Kartlegging og brukerundersøkelse

Halden kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Halden kommune
Ansvarlig enhet:
Sissel Beate Lund
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Kommunen benytter én type søknadsskjema for bolig og tjenester. Det benyttes også ett felles kartleggingsskjema til å fremskaffe et godt vurderingsgrunnlag for behandling av søknaden. I forbindelse med foranalysen i BOSO ble det utviklet et enkelt verktøy for kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet.

Resultat

  • Kartleggingsskjemaet gir et godt grunnlag for vurdering av søkere på bolig og tjenester
  • Brukerundersøkelsen medførte at kommunen fikk viktig informasjon om hvilke ønsker og behov vanskeligstilte i kommunen har med hensyn til bolig

Bakgrunn

  • Kommunen hadde behov for å oppdatere kartleggingsskjemaet slik at det både ivaretar behovet for å innhente informasjon men også dokumentere at opplysningsplikten blir ivaretatt
  • For å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag om ulike brukergrupper og boligbehov var det nødvendig å gjennomføre ulike undersøkelser. Brukerundersøkelsen var en viktig del av dette

Målsettinger

  • At kartleggingsskjemaet blir oppdatert årlig
  • At kommunen har oppdatert kunnskap om brukergrupper og boligbehov/boligønsker

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
En arbeidsgruppe med representanter fra forvaltningskontoret, kartleggingsteamet, NAV, rus/psykisk helse og fysio-/ergoterapitjenesten utarbeidet og oppdaterte kartleggingsskjemaet, som i neste runde ble implementert i kartleggingsteamet. Kartleggingsteamet består av 5 sykepleiere og en koordinator. Det er fast møte i teamet 1 gang per uke og saksbehandlerne kartlegger og saksbehandler fortløpende. Kartlegger har med seg kartleggingsskjemaet og fyller ut dette elektronisk sammen med søker. Gjeldende versjon av skjemaet legges til grunn.

Trinn 2
Et konsulentfirma utarbeidet skjema for brukerundersøkelsen. Det ble gjennomført kvalitative intervjuer med brukerne (primært av tjenesteapparatet) og resultatene – sammen med flere undersøkelser og fakta - ble lagt til grunn for foranalysen i BOSO og anbefalte tiltak.

Relevant lovverk

Forvaltningskontoret forvalter gjeldende lovverk med hovedvekt på Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen, pasient- og brukerrettighetsloven og forvaltningsloven. Dette ble lagt til grunn i arbeidet.

Sikre brukermedvirkning

Brukerforum var delaktige i foranalysen og arbeidet i forbindelse med dette.  I brukerforumet var det representant fra demensforeningen, eldrerådet, rådet for psykisk helse, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Norsk forbund for utviklingshemmede. Forumet hadde jevnlige møter i forbindelse med BOSO-programmet og de ulike temaene/tiltakene man jobbet med.

Finansiering

Deler av dette arbeidet ble dekket gjennom kompetansemidler fra Husbanken – det var en del av tiltakene i BOSO-programmet.

Suksessfaktorer

  • At ansvaret for gjennomføring av oppdatering av kartleggingsskjemaet er tydelig definert og nødvendige ressurser setter av tid til arbeidet
  • Ansatte i tjenesteapparatet må ha tilstrekkelig tid disponibelt/frigjort til å gjennomføre brukerundersøkelsen og man må ha kapasitet til å behandle og sammenfatte funnene

Utfordringer underveis

Brukerundersøkelsen med kvalitative intervjuer var tidkrevende og til dels vanskelige å gjennomføre med brukergruppene som er belastet med rus eller dualproblematikk.

Tips til andre

For å få til gode, kvalitative intervjuer er det helt nødvendig å sette av tid og ressurser i ordinær tjeneste til å bistå med dette. Vi frigjorde tid i rusteamet og psykiatriteamet slik at ressurser der kunne bistå med intervjuene.

Rapporter

Brukerundersøkelse vanskeligstilte på boligmarkedet 2012

Publiserte artikler

Brukerundersøkelsen gjennomført i 2012

Vedlegg

Halden kommune_Intervju mal vanskeligstilte på boligmarkedet Halden kommune_Kartleggingsskjema introduksjonsprogram