Langtidsplasser for personer med rusmiddelavhengighet på Stokka sykehjem

Stavanger kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
fellesareal
Fotoet viser fellesareal fra rusavdelingen ved Stokka sykehjem.
Ansvarlig aktør:
Stavanger kommune
Ansvarlig enhet:
Stavanger kommune, oppvekst og levekår
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Langtidsplasser i sykehjem forbeholdt 17 kvinner og menn med rusmiddelavhengighet. Innsøking skjer via bestillerkontor. Sentral koordinator tildeler plassene, i samarbeid med avdelingsleder. Tiltaket er integrert i ordinært sykehjem. Betaler vederlag som i vederlagsforskriften, som i ordinært sykehjem.

Beboerne har egne rom. Det er ingen nedre aldersgrense. Stort fokus på personsentrert omsorg for å opprettholde pasientens autonomi og verdighet.

Resultat

 • Stabilisering av livssituasjon
 • Verdighet
 • Opprettholdelse av autonomi
høner
Ulike fugler, dyr og akvarium er viktige miljøterapeutiske tiltak.

Bakgrunn

Rusavdelingen på Stokka sykehjem ble etablert i 2006. Dette er det første og eneste tiltaket innenfor denne kategori i Stavanger kommune.  Stavanger kommune ønsket å gi et tilpasset tilbud til en pasientgruppe som ofte skiller seg ut med store og ofte sammensatte behov.

Målsettinger

 • Gi trygghet og verdighet i slutten av livet.
 • Autonomi (herre i eget hus).
 • Får lov til å opprettholde rusen.
 • Økonomistyringen til den enkelte ivaretas ved hjelpeverge.
 • Et tilbud til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg andre botilbud, trenger omfattende oppfølging og er mentalt utslitt.
 • Brukere med overveiende psykiatri får ikke plass i rusavdelingen på Stokka.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Tiltaket ble direkte etablert

Trinn 2: Ansatte folk med erfaring, litt eldre arbeidstakere til å lede og arbeide i avdelingen, ikke ungdom.

Trinn 3: Bruker aldri helsevikarer, de skal være trygge for å jobbe her. Det er etablert en stabil og god arbeidsplass. Lite gjennomtrekk av ansatte i avdelingen.

TV-rom

Foto: TV-rommet på rusavdelingen ved Stokka sykehjem

Relevant lovverk

 • Rusavdelingen er ikke lovpålagt.
 • Tjenesten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr.6 bokstav c.
 • Tildeling/retten til tjenesten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetslovens 2-1a.

Sikre brukermedvirkning

 • Det er etablert et tett forhold mellom pasient og primærkontakt.
 • Beboerne i Rusavdelingen blir hørt. Fokus på hvem de er og hva som er viktig for den enkelte, slik at de kan få det beste innholdet i dagen.
 • Fokus på aktiviteter. Avdelingen har egen buss og tilgjengelig båt.
 • Beboerne involveres i tiltakene – individbasert

Finansiering

Rusavdelingen er integrert i et sykehjem som er oppført i 1976. En etasje ble i 2007 tatt i bruk til formålet. Det er ingen særskilt tilrettelegging.

Suksessfaktorer

 • Lite utagering – ingen ødeleggelser av rom, selv om sykehjem er den mest intense boformen du kan gi et menneske
 • Lite regler
 • Romslighet og raushet
 • Får innrede sine rom selv, setter selv standard 
 • Avdelingens beboere har ansvar for uteområde med fugler, påfugler og papegøyer av eksotiske slag
 • Pasientene er forholdsvis like
 • Personalet
 • Respekten for de ansatte/gjensidig respekt
 • Frihet til å bruke byen
 • Faste måltider, men også servering utenom – får mat når de vil
 • Alkohol tillatt
 • Andre rusmidler ikke tillatt, men avdelingen forholder seg til at de finnes. Setter grenser, men sanksjonerer ikke mot rusmiddelbruk
 • Godt etablert samarbeid med politi
 • Ingen alarmer, ingen ekstraordinære sikkerhetstiltak

Utfordringer underveis

 • Regelverk knyttet til oppførsel er ikke å anbefale, førte til at folk «lurte» seg til, uheldig konsekvens
 • Beboerne har vanskeligheter med å forholde seg til rigide regler
 • Røyking tillatt
 • Må tillate bruk av alkohol
 • Noen utfordringer knyttet til samlokaliseringen med sykehjem. Det ideelle hadde vært rusavdeling i eget bygg i umiddelbar nærhet eller egen fløy.

Tips til andre

 • Anbefaler tiltaket
 • God rekruttering av personalet
 • Gi rom for pasientens særegenheter
 • Etabler i eget hus i umiddelbar nærhet eller egen fløy, hvis mulig
 • Trygt å jobbe og å bo
 • Utforming og innhold viktig

soverom

Foto: Soverom

Vedlegg

 1. Kriterier for tildeling av tjenesten langtidsplass i sykehjem i rusavdelingen.
 2. Rapport om Stavanger Wet House
 3. Forskrift om sykehjem Stavanger kommune

Videreføring av arbeidet

Avdelingen har opplevd oppmerksomhet både fra flere kommuner i Norge med tanke på mulighet for etablering av lignende tiltak. Også nasjonal interesse fra HOD og statsministerens kontor.