Langtidsplasser for personer med rusmiddelavhengighet på Stokka sykehjem

Stavanger kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Tre høner balanserer på en stokk
Fotoet viser fellesareal fra rusavdelingen ved Stokka sykehjem.
Ansvarlig aktør:
Stavanger kommune
Ansvarlig enhet:
Stavanger kommune, oppvekst og levekår
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Langtidsplasser i sykehjem forbeholdt 17 kvinner og menn med rusmiddelavhengighet. Innsøking skjer via bestillerkontor. Sentral koordinator tildeler plassene, i samarbeid med avdelingsleder. Tiltaket er integrert i ordinært sykehjem. Betaler vederlag som i vederlagsforskriften, som i ordinært sykehjem.

Beboerne har egne rom. Det er ingen nedre aldersgrense. Stort fokus på personsentrert omsorg for å opprettholde pasientens autonomi og verdighet.

Resultat

 • Stabilisering av livssituasjon
 • Verdighet
 • Opprettholdelse av autonomi
høner
Ulike fugler, dyr og akvarium er viktige miljøterapeutiske tiltak.

Bakgrunn

Rusavdelingen på Stokka sykehjem ble etablert i 2006. Dette er det første og eneste tiltaket innenfor denne kategori i Stavanger kommune.  Stavanger kommune ønsket å gi et tilpasset tilbud til en pasientgruppe som ofte skiller seg ut med store og ofte sammensatte behov.

Målsettinger

 • Gi trygghet og verdighet i slutten av livet.
 • Autonomi (herre i eget hus).
 • Får lov til å opprettholde rusen.
 • Økonomistyringen til den enkelte ivaretas ved hjelpeverge.
 • Et tilbud til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg andre botilbud, trenger omfattende oppfølging og er mentalt utslitt.
 • Brukere med overveiende psykiatri får ikke plass i rusavdelingen på Stokka.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Tiltaket ble direkte etablert

Trinn 2: Ansatte folk med erfaring, litt eldre arbeidstakere til å lede og arbeide i avdelingen, ikke ungdom.

Trinn 3: Bruker aldri helsevikarer, de skal være trygge for å jobbe her. Det er etablert en stabil og god arbeidsplass. Lite gjennomtrekk av ansatte i avdelingen.

TV-rom

Foto: TV-rommet på rusavdelingen ved Stokka sykehjem

Relevant lovverk

 • Rusavdelingen er ikke lovpålagt.
 • Tjenesten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr.6 bokstav c.
 • Tildeling/retten til tjenesten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetslovens 2-1a.

Sikre brukermedvirkning

 • Det er etablert et tett forhold mellom pasient og primærkontakt.
 • Beboerne i Rusavdelingen blir hørt. Fokus på hvem de er og hva som er viktig for den enkelte, slik at de kan få det beste innholdet i dagen.
 • Fokus på aktiviteter. Avdelingen har egen buss og tilgjengelig båt.
 • Beboerne involveres i tiltakene – individbasert

Finansiering

Rusavdelingen er integrert i et sykehjem som er oppført i 1976. En etasje ble i 2007 tatt i bruk til formålet. Det er ingen særskilt tilrettelegging.

Suksessfaktorer

 • Lite utagering – ingen ødeleggelser av rom, selv om sykehjem er den mest intense boformen du kan gi et menneske
 • Lite regler
 • Romslighet og raushet
 • Får innrede sine rom selv, setter selv standard 
 • Avdelingens beboere har ansvar for uteområde med fugler, påfugler og papegøyer av eksotiske slag
 • Pasientene er forholdsvis like
 • Personalet
 • Respekten for de ansatte/gjensidig respekt
 • Frihet til å bruke byen
 • Faste måltider, men også servering utenom – får mat når de vil
 • Alkohol tillatt
 • Andre rusmidler ikke tillatt, men avdelingen forholder seg til at de finnes. Setter grenser, men sanksjonerer ikke mot rusmiddelbruk
 • Godt etablert samarbeid med politi
 • Ingen alarmer, ingen ekstraordinære sikkerhetstiltak

Utfordringer underveis

 • Regelverk knyttet til oppførsel er ikke å anbefale, førte til at folk «lurte» seg til, uheldig konsekvens
 • Beboerne har vanskeligheter med å forholde seg til rigide regler
 • Røyking tillatt
 • Må tillate bruk av alkohol
 • Noen utfordringer knyttet til samlokaliseringen med sykehjem. Det ideelle hadde vært rusavdeling i eget bygg i umiddelbar nærhet eller egen fløy.

Tips til andre

 • Anbefaler tiltaket
 • God rekruttering av personalet
 • Gi rom for pasientens særegenheter
 • Etabler i eget hus i umiddelbar nærhet eller egen fløy, hvis mulig
 • Trygt å jobbe og å bo
 • Utforming og innhold viktig

soverom

Foto: Soverom

Vedlegg

 1. Kriterier for tildeling av tjenesten langtidsplass i sykehjem i rusavdelingen.
 2. Rapport om Stavanger Wet House
 3. Forskrift om sykehjem Stavanger kommune

Videreføring av arbeidet

Avdelingen har opplevd oppmerksomhet både fra flere kommuner i Norge med tanke på mulighet for etablering av lignende tiltak. Også nasjonal interesse fra HOD og statsministerens kontor.