Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter

Kristiansand kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
bilde
Ansvarlig aktør:
Kristiansand kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Agder
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Type tjenestetilbud: Kompetanse og rehabiliteringssenter
Beliggenhet: Kristiansand sentrum, like ved UiA
Målgruppe: Rusavhengige over 18 år
Antall deltagere: 26
Bemanning: 2 sosialfaglige, 2 mentorer, snekker, hestefaglig, næringsansvarlig, kokk, leder
Tilgjengelighet: God, tilrettelagt
Ferdigstillelse: Etablert i 2013. Byggetrinn 2 ferdig, planlegger byggetrinn 3/ utvidelse
Eieform: Jegersberg gård er eid av Kristiansand kommune

Jegersberg gård er resultatet av en modellutvikling som ble gjennomført i samarbeid med Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, næringslivet og organisasjoner. Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter ble etablert i mai 2013. Senterets overordnede målsetting er å tilby et langsiktig og helhetlig medikamentfritt rehabiliteringstilbud til rusmiddelavhengige.

Resultat

 • Et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand og Kristiansand om etablering og drift av et rus- og medikamentfritt, regionalt rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige. Kristiansand er vertskommune.
 • En bredt sammensatt styringsgruppe kvalitetssikrer utviklingen av rehabiliterings- og kompetansesenteret. Styringsgruppen består av bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm, Kirkens Bymisjon, Sørlandet sykehus avdeling for rus- og avhengighet, Sørlandsparken næringsforening og Kristiansand kommune.

Bakgrunn

I tråd med samhandlingsreformen erfarer kommunen at spesialisthelsetjenestens tilbud blir ytterligere spesialisert, og behovet for bærekraftige rehabiliteringstilbud i kommunene øker. Et slikt behov er et rus- og medikamentfritt rehabiliteringstilbud til rusmiddelavhengige som kan gi et tilbud over tid og samtidig nødvendig kompetanse for ordinært arbeidsliv etter gjennomført rehabiliteringsløp.

Målsettinger

 • Øke prosentandelen av tidligere rusmiddelavhengige som er rusfrie 3 år etter endt rehabilitering. Dermed reduseres tilbakefallsprosent og antall reinnleggelser.
 • 60% av beboerne som har gjennomført rehabiliteringsløp ved Jegersberg gård fortsatt er rusfrie 3 år etter avsluttet rehabilitering.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Forprosjekt. Prosjektrapport 2010 utarbeidet gjennom bred medvirkning av sentrale aktører.

Trinn 2
Utredningsarbeid. 100% prosjektstilling i ett år ledet arbeidet med prosjektbeskrivelse av rehabiliterings- og kompetansesenteret. Flere organisasjoner var representert i arbeidet.

Trinn 3
Prosjektrapport danner grunnlag for videre arbeid. Tverrfaglige og tverrsektorielle arbeidsgrupper etableres.

Trinn 4
Prosjektleder, prosjektmedarbeider og mentorer ansattes. Rehabiliteringsmodellen ved Jegersberg gård bygger på en mentorordning hvor beboerne får en mentor med egenerfaring fra rusavhengighet. Gjennom erfaring fra egen tilfriskning er mentor en viktig støttespiller i rehabiliteringsprosessen. Egenerfaring er en sentral ressurs i rehabilitering for rusmiddelavhengighet. Målsetningen er at alle som flytter inn på Jegersberg gård etter hvert skal bli mentorer og hjelpe «de nye» som flytter inn til en god rehabilitering. Mentorordningen er sentral for modellens bærekraftighet.

Mentorordningen er tett knyttet til fellesskapet på Jegersberg gård. Ved å arbeide sammen, spise sammen og leve sammen hjelper mentorer og beboere hverandre i rehabilitering og utvikling. I fellesskapet får beboerne støtte og veiledning i personlige og hverdagslige utfordringer, også utenom personalets arbeidstid. I felleskap oppstår verdier som samhold, trygghet, nettverk, veiledning og støtte. Beboerne tar ansvar, viser omsorg og er der for hverandre.

Trinn 5
Renovering og ombygging av aktuelle lokaler. Strategi for rekruttering iverksettes.

Trinn 6
Gradvis innflytting av motiverte beboere gjennom første driftsår. Oppbygging av mentorstamme, etablering av bedrifter og foretak som gir arbeidsplasser og inntjening til drift og utvikling. Modellen legger til grunn en gjennomsnittlig botid på tre år fordi rehabiliteringsprosesser tar tid. På Jegersberg gård bruker man den tiden som er nødvendig for å etablere og sikre en trygg, rusfri identitet, bygge opp et godt nettverk og kvalifisere seg for yrkesliv.

Trinn 7
Byggetrinn 2 med 18 nye plasser. Utvikling av flere næringsaktiviteter drevet av beboerne, fordi en sentral del av rehabiliteringen er kvalifisering for yrkesliv. Gjennom botiden ved Jegersberg gård bygger den enkelte nødvendig kompetanse for arbeid. Kvalifisering handler om utdanning og yrkeskompetanse, men er også knyttet til økonomi, matlaging og renhold. Målsetningen er at beboerne ved gjennomført rehabilitering skal ha fast jobb, være økonomisk selvhjulpne og ha egen bolig.

Sikre brukermedvirkning

Modellen ved Jegersberg gård bygger på stor grad av brukermedvirkning i drift og utvikling av rehabiliteringssenter og foretak.

Brukermedvirkning på systemnivå:

 • Beboere er beslutningstakere og retningsgivere i utvikling av rehabiliteringssenter og foretak
 • Brukerorganisasjon i styringsgruppe
 • Beboere er medforskere i forsknings- og utviklingsarbeid

Brukermedvirkning på individnivå:

 • Individuell plan
 • Ansvarsgruppe
 • Medarbeidersamtaler

Finansiering

Det er helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune som har ansvaret for driften av Jegersberg gård. Per desember 2019 er det er det ansatt leder, to sosialfaglige, to mentorer, kokk, en næringsansvarlig, en hestefaglig og en snekker. Stillingene er lønnet av midler fra staten. Dette er midler som det må søkes om årlig.

Det er ikke planlagt flere stillinger til drift av de nye boenhetene.

Samarbeidskommunene i det interkommunale samarbeidet betaler et grunnbeløp på kr. 0,6 mill pr. år. I tillegg betales kr. 250,- pr døgn for hver enkelt beboer av den enkeltes hjemstedskommune. Dette utgjør årlig kr. 91.250,- pr plass. Beboerne betaler selv egenandel for oppholdet på kr.5000,- pr måned. Dette kommer i tillegg til husleien og dekker kost og aktiviteter.

Husbanken har bidratt til finansieringen av første byggetrinn med et tilskudd på 40 %. Rehabiliteringssenteret har en målsetting om å bli delvis selvfinansierende.

Suksessfaktorer

 • Bredt samarbeid med sentrale partnere som opplever eierskap og bidrar aktivt
 • Rus- og medikamentfritt
 • Motiverte brukere som forstår og forplikter seg til rehabiliterings- og kompetansesenterets modell og som kvalifiserer for inntak
 • Klare visjoner
 • Tro på erfaringskompetanse som ressurs

Utfordringer underveis

Rehabiliterings- og kompetansesenteret har vært gjennom ulike faser, fra forprosjekt til hovedprosjekt, oppstart og drift. Dette er et helt nytt konsept, og det vil ta tid å vinne erfaringer.

Da skissen til modellen for senteret ble utarbeidet i 2009, var det ikke klart hvor senteret fysisk skulle etableres. Det var heller ikke mulig å forutse tidsperspektivet i forhold til bosetting og oppbygging av mentorstammen. Dette har tatt lengre tid enn opprinnelig tenkt, men det viser seg at det har vært nødvendig for å sikre kvaliteten i inntak og oppfølging av beboerne.

Dette sikrer også et godt grunnlag for arbeidet i fase 2.

Tips til andre

 • Sikre bredt samarbeid med sentrale aktører (brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjeneste, frivillige organisasjoner, næringsliv)
 • Betydningen av erfaringskompetanse ved at tidligere ruserfaring er sentralt i mentorordningen. Nye beboere får en mentor som har egenerfaring
 • Sikre felles ideologi og målsetting i personalgruppe, hos beboere og i kommuneadministrasjonen. Også hos samarbeidspartnere
 • Bruke tid på forankring i kommunen og hos samarbeidspartnere
 • Tydelighet på målgruppe

Rapporter

Jegersberg gård Prosjektrapport apr 2010 Jegersberg gård Statusrapport til bystyret 2015 Jegersberg gård Bystyrevedtak om byggetrinn 2 mars 2015 Jegersberg gård Saksframlegg til bystyret byggetrinn 2 mars 2015

Publiserte artikler

NRK: Jegersberg gård (Norge Nå, 20.02.2019) 

Film om Jegersberg gård. 

Jegersberg gårds nettside 

Jegerberg gårds Facebookside

Jegerberg gård er inspirert av Basta i Sverige og SanPatrignano i Italia.

Videreføring av arbeidet

Rehabiliteringssenteret utvidet høsten 2016 med 18 nye plasser og tilbyr totalt 26 rehabiliteringsplasser for rusmiddelavhengige.

Modellen har imidlertid et langt større potensial som kan tas ut gjennom trinnvis utvikling over tid. Hvis man skal utnytte potensialet som ligger til grunn for modellutviklingen, forutsetter det videre vekst ut over byggetrinn 2. Flere beboere gir redusert sårbarhet, økt samfunnsøkonomisk gevinst og økte muligheter til innovativ utvikling av modellen.

Et tredje byggetrinn planlegges på bakgrunn av erfaringene fra de gjennomførte driftsfasene.

Vedlegg

Jegersberg gård Mal boavtale Jegersberg gård Husrutiner 28 apr 2014 Jegersberg gård Mal leiekontrakt for beboere Jegersberg gård Informasjonsark 2013 Jegersberg gård Brosjyre 2013

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon