Hybelkontakt i Tynset kommune

Tynset kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Tynset kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tynset har til enhver tid ca 100 hybelboere som er elever ved Nord Østerdal videregående skole. 95% av disse leier sokkel/rom av private utleiere. Prosjekt hybelkontakt startet opp i 2010 og varte i tre år, før den nå er over i en ny driftsmodell. En tryggere bosituasjon for elevene og oversikt over utleiemarkedet er noen av resultatene.

Resultat

 • Vi fikk fanget opp de som på en eller annen måte strevde med å bo/sosiale problemer/psykiske vansker, og koblet dem på skolehelsetjenesten/psykiatritjenesten/BUP.
 • Det ble en tryggere bosituasjon for elevene.
 • Det ble lettere å orientere seg i utleiemarkedet.
 • Alle ble sikret en gyldig husleiekontrakt.
 • Hybelkontakten kunne opptrå som et bindeledd mellom utleier og hybelboer ved problemer.
 • Hybelkontakten stilte seg disponibel som samtalepartner og veileder, og tilbød i perioder «vekketjeneste» til de som hadde problemer med å komme seg på skolen til rett tid.
 • Våre antagelser om at hybelboere hadde det verre enn annen ungdom som bodde hjemme, viste seg å ikke medføre riktighet. Hybelungdom klarer seg bra!

Bakgrunn

Vi antok at det for mange bød på store utfordringer å flytte for seg selv på hybel som 16-17 åring. Skolehelsetjenesten og den videregående skolen rapporterte at hybelungdom var overrepresentert i fravær og kom ofte for sent til skolen. Utleiemarkedet var uoversiktlig og tilfeldig, og flere av hybelboerne hadde dårlige eller manglende husleiekontrakter. Tynset kommune og de frivillige lag og organisasjoner har en rekke tilbud, som det kan være vanskelig å få oversikt over for innflyttere. Viktig å få gitt riktig info om dette for å unngå isolasjon og ensomhet.

Målsettinger

 • Gjøre hybeltilværelsen best mulig for ungdommene.
 • Sikre gyldige husleiekontrakter.
 • En voksen å snakke med hvis det oppstår problemer.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Prosjekt hybelkontakt startet opp 2010.

Trinn 1
Tynset kommune søkte og fikk prosjektmidler fra Fylkesmannen. Ansatte vernepleier som hybelkontakt, opprettet prosjektgruppe.

Trinn 2
Hybelkontakt deltok på 10.klasses foreldremøter på Kvikne, Røros, Rendalen, Folldal og Os. Hybelkontakt hadde et tett samarbeid med lokalpressen for å informere.

Trinn 3
Hybelkontakt fikk eget kontor på avdeling for yrkesfag på den videregående skolen, hvor hun kunne ta imot elever for samtaler.

Trinn 4
Hybelkontakt møtte opp ved skolestart og besøkte alle klasser for å informere om tilbudet. Hybelkontakt utarbeidet en velkomstmappe til alle hybelboerne, som hun delte ut da hun var rundt i alle klasser og presenterte seg. I denne mappa ble Tynset kommune og lag og foreninger presentert, samt at mappen inneholdt telefonnummer til aktuelle personer i hjelpeapparatet.

Trinn 5
Hybelkontakt inviterte alle utleiere til felles møter hvert semester med utleiere det første året. For å sikre seg at hun nådde alle, inviterte hun seg inn til alle hybler til en felles samtale med utleier og hybelboer. Faste tema var husleiekontrakt, husordensregler, brann- og sikkerhetsrutiner, praktisk arbeidsfordeling der det bor flere sammen og fritid.

Trinn 6
Hybelkontakt seg en oversikt over alle utleiere, med navn, adresse og telefonnummer. Hun utarbeidet en liste over disse, som hun kunne vise til nye elever eller til elever som ønsket å bytte hybel. Ved å komme i kontakt med alle utleiere, kunne hybelkontakt sikre seg at alle hadde juridisk gyldige husleiekontrakter.

Trinn 7
Hybelkontakt laget seg rutiner for videre henvisning til aktuelt hjelpeapparat hvis behov.

Sikre brukermedvirkning

Metode: Relasjonsbygging. Være en synlig voksen i skolemiljøet, og være tilgjengelig ved behov. Spørreundersøkelser blant hybelboerne om ønsker angående fritid.

Finansiering

Prosjektmidler fra Fylkesmannen i Hedmark.

Suksessfaktorer

 • Prosjektmedarbeider med sosialfaglig bakgrunn og relasjonskompetanse.
 • Oppsøkende virksomhet og tålmodighet. Ungdom som strever har vansker med selv å ta kontakt.
 • En voksen på skolen som ikke var opptatt av fag og pedagogikk.
 • Synlig og til stede i alle friminutt og på arrangementer/turer.

Utfordringer underveis

Kommunalt ansatt i en fylkeskommunal institusjon ble vanskelig i forhold til dokumentasjon og ulik tolkning av taushetsplikten.

Tips til andre

Hybelkontakt bør ansettes av skolen (i dette tilfellet Fylkeskommunen).

Rapporter

Tynset kommune Prosjektrapport Hybelkontakt

Videreføring av arbeidet

Prosjektet ble avsluttet i 2012. Skolen har nå ansatt en elevkontakt som lønnes av 50% prosjektmidler fra ordningen rusforebyggende tiltak fra Fylkesmannen, og 50% fra skolen (Fylkeskommunen). Samme person som var ansatt i hybelkontaktprosjektet. Vi har som mål at skolen overtar lønnsmidlene når tilskuddet opphører.

Vedlegg

Tynset kommune Velkomstmappe til nye hybelboere