ble avklart at et annet firma i samme kjede kunne tre inn i kontrakten (juridisk vurdering).  Dette firmaet tiltrådte kontrakten fullt og helt med unntak om at ferdigstillelse ble forskjøvet med cirka fire måneder.
 • Det er åtte boliger med 2 soverom og åtte boliger med 3 soverom.  I etterkant ser vi at det er 3 soverom som hovedsakelig etterspørres.  To familier som fikk tilbud om bolig med 2 soverom valgte å takke nei.

Tips til andre

 • For at den enkelte leietager skal ha mulighet til å realisere et kjøp etter fem år er det nødvendig at egenkapital skaffes til veie. Det har vært nøye gjennomgang av økonomisk oppsett som gjør prosjektet så rimelig at sparedel kan innarbeides i husleie for å sette av egenkapital. Man har blant annet valgt samme standard på alle leilighetene (ikke muligheter for tilvalg) da dette gjør det rimeligere å bygge. Dette, sammen med en forventet prisøkning i boligmarkedet, gjør at nødvendig egenkapital for å få finansiering til kjøp vil være på plass ved utgangen av femårs perioden.
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget er viktig slik at man får gode boliger som har en estetikk som er på høyde med ordinære boliger. 
 • Viktig å utarbeide gode vektingsgrunnlag for anskaffelsen, som gjør det forutsigbart, enkelt og rettferdig å vurdere innkomne anbud. 

Vedlegg

Evaluering av boliger i konseptet Leie før eie, Gjøvik Boligstiftelse

Presentasjon for Kommunestyret i Gjøvik 11.11.20, Gjøvik Boligstiftelse

Søknadsskjema - Leie før eie

Publiserte artikler

NRK: Unik "leie før eie" , 6. mai 2021

Gjøviks Blad:  Artikkel "Leie før eie", 24. mars 2021 (pdf)

Videreføring av arbeidet

Det arbeides nå med å lage konkurransegrunnlag for nytt prosjekt. Det skal planlegges ytterligere ett prosjekt i 2022.