Hvordan skape et godt lokalsamfunn?

Os kommune er ansvarlig for eksempelet.
Skisse fra gata - framtidas Osøyro

Illustrasjon: Framtidas Osøyro
Skisse: 3RW Arkitekter/Os kommune

Ansvarlig aktør:
Os kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Gjennom bevisst oppkjøp og tilrettelegging av friområder og nærmiljøanlegg, har Os kommune lagt til rette for bedre folkehelse, muligheter for variert aktivitet og økt livskvalitet for alle.

Resultat

 • Flere godt tilrettelagte og tilgjengelige friluftsareal reduserer innbyggernes terskel for å delta i fysisk aktivitet og forbedrer mulighetene til å ivareta egen helse.
 • Flere nærmiljøanlegg av høy kvalitet. Dette er lavterskeltilbud som kan brukes av alle, også fattige og familier uten bil. Nærmiljøanleggene legger til rette for bedre samhold i boligområdene og skaper møteplasser på tvers av generasjoner.

Bakgrunn

Folketallet i Os har steget jevnt det siste hundreåret, som i andre kommuner i nærheten av Bergen. Os er den tredje hurtigst voksende kommunen i Hordaland, med mellom 2-3% økning i folketall hvert år. Få administrative ressurser gjør at man må jobbe godt og kreativt. 

Målsettinger

Vi følger visjonen i merkevareprosjektet "Os inspirerer" (mer informasjon om prosjektet senere i eksempelet), som er: 
Vi gjør det vi sier. Vi skaper resultat. Vi lytter med respekt. Vi mener entusiasme inspirerer. 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

 1. Os inspirerer

  I 2006 etablerte Os kommune merkevareprosjektet "Os inspirerer". Det består av en visjon Os – et samfunn med vekstkraft og evne til å fornye seg selv, og en misjon - livskvalitet for alle. I tillegg har vi fire verdier: vi vil skape resultater, vi lytter med respekt, vi mener entusiasme inspirerer og vi gjør det vi sier. I 2017 er lommeprogrammet oppdatert og omfatter følgende fokusområder: flere arbeidsplasser, frivillig arbeid, livskvalitet for alle og et attraktivt sentrum. Inn under hver overskrift er det en rekke tiltak, noen enkle og konkrete, og noen som peker på en retning og et satsingsområde. Til sammen utgjør dette lommeprogrammet på mange måter en forenklet versjon av kommunens samfunnsplan. Alle som er på intervju i Os kommune blir introdusert for denne tenkningen og "Os inspirerer" er godt forankret i lokalsamfunnet og i hele den politiske og administrative organisasjonen.
 2. Ulike grupper trenger ulike ting

  En anerkjennelse av at ikke én ting skaper et godt lokalsamfunn. Man må ha et differensiert tilbud, gode tjenester, nærfriluftsliv, frivillige, sosiale møteplasser og attraktive friareal. Det må være plass til de store interessegruppene, for eksempel fotball, men også til de smale idrettene og små interessegruppene, som sjakk, glideflygning og fuglekikkere. Det betyr også at det må være klima og kultur for å heie frem ildsjeler og gode ideer. På sykehjemmet har de for eksempel arrangert toppturkonkurranse, der de eldre rullet avgårde i rullestol og samlet poeng på hver «fjelltopp».
 3. Forskutterer spillemidler

  Os kommune forskutterer spillemidler. Dette gir oss handlingsrom og mulighet til å styre aktiviteten og samtidig skape forutsigbarhet for idrettslag og velforreninger. En idrettskoordinator hjelper med søknader, lager prioriteringslister og følger opp de ulike prosjektene.  
 4. Samarbeid med frivilligheten

  Mange har kapasitet og ønsker om å delta i ulikt frivillig arbeid, men trenger noen som organiserer og fordeler arbeidsoppgaver. Frivillighetskoordinatoren er en viktig brikke som med små midler utløser mye frivillig arbeid. Dette kommer Os-samfunnet til gode og øker livskvaliteten til de som deltar.
 5.  Friluftsområder

  Os kommune har gjennom mange år hatt kraftig folkevekst og opplever økt press på areal tilgjengelig for friluftsliv og rekreasjon. Gjennom aktivt oppkjøp av strategiske eiendommer har kommunen sikret attraktive areal for allmennheten. I løpet av de siste 20 årene har Os kommune sikret seg Lyngheim (privat eid), Skorpo (tidligere eid av Posten), Askviknes (eid av Helse Bergen) og Ervikane, samt Raudlio/Stokkedalen (eid av Statsskog). I noen av sakene har kommunen fått midler fra statlig hold til sikring av områder. I andre tilfeller har kommunen betalt kjøpesummen. Dette er finansiert med salg av tomter på deler av områdene. Resten er tilrettelagt for allmennheten, gjerne med parkeringsplass, stier og annen opparbeiding.
 6. Attraktivt sentrum

  Os sitt kommunesenter Osøyro, har lange tradisjoner som tettsted og knutepunkt. Nærheten til Bergen og store kjøpesentre, kombinert med fragmentert eierstruktur og få sentrumsboliger, har imidlertid ført til redusert attraktivitet for både handel og opplevelser. I 2012 etablerte Os kommunestyre prosjektet "Liv på Øyro" og siden er det bevilget store pengesummer til prosjektet og små og store delprosjekter er under realisering:
 • Ny handlegate, Bydraget, med nytt dekke, baldakiner, torgbygg, gatelys og trær langs gateløpet fra den gamle brannstasjonen til Oselvo ved gamlebanken
 • Nytt parkeringsbygg slik at vi kan frigjøre dagens parkeringsplass ved rådhuset til parkområde
 • Landboden: Oppgradering, nytt kulturbygg og boliger
 • Os havn: Bølgedempere skal gi lun havn for fritidsbåter og sommeraktiviteter i havnebassenget
 • Elvepromenade langs Oselvo
 • Ny områdeplan som legger til rette for boliger og fortetting i og nær sentrum
 • Opparbeiding av felles møteplasser

Suksessfaktorer

 • økonomisk handlingsrom
 • tverrpolitisk enighet
 • politikere som våger å ta sjanser og en administrasjon som tar utfordringene
 • stabilitet både politisk og administrativt har gjort at man får til ting

Utfordringer underveis

 • Os kommune lagde en områdeplan i 2008 for å prøve å tiltrekke oss private investorer for å få til ting i sentrum. Det skjedde lite. Erfaringene våre er at kommunen må ta en aktiv rolle for å sette i gang prosesser. Kommunen har derfor selv tatt grep gjennom oppkjøp av eiendom, detaljreguleringer sammen med private, opprusting av gater/plasser, regulering av parkering og så videre. Næringslivet følger etter hvert etter.
 • Når det gjelder oppkjøp av eiendommer til friluftsområder, krever dette på sikt også økte driftsmidler og midler til tilrettelegging. Samtidig ser vi at økt tilrettelegging fører til flere brukere og dermed økt potensiale for konflikter med naboer og de som opprinnelig var brukere av områdene.

Tips til andre

 • kommunisér tydelig ut at endringer kommer
 • det bør være politisk enighet om endringene

Publiserte artikler

Lokalavisen Midtsiden:Bydraget eitt sted vidare
Bergensavisen: Os kjøper ferieidyll
Lokalavisen Midtsiden: Overtok Askviknes i dag
Midtsiden: Opna stor og sosial leikeplass på Nore Neset