Kampen Omsorg+

SINTEF Byggforsk har beskrevet eksempelet.
Bilde av bygg fra gateplan
Ansvarlig aktør:
Kirkens Bymisjon Oslo
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Oslo
Fylke:
Oslo
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Kampen Omsorg+ er et relativt nytt type tilbud. Boligene er samlokalisert rundt store fellesareal, kafé og areal til andre aktiviteter. Det har en døgnbemannet husverttjeneste som bidrar til aktiviteter og gir trygghet og støtte til å kunne bo hjemme. Beboerne mottar praktisk bistand og helsetjenester fra hjemmetjenesten i Oslo kommune etter vedtak. Tildeling av Omsorg+bolig skjer etter vedtak i bydelenes søknadskontorer. Prosjektet ble utpekt som et forbildeprosjekt ved å ha tatt i bruk velferdsteknologi. Kirkens Bymisjon ønsker å invitere inn både beboere og naboer i bydelen til å kjøpe seg mat i fellesarealene, trene, stelle håret og få fysioterapibehandling eller delta på kulturaktivitetene.

Målgruppe: Eldre og andre med omfattende hjelpebehov.
Størrelse: 91 leiligheter for personer over 67 år med behov for egnet bolig. 
Ferdigstillelse: 2012
Byggherre: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo  
Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter, LARK: Bjørbekk & Lindheimt
Eieform: Tilbudet eies og drives av Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon har husleie- og servicetjenestesavtale med Oslo kommune.

Resultat

 • Etablert et botilbud som oppleves som attraktivt for mange.
 • Skapt et attraktivt kulturtilbud i nærmiljøet som når mange beboere i huset og nabolaget. Hit kommer barnehager, foreldre med babyer, ungdommer og eldre fra bydelen, og også noen fra andre bydeler. En del av aktivitetene gjøres av ansatte og annet fagpersonell, mens andre aktiviteter gjennomføres av frivillige. Det brede aktivitetstilbudet er en forutsetning for at Kampen Omsorg+ skal være det botilbudet Kirkens Bymisjon ønsker at det skal være.

Babysang

Et av tilbudene som foregår på Kampen er babysang, et trefftilbud for småbarnsforeldre. Foto: Kirkens Bymisjon

Bakgrunn

Kirkens Bymisjon bestemte seg for at Kampen Sykehjem, som var gammelt og uegnet, skulle rives. Nabobygget Kampen Betjeningsboliger skulle rehabiliteres. Samtidig utlyste Oslo kommune en konkurranse på Omsorg+-konseptet. Tilbudet skulle bidra til at befolkningen vedlikeholder sine funksjoner og kan utsette et sykehjemsopphold. Tilbudet skal redusere følelsen av utrygghet og ensomhet. 

Målsettinger

Fra oppstart av prosjektet ble disse målsettingene satt: 
 • Etablere et botilbud som tilrettelegger for støtte og trygghet i hverdagen.
 • Være et foregangsprosjekt i forhold til bruk av velferdsteknologi med mål om at beboerne i framtida kunne bestille tjenester interaktivt fra leilighetene.
 • Etablere "et tett nabolag" som bidrar til sosial kontakt og nettverk. Fellesareal med kafé, treningsareal mm. skal gi et utvidet tilbud til beboere i huset.
 • Være et slags "mellomtilbud" mellom egen bolig og institusjon. Utsette institusjonsbehov.
 • Huset skal stå for et rikt og variert kulturprogram og stimulere til aktivitet.
 • Huset skal være åpent og inkluderende og invitere andre inn.

Omsorg + er en boform som Oslo kommune har definert som omsorgsboliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har store problemer med å klare seg i egen bolig. Bygget består av selvstendige omsorgsboliger med fellesareal. Husverter er tilstede hele døgnet, og hjemmetjenesten i Oslo kommune bistår med hjemmetjenester.

Eldre mann i treningsapparat

Trening og aktiviteter sammen med frivillige er en viktig del av tilbudet på Kampen. Foto: Kirkens Bymisjon

Prosjektet/Anlegget

Anlegget består av 91 selvstendige omsorgsboliger med store aktivitetsareal. Aktivitetsrom og felles oppholdsareal for hele anlegget ligger i hovedsak i 1. etasje og er åpne og tilgjengelige også for andre. Det er en kafé, resepsjon og i tillegg flere rom som brukes til frisør, treningsrom, kino/møterom og et utsalg. Flere kontorer og et kombinert bibliotek og møterom ligger også i tilknytning til inngangspartiet. Det er også fellesrom med uformelle sittegrupper i de ulike boligetasjene som kan leies ut. Alle leilighetene har balkonger og det finnes en stor felles takterrasse.  Det er trinnfri adkomst til nabolaget på to nivåer.  

Planløsning 1 etasje
Planløsning første etasje som viser inngang og fellesrom. Tegning: Arkitekt Hille Melby Arkitekter

Planløsning 2 etasje 

Plan 2 etasje som viser inngang på bakside og typiske boligplaner. Tegning: Hille Melbye Arkitekter

Kirkens Bymisjon bestemte at eksisterende Kampen Sykehjem skulle rives blant annet på grunn av gamlebyggets struktur og lave etasjehøyder. Nabobygget Kampen Betjeningsboliger måtte rehabiliteres, og til sammen ble dette til et nytt boligprosjekt. Man har oppnådd 99 prosent gjenvinning av rivningsmaterialet. Nybygget og rehab-bygget ble prosjektert sammen med Kirkens Bymisjon. Rehab-bygget er knytt sammen med nybygget med en gangbru.

På rehab-bygget var det trangt høydemessig. Man valgte å ha sjakter som gikk sentralt opp og førte installasjoner ut. For å unngå synlige føringer i leilighetene går de via bad og ut i vegger. Netto høyde på bad på 2,20 meter ga plass til lydgulv og himling. På nybygget er det helt andre etasjehøyder.

Bygget er på passivhusnivå. Balkongene henger fritt ut fra fasaden med bærestål. Slik har de fått det til å bli terskelfritt ut til balkongen. Tetthetskravet er nede på passivhusnivå. 

Uteareal
Alle leilighetene har private balkonger og tilgang til en stor felles takterrasse. Adkomst til bydelen både på for og baksiden. Sittemuligheter ute ved inngangssonen.  

Boligene
Boligene er relativt ordinære boliger utformet etter Husbankens omsorgsboligstandard. Mange boliger med en-sengs soverom, som gjør at man må benytte stue når seng skal stå i pleiesituasjon.   

 
Velferdsteknologi

Prosjektet var pekt ut som et foregangsprosjekt i bruk av velferdsteknologi. Løsningene som er valgt er:

 • Digital trygghetsalarm til alle beboere som adresserer til husverten på Kampen Omsorg+.
 • Nettbrett for kommunikasjon og oversikt over aktivitetstilbud.
 • Alle skal ha egen skjerm, der de kan kommunisere med husvert og familie enten via skjerm eller tale. 
 • Smarthusløsningene er basert på KNX-teknologi og inkluderer sensorløsninger for komfyrvakt, vannstopp, bevegelsesstyrt lys, låsfrie dører og løsninger knyttet til varmestyring og ventilasjon. 
 • I leilighetene er det fuktighetsmåler på gulvet både mot kjøkken og bad. Ved vannlekkasje stenges vannet automatisk. 
 • Ved bruk av komfyr settes ventilasjon i gang. 
 • Ved brann eller røykutvikling kuttes strøm og ventilasjon.
 • Alle lys er sensorstyrt. 
 • Vinduene har magneter som gjør at man ikke kan lufte og fyre samtidig. 
 • Beboerne bærer med seg et kort og må bare holde kortet inntil kortleseren for å låse opp. Hvis de skulle være uheldig og miste kortet, kan låsen omprogrammeres slik at det mistede kortet ikke fungerer lenger.

Tildeling av boliger

Grunnlaget for tildeling av bolig i Omsorg+ er formulert i egen forskrift laget av Oslo kommune.
  
Slik blir tilbudet beskrevet i intensjonsavtalen mellom Oslo kommune og Kirkens Bymisjon: Omsorg+ er boliger som er "fysisk tilrettelagt for eldre og samlokalisert med aktivitetssenter, kantine og med bemannet resepsjon". Omsorg+ skal være døgnbemannet med kvalifisert personell.  Alle innbyggere i Oslo som oppfyller kriteriene kan søke om å leie leilighet i Omsorg+. Prioriteringskriterier er personer med fysisk funksjonsnedsettelse og/eller mildere svekket psykisk helse, og personer med generell svekket funksjonsevne på grunn av høy alder.

Kultur- og aktivitetstilbudet ved Kampen Omsorg+

aktivitetsbilder

Det legges stor vekt på de sosial og kulturelle aspektene i livet på Kampen Omsorg+. Sosial deltagelse kan gi den enkelte mulighet til å opprettholde fysisk og psykisk helse og oppnå best mulig trivsel og livskvalitet. Derfor har de et stort og varier kultur- og aktivitetsprogram. Både beboere og besøkende utenfra kan delta.

Her finner man et bredt spekter av kulturaktiviteter, med blant annet musikk, dans, skrivekunst og høytlesing. Det er tilbud om fysisk trim med faglig veiledning av fysioterapeut for dem som ønsker det, i tillegg til turer og utflukter. Det er også tilbud om kurs i bruk av digitale medier, som pc, nettbrett og mobiltelefon.

Bilde fra kafe, sangstund og frisør

Ulike aktiviteter i fellesrealene. Foto: Ihlefoto med tillatelse fra Kirkens Bymisjon

Huset har blitt en møteplass for mange beboere i huset og nabolaget. Hit kommer barnehager, foreldre med babyer, ungdommer og eldre fra bydelen, og også noen fra andre bydeler. Regnbuetreff er et trefftilbud for eldre homofile og lesbiske som møtes jevnlig på Kampen, og som rekrutterer fra et større område. Et annet tilbud er babysang, som er et trefftilbud for småbarnsforeldre.

Gjennom et samarbeid med bydelens ungdomsverksted kan ungdommer fra Bydel Gamle Oslo, som har behov for et aktivitetstilbud, komme ukentlig for å lage felles kveldsmat. En del av aktivitetene gjøres av ansatte og annet fagpersonell, mens andre aktiviteter gjennomføres av frivillige. Det brede aktivitetstilbudet er en forutsetning for at Kampen Omsorg+ skal være det botilbudet Kirkens Bymisjon ønsker at det skal være.

Sikre brukermedvirkning

Huset har i dag et aktivt brukerråd som har en sterk stemme inn i driften av tilbudet.

Finansiering

Bygget ble finansiert av investeringstilbud i Husbanken i 2009.  Tilskuddsmidler har blitt overført til Kirkens Bymisjon.  Mulighet for å overføre investeringstilskudd er lenger ikke mulig med dagens ordninger, heller ikke til ikke-kommersielle organisasjoner.

Driften finansieres av Oslo kommune etter utlysning på anbud. 

Utfordringer underveis

 • Et nytt bygg uten analoge telefonlinjer gjorde at det i 2012 var umulig for kommunens ordinære trygghetsalarmtjeneste å levere tjenester inn i bygget. Dette hadde vi ikke forutsett, og det var ikke dimensjonert inn i anbudet for drift av servicetjenester. Kampen Omsorg+ ble alene om å serve trygghetsalarmtjenesten som kom med kommunens velferdstjenesteinnstallasjon. Man valgte å ta denne utfordringen, og mener at trygghetsalarm som adresserer internt til husvert har representert en trygghetsskapende og skadebegrensende kvalitet for beboerne, og i tillegg redusert kostnader for kommunen.

 • Dette er et nytt type tilbud med mange samarbeidende organisasjoner. For eksempel sykehusene eller legevakt har ikke nok informasjon om hva slags tilbud dette egentlig er.For eksempel vet de ikke at vi ikke har institusjonelt ansvar, og at det kun er leder og nattevakter som har helsefaglig kompetanse.

 • I denne bydelen har deler av befolkningen levd på måter som gir sammensatte utfordringer i aldringsfasen. En del beboere har kompliserte diagnoser og sammensatte tjenestebehov. Dette kan gi ekstra utfordringer når man skal bidra til at folk kan leve et selvstendig og verdig liv i egen bolig.

 • Husvert er en ny rolle som noen ganger blir karakterisert som "grensekunstner". Det kan være komplisert å vite hvor går grensene for ansvar går, og hvor ansvar mot beboer, pårørende, hjemmetjeneste og bydel begynner og slutter. Kirkens Bymisjon har arbeidet bevisst med erfaringslæring . Det har vært viktig for å bevisstgjøre og takle utfordringer i denne nye «yrkesrollen». Dette gjelder både arbeid som husvert, og som kultur- og frivilligleder.

 • Samarbeid mellom husvert og hjemmetjeneste kunne fort bli utfordrende på grunn av utydelige grenseoppganger mellom hva som er de ulike partenes ansvar. Kirkens Bymisjons personell er valgt ut fra tanken om at eldre i egen bolig ikke først og fremst er syke, men trenger å være omgitt av folk som oppmuntrer det friske, og at de kan forskjellige ting.Leder er sykepleier, og ansatte på natt har helsefaglig kompetanse. Dialog, informasjon og gjensidig vilje til å bistå hverandre, har bidratt til at man synes samarbeidet fungerer godt på Kampen omsorg + i dag. Det er et attraktivt sted å jobbe for hjemmetjenesten i bydelen.

Publiserte artikler

Videreføring av arbeidet

I store trekk er både ansatte og beboere fornøyd med botilbudet i sin helhet. Det er imidlertid en del utfordringer knyttet til at tilbudet er nytt, og det er uklart for hvem og hvordan dette tilbudet skal fungere. Mens inngangsporten til boligene i starten var ulike mennesker som kom flyttende hjemmefra, ser man nå en tendens til at de som flytter inn nå er stadig mer omsorgskrevende. Kommunen disponerer noen rehabiliteringsplasser, og flere av de som flytter inn der ønsker å bli boende. Dette er en utfordring for bomiljøet som er avhengig av at en til en viss grad  å rekrutterer beboere som også ønsker å bidra til fellesskapet.  Det at man har greid å bli et attraktivt møtested også for andre bidrar positivt til miljøet på huset.

Dette belyses i en tverrfaglig evaluering som er under utarbeiding av SINTEF Byggforsk og publiseres i juni 2018.