Jæren Recovery College

Jæren Recovery College er ansvarlig for dette eksempelet. 
undervisning
Foto: Jæren Recovery College
Ansvarlig aktør:
Sandnes kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tilbud: Skoletilbud
Beliggenhet: Sentralt i Sandnes sentrum
Målgruppe: For personer som ønsker et bedre liv, på tross av utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse samt helsepersonell, pårørende, venner eller kollegaer til de som jobber med recoveryprosess. 
Antall: Potensielt 12-15 pr kurs, kveldsforedrag opptil 70
Bemanning: 2 årsverk
Tilgjengelighet: Dag
Ferdigstillelse: Oppstart januar 2022
Eieform: Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sola, Time, Stavanger og Sandnes, brukerorganisasjonene A-larm Rogaland og Mental Helse Sandnes,  Mental Helse Ungdom Stavangerregionen, Sandnes DPS og avdeling for rus- og avhengighetsproblematikk fra Helse Stavanger HF, Crux (Kirkens sosialtjeneste i Sandnes) og NAV.

Jæren Recovery College skal bli en arena hvor erfarings- og fagkompetanse innen rus- og psykisk helsefeltet samskaper korte og lengre kursrekker, seminarerer og debatter. Personer med egenerfaring og fagerfaring er deltagere sammen. Målet er personlig vekst, utvikling, livskvalitet, bedring, deltagelse i samfunnet og nye veivalg - recovery - og økt ferdigheter i å gi recoverystøtte. Det er kun ett opptakskrav: Å ha lyst!

Resultat

Første kursrunder er gjennomført i oktober 2019 og kveldsforedrag i september og oktober. Colleget har hatt fulle kurs og godt oppmøte på kveldsforedragene.

Bakgrunn

Et recoverycollege er til for å forsterke folks sterke sider og til å etablere et liv som aktiv samfunnsdeltaker. For å utvikle tjenester som bidrar til dette må fag og erfaring i større grad jobbe sammen.

Målsettinger

 • Mål i forprosjektperioden (2019-2020) er å planlegge og prøve ut (gjennom et forprosjekt 1 år) og etablere (gjennom et totalt 4-årig prosjekt) et recovery-college i vår region.
 • Få erfaringer med å både utvikle kurs og holde kurs med fag og erfaring i likeverdige roller. Både som kursutviklere, kurslærere og deltakere på samme kurs.
 • Oppleve en nytteverdi av å sitte rundt samme bord og lære av hverandre.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Prosjekt «Jæren Recovery-college» har som mål å planlegge og prøve ut (gjennom et forprosjekt 1 år) og etablere (gjennom et totalt 4-årig prosjekt) et recovery-college i vår region. Intensjonen er å integrere colleget i ordinær drift etter prosjektperioden. Bak prosjektet står kommunene Sola, Time, Stavanger og Sandnes, brukerorganisasjonene A-larm Rogaland og Mental Helse Sandnes, stiftelsen CRUX og Helse Stavanger HF representert ved avdeling for rus og avhengighet og Sandnes DPS. 

Beskrivelse

Recovery college er et sted, en skole, et «verksted» hvor personer som har utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse, ikke er pasienter eller brukere, men studenter. Studentene velger kurs han eller hun ønsker å delta på, etter et individuelt oppsatt program, der hensikten er å fremme egen recovery-prosess eller ferdigheter i å utøve recoverystøtte hvis studenten er fagperson eller likeperson. Utvikling av tilbud skjer ofte gjennom workshops der fag- og erfaring arbeider sammen (co-production). 

En recovery-college er til for å forsterke folks sterke sider og til å etablere seg i et liv som aktiv samfunnsdeltaker. Ser vi til nasjonale hovedmålsettinger innen rus- og psykisk helse tror vi recovery-college kan bidra til å sikre reell brukerinnflytelse, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudene. Gjennom å jobbe som likeverdige samskapere/lærere i et recovery-college, vil også fagpersoner kunne redefinere sin ansattrolle og dyktiggjøre seg fra en vektlegging av symptomreduksjon til å legge tyngden på å bidra til å bygge liv.

Vi vil følge all aktivitet med systematisk dokumentasjon, evaluering og evt forskning

Forankring

Prosjektet er i tråd med verdigrunnlag for rus- og psykisk helsearbeid i Sunnhordland og Rogaland. Dette er noe som eierne av prosjektet stiller seg bak. Ut over dette har vi foreløpig ikke noen formell forankring. Kommunene som deltar har stilt seg bak søknaden til Fylkesmannen om tilskudd til prosjektet og ba en av kommunene (Sandnes) om på stå som formell søker.

Tilbud

På Jæren Recovery College holder vi både korte og lengre kursrekker, seminarer og debatter. Undervisningsaktiviteten er ofte formet som workshops, hvor studentene jobber sammen i små klasser. Her vil personer som har egne erfaringer med rus og/eller psykiske helseutfordringer og personer med relevant fagkunnskap innlede til dagens kurstema – før vi alle går sammen og deler erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver.

Det er gratis å være student ved JRC. Man velger selv om man vil delta på ett kurs én gang, eller være med på flere kurs i løpet av et semester. Alle som deltar får kursbevis. Og – vi har kun ett opptakskrav: At du må ha lyst!

Per november 2018 er første kursrunder og kveldsforedrag gjennomført med fulle kurs og godt oppmøte: 

 • 4 timers introduksjonskurs til recovery og recoverystøtte (13 deltagere)
 • 4 timers kurs om selvtillit og selvfølelse (16 deltagere)
 • Kveldsforedrag om «verdens beste forebygging og medisin – om fysisk aktivitet, trening og friluftsliv» (50 deltagere)
 • Kveldsforedrag om skam. Skammens kompass – hvordan snu skam til noe positivt? (70 deltagere)
 • Undervisningsopplegg om recovery for tredje-års sosionomstudenter ved Universitetet i Stavanger (3 timer for 60 studenter)
 • Undervisningsopplegg om recovery for studenter i videreutdanning innen psykisk helsearbeid vid ViD-Sandnes (2 timer for 40 studenter)
 • Informasjon om Jæren Recovery College for samhandlingsutvalg (sykehus/kommune) og politisk utvalg.

Vi tenker at det å delta som student ved Jæren Recovery College kan bidra til at noen trenger færre helsetjenester. 

undervisning

Foto: Jæren Recovery College


Organisering

Vi har ikke landet organisering. I framtiden kan vi tenke oss at Jæren Recovery College ligger utenfor helsetjenestene. En kan også tenke Recovery College som et velferds- / aktivitetstiltak etter lov om helse- og omsorgstjenester, §3-3 og en kan tenke at kommunen samarbeider med Recovery College, som en frivillig organisasjon; jf § 3-10. 

 

Sikre brukermedvirkning

Tilbud ved Recovery College planlegges, utvikles, besluttes, kvalitetsikres og leveres av personer med egenerfaring og fagerfaring gjennom et likeverdig og reelt samarbeid. Samskaping og samarbeid er Recovery Colleget sitt varemerke.

Finansiering

Foreløpig er prosjektet i hovedsak finansiert via tilskudd fra fylkesmannen. Sandnes kommune ble i 2018 tildelt midler fra Fylkesmannen i Rogaland/Helsedirektoratet for å starte opp et 4-årig prosjekt, hvor første året er forprosjekt med målsetting om varig samarbeidstiltak i vår region.

Kommunene bidrar i noen grad gjennom at ansatte gis mulighet for å bruke noe av sin arbeidstid ved Recovery Colleget.

Utfordringer underveis

 • Sette sammen arbeidsgruppe som består både av personer med fag og erfaring. Det kan være vanskelig å få fristilt fagpersoner. En løsning har vært å lage avtaler med fast frikjøp i en kortere periode. For eksempel ukentlige møter à 4 timer pr uke i 3 måneder.
 • I et slikt prosjekt blir veien til mens en går. For noen har dette vært krevende, fordi det ikke har vært lett å forutsi hva det vil si å være med i prosjektet. Løsningen har vært å ha en åpen dialog og snakke om alle problemstillinger etter hvert.
 • For helsepersonell har det vært utfordrende å omstille seg fra rollen som behandler til å være kurslærer. Løsningen var å komme fram til en tydelig retning der styringsgruppa vedtok at dette er et skoletilbud og ikke et helsetilbud. I juridisk forstand.
 • Usikre økonomiske rammer på sikt er krevende. Det er ikke lett å finne ut hvordan dette skal bli levedyktig etter tilskuddsperioden er over. Løsningen er å starte prosesser tidlig med tanke på Recovery College som et varig og fast tilbud.
 • Det er en utfordring å holde på de gode folkene, i tilfeller hvor de får tilbud om arbeid under bedre betingelser. For eksempel tilbud om fast jobb et annet sted, mens vi bare kan tilby midlertidig engasjement.

Tips til andre

 • Det er etablert et nasjonalt nettverk for Recovery College i Norge. Vi anbefaler de som tenker å starte med Recovery College om å ta kontakt med oss i dette nettverket.

Vedlegg

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon