Innbyggerundersøkelsene i Ytre Arna og Indre Laksevåg

Bergen kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
frivillige og ansatte
Ansvarlig aktør:
Bergen kommune
Ansvarlig enhet:
Byrådsavdeling for bolig, sosial og inkludering
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

I forbindelse med Bergen kommune sitt arbeid med områdesatsing, gjennomførte kommunen en større undersøkelse blant innbyggerne i Ytre Arna og i Indre Laksevåg våren 2014. Innbyggerundersøkelsen skal gi et overordnet inntrykk av innbyggernes opplevelse av sitt bosted som et sted å bo og leve. Den skal brukes både som en evaluering av områdesatsingen, og som beslutningsgrunnlag for videre prioriteringer for arbeidet i områdene.

Resultat

 • Økte kunnskaper om innbyggernes subjektive opplevelse og bruk av eget hjemsted.
 • Grunnlag for å kunne evaluere flere effekter av områdesatsingen.
 • Viktige innspill til videre prioritering av prosjekter og tiltak innen områdesatsingen. For eksempel viste undersøkelsen at arbeid med å øke trygghetsfølelsen og å skape flere åpne møteplasser var enda viktigere enn forventet.

Bakgrunn

Ytre Arna ligger i randsonen nordøst i Bergen kommune, og har i underkant av 3000 innbyggere. Stedet er blant landets eldste industribyer, med en stor vekstperiode i første halvdel av det 20. århundret. Produksjonen ved Arne Fabrikker ble imidlertid gradvis nedtrappet utover 1970-tallet, og stedet har spor av den lange økonomiske nedgangstiden som har fulgt.

I Levekårsrapportene til Bergen kommune har Ytre Arna over tid skåret lavt på en rekke faktorer, og bygninger og uteområder har forfalt. Videre har Ytre Arna i dag en innvandrerandel på 26 % (2016) i tillegg til rundt 200 beboere ved asylmottak.

Indre Laksevåg ligger like vest for Bergen sentrum og har rundt 8500 innbyggere. Også Laksevåg er et tradisjonsrikt industrisamfunn med levekårsutfordringer. 

Målsettinger

 • Gjennomføre en undersøkelse om folks holdninger til og bruk av nærmiljøet, for å kunne gjenta denne etter at Bergen kommune sitt områdeprogram er over, en nullpunktsmåling. Ved å gjenta undersøkelsen om noen år, vil man få en pekepinn på om områdesatsingen har gitt positive resultater blant folk.
 • Få tilbakemeldinger fra innbyggerne som kan brukes til å justere kursen på områdesatsingsarbeidet og gjøre prioriteringer framover. 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1:
Bystyret i Bergen vedtok at kommunen skal arbeide med områdesatsing blant annet i Ytre Arna og i Indre Laksevåg. Områdesatsing er en helhetlig innsats i et geografisk definert område, der ekstraordinære tiltak settes inn for å bedre områdets fysiske og sosiale standard. Det legges stor vekt på beboernes medvirkning og deltakelse. Områdesatsing Ytre Arna og Indre Laksevåg er organisert under Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, og kom innunder Husbanken sin tilskuddsordning for områdeløft i 2012.

Et eget Handlingsprogram (2012 – 2017) definerer følgende fem effektmål for satsingen i Ytre Arna:

Områdesatsing Ytre Arna har:

 1. bidratt til at flere oppfatter Ytre Arna som et attraktivt, trygt og fargerikt sted
 2. lagt til rette for at flere opplever kontakt med andre i nærmiljøet på gode møtesteder (ute og inne)
 3. bidratt til større deltakelse i fritidstilbud og fysisk aktivitet
 4. stimulert til opprusting av sentrumsområdet gjennom vekst innen boligutvikling, lokalt kulturliv, handel og næring
 5. bidratt til bedre språkkompetanse blant barn og unge i Ytre Arna

Områdesatsingen i Indre Laksevåg har følgende effektmål:

 • bidra til at flere opplever at området har gode og tilgjengelige møteplasser
 • bidra til at flere opplever at området er et trygt sted å vokse opp
 • bidra til å styrke fritids- og aktivitetstilbud

På bakgrunn av dette ble det behov for å gjøre en måling som kunne følges opp for å evaluere i etterkant hvorvidt målene er oppnådd. Planen er å gjenta undersøkelsen etter områdesatsingens slutt.

Trinn 2: 
Undersøkelsen i form av skjemaer ble sendt ut i post til et tilfeldig, representativt utvalg av innbyggere fra 15 år og oppover. De største innvandrergruppene fikk tilsendt spørreskjemaet på sitt eget språk i tillegg til norsk. Ved hjelp av Folkeregisteret kartla vi innbyggernes opprinnelsesland og hvor lenge de hadde bodd i Norge. Ut fra dette identifiserte vi de tre største innvandrergruppene som har kommet til Ytre Arna og Indre Laksevåg de tre siste årene (polsk, litauisk og rumensk), og oversatte spørreskjemaet til disse språkene. 11 respondenter har besvart skjemaet på et annet språk enn norsk i Ytre Arna, mens 19 respondenter gjorde det samme i Indre Laksevåg. Arbeidet ble gjennomført av Ipsos MMI for Bergen kommune.
400 personer svarte totalt på undersøkelsen i Ytre Arna, som var en svarprosent på 29. 791 personer svarte på undersøkelsen i Indre Laksevåg, en svarprosent på 25. Datainnsamlingen fant sted 10. juni-8. august 2014. 

Trinn 3:
Følgende temaer har blitt kartlagt: 

 1. Oppfatning av nærmiljøet
 2. Bruk av nærmiljøet
 3. Tilhørighet og toleranse
 4. Informasjon om tilbud og tjenester
 5. Kjennskap til områdesatsingen
   

Trinn 4
Ipsos MMI laget en rapport til Bergen kommune med resultater fra undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at opplevd trygghet er den viktigste faktoren som påvirker om innbyggerne opplever sitt hjemsted som attraktivt eller ikke. På spørsmål om opplevd trygghet kommer Ytre Arna bra ut, men det er likevel rom for forbedringer, spesielt når det gjelder skolevei. I Indre Laksevåg er den opplevde tryggheten noe lavere.

Innbyggerne trekker frem tilrettelegging for ikke-organiserte aktiviteter som gåturer, jogging og sykling som særlig viktig i nærmiljøet. Tilgjengelighet til turterreng og turstier er det nest viktigste for folks trivsel, kun toppet av tilgjengelighet til butikker i nærmiljøet. Innbyggerne i Ytre Arna er stort sett godt fornøyd med sitt hjemsted. Yngre er imidlertid mindre fornøyde enn eldre. Det samme mønsteret ser man i Indre Laksevåg

Sikre brukermedvirkning

Undersøkelsen er i seg selv et viktig medvirkningsverktøy. Skjemaet ble oversatt til tre andre språk (polsk, litauisk og rumensk) for å øke muligheten for å besvare undersøkelsen. 

Finansiering

Prosjektet ble finansiert gjennom Husbankens tilskudd til områdeløft i Bergen kommune.

Suksessfaktorer

 • Bruke tid på å utforme spørsmål og spørsmålsformuleringer som oppleves som relevante for innbyggerne.
 • Bruke tid på å informere om innbyggerundersøkelsen via de tilgjengelige kanalene kommunen har, slik at svarprosenten blir tilfredsstillende. Fortrinnsvis ble områdesatsingens Facebook-side brukt aktivt, men også lokalt nettverk.
 • Gjennomføre driveranalyse basert på svarene, slik at kommunen får et nøkternt bilde av hvilke enkeltfaktorer som er viktigst å påvirke i et slikt arbeid. Driveranalysen viser for eksempel at opplevd trygghet er viktigere for stedets attraktivitet enn et godt handels- og kulturtilbud.

Utfordringer underveis

 • Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført på et tidspunkt da det allerede var gjennomført en del tiltak. Den er derfor ikke en reell nullpunktsmåling.

Tips til andre

 • Gjennomfør innbyggerundersøkelse før en områdesatsing settes i gang.
 • Bruk ressurser fra forskningsmiljø til å definere rammer for undersøkelsen, samtidig som konsulentene må få anledning til å utforme spørreskjemaet.
 • Bruk et utvalg av lokale innbyggere i arbeidet med å kvalitetssikre spørsmålene.
 • Sikre at en har mulighet og mandat til å gjennomføre tiltak i et område basert på synspunkt og innspill som kommer frem i undersøkelsen.

Vedlegg

Rapport Ytre Arna
Her er rapporten fra Innbyggerundersøkelsen i Ytre Arna, 2014.

Rapport Indre Laksevåg
Her er rapporten fra Innbyggerundersøkelsen i Indre Laksevåg, 2014.

Videreføring av arbeidet

Tilsvarende innbyggerundersøkelse kommer sannsynligvis til å bli brukt som del av forprosjekt for eventuelle nye byområder hvor Bergen kommune vurderer å sette i gang områdesatsing.