Kurs gir suksess for leie til eie

Arendal kommune er ansvarlig for dette eksempelet. 
Bendiksklev Arendal kommune
Foto: Arendal kommune
Ansvarlig aktør:
Arendal kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Agder
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Prosjektet «Fra leie til eie» i Arendal har som formål å hjelpe familier med utfordrende økonomi til å kjøpe en egen, trygg og varig bolig. Deltagerne i prosjektet finansierer boligkjøpet ved hjelp av startlån fra Husbanken. En viktig suksessfaktor er å kurse deltakerne om økonomi og i å mestre det å bo. Det er også viktig å få til et godt tverrfaglig samarbeid rundt familiene. 

Resultat

Boligen og nærområdet utgjør en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Med prosjektet ville Arendal kommune forsterke innsatsen overfor barn og unge i kommunen som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her og nå, og for å forhindre at dårlige levekår går i arv.   

 • Status per 31.12.2018: Antall deltagere/familier 65. Antall familier som har kjøpt bolig: 52. 
 • Et solid kurstilbud innen økonomi og mestring i det å bo. Kommunen arrangerer i tillegg ukentlig drop-in og økonomiskole for elever på voksenopplæringen.
 • Tverrfaglig samarbeid og åpenhet mellom instanser som NAV, barneverntjenesten, forebyggende tjenester, flyktningteam, psykiatrisk sykepleier, gjeldsrådgiver, helsestasjon, verge og lege. Samarbeidet med frivillige organisasjoner har også vært avgjørende for å lykkes.

Bakgrunn

Som så mange andre steder bor barn i lavinntektsfamilier i Arendal ofte dårligere og trangere enn andre barn, og de bor sjeldnere i en bolig som familien eier selv. Å flytte ofte kan gjøre det vanskelig for barn å bli integrert i nærmiljø, ivareta relasjoner med jevnaldrende og få god tilknytning i skolen. Ønsket var at kommunens visjon: «varm, stolt og utadvendt» skal romme alle mennesker.

Målsettinger

 • Målet var å sikre barnefamilier i kommunens befolking generelt og blant flyktningene spesielt en god og trygg varig bolig, at de skal mestre boforholdet og bli boende i boligen. Dette er viktig for den enkelte familie og kan bidra til stabile og forutsigbare oppvekstvilkår for barn, forhindre sosial utstøting og opplevd fattigdom. Det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt for Arendal kommune. 
 • Prosjektet var i utgangspunktet lite. Det var tenkt at 10-15 barnefamilier skulle delta.   

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Bred markedsføring avdekket et stort behov for «Fra leie til eie». Det er mange barnefamilier i kommunen som bor dårlig og som flytter ofte.

Trinn 1: Prosjektet ble markedsført bredt og systematisk internt, eksternt og til frivillige organisasjoner. Prosjektleder holdt presentasjoner, og prosjektet ble markedsført på Arendal kommune sin Facebookside og gjennom bloggen «Innovasjon Arendal».

Trinn 2: Samarbeidspartnerne med kandidater, tok (og tar) kontakt med prosjektleder for å drøfte om kandidatene er aktuelle for prosjektet. Samarbeidspartnerne kan også kalle inn aktuelle kandidater og prosjektleder til møte hvor prosjektleder informerer om prosjektet. I enkelte tilfeller tar familier som har sett prosjektet markedsført på for eksempel Facebook, direkte kontakt med prosjektleder. Kommunen samarbeider også med næringslivet og frivillige organisasjoner, som Kirkens bymisjon og Homestart i å hente inn aktuelle kandidater til prosjektet og om kursing i mestring av boforhold.

Trinn 3: Prosjektleder kaller inn til kartleggingssamtale – det blir nå avklart om deltagerne er klare til å komme med i prosjektet.

Trinn 4: En viktig suksessfaktor er utvikling av kurs. Deltagerne inviteres til de forskjellige kursene i prosjektet.  Kursene gir veiledning om økonomi og det å eie sin egen bolig i Norge.  Kommunen støtter også deltakerne i kjøpsprosessen. Tema kan være: budsjett (månedsbudsjett, matbudsjett), konto (bufferkonto, regningskonto, sparekonto), strøm, selvangivelsen og «hvor lekker pengene dine?».

Trinn 5: Deltagerne som har behov for samtaler med prosjektleder eller et samarbeidsmøte, har dette underveis. Tema på slike møter kan for eksempel være økonomisk rådgivning, råd og veiledning for prosessen videre, hvor mye man kan låne, diskusjon av prospekter (etter søkt startlån) mm.  

Trinn 6: Deltakere søker startlån når familien har fått oversikt over sin økonomiske situasjon.

Sikre brukermedvirkning

Familiene er med på å utforme tilbudet: - Hva er din drømmebolig? Dette er fokus i det første møtet med familiene. Slik bidrar kommunen til at deltakerne ikke blir passive mottakere av hjelp, men sjef i eget liv. Hvis realitetsorientering er nødvendig, tas dette underveis. Deltakerne i programmet må kjenne at du vil dem vel. Prosjektleder er tilgjengelig ukentlig for drop in-samtaler.

Finansiering

En koordinert og effektiv utnyttelse av Husbankens virkemidler (bostøtte, startlån og tilskudd til etablering) skal bidra til starten på en boligkarriere for den enkelte barnefamilie. Arendal kommune har i 2018 lånt inn kr. 140 000 000,- i startlån for å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet.

Suksessfaktorer

 • Bred markedsføring av prosjektet. Dette for å sikre at barnefamiliene som virkelig trenger en stabil og trygg bosituasjon blir nådd.
 • Tolk brukes ved behov.
 • Tverrfaglig samarbeid – jobbe sammen med og sammen for familien. Still spørsmålet: Hva er viktig for deg? Tverrfaglige samarbeidsmøter arrangeres i starten for å gi informasjon(avklaringsmøte), underveis og etter at deltaker har kjøpt bolig.  
 • Drop-in på Arendal Voksenopplæring ukentlig - markedsføres på Arendal Voksenopplæring sin Facebookside. Drop-in i Arendal kultur- og rådhus en gang i måneden.
 • Kurstilbudet som er utviklet for å bidra til at familiene skal lykkes med å eie egen bolig. Kursene er:
 • "Hvor blir pengene dine av? Få oversikt slik at du kan stoppe pengelekkasjen". Kurset arrangeres i samarbeid med DNB og Sparebank1 SR-BANK
 • "Sjef i eget liv – på vei til egen bolig". Kurset arrangeres i samarbeid med miljøvaktmester og meglerne i Arendal
 • "Bo godt i Arendal". Kurset arrangeres i samarbeid med Agder Renovasjon, Gjensidige Forsikring, Arendal Eiendom, Agder Energi, LOS og miljøvaktmester (som sørger for vedlikehold av bolig)
 • "Sjef i eget liv – i dag og for fremtiden". Kurset arrangeres i samarbeid med Lindorff.
 • "Deltager møter deltager" (Deltagere som har kjøpt bolig deler erfaringer med deltagere som har fått lån – men som ikke har kjøpt bolig).  

Utfordringer underveis

Det kan være utfordrende å få fulgt opp gruppa tett nok, slik at de som trenger det får hjelp til å mestre det å bo. Risiko for tap er tilstede dersom ikke deltakerne/startlånskundene følges opp. Det skal derfor jobbes videre med oppfølging av kursdeltakerne og med forebygging av mislighold. 

Tips til andre

 • Det er avgjørende å legge masse arbeid i å gjøre tilbudet kjent slik at man når deltakerne som trenger det mest.
 • Erfaringene i prosjektperioden viser at det deltagerne/startlånskundene får av råd og veiledning på veien mot å lykkes med å eie egen bolig, må gis før de får et vedtak fra kommunen på at de har fått startlån til å kjøpe egen bolig. Erfaring viser også at deltakerne stiller opp på det de blir invitert til av samtaler og kurs i prosessen før de har fått vedtak om startlån til å kjøp av bolig.
 • Vær tilgjengelig og synlig – bruk drop-in.
 • Hjelp deltakerne til å hjelpe seg selv digitalt.
 • Tverrfaglig samarbeid letter arbeidet og er helt nødvendig.

Vedlegg

PP-presentasjon: "Fra leie til eie, Arendal" (pdf)
Sluttrapport: "Fra leie til eie, Arendal" (pdf)

Kursmateriell:
PP-presentasjon: Hvor blir pengene dine av? (pdf)
PP-presentasjon: Eiendomsgebyrer (pdf)
PP-presentasjon: Sjef i eget liv - fra leie til eie (pdf)

Informasjon til deg som skal kjøpe din første bolig (pdf)
Informasjon fra megler (pdf)

Film (i blogginnlegg): "Fra leie til eie i Arendal" Laget av Rawad Ajameah, Kilden Media.

Skjema/infoskriv: 
Opplysninger deltakere (pdf)
Skjema faste utgifter (pdf)

Informasjon til meglere (pdf) 

Videreføring av arbeidet

Arendal kommune har nå implementert prosjektet i ordinær drift. Ordinære startlånskunder får invitasjon til å delta på de ulike kursene som er utviklet.