Housing First i Sandnes

Sandnes kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Sandnes kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Housing first er en metode og holdning når det gjelder bosetting av mennesker med omfattende problematikk knyttet til rus, psykiske vansker og bostedsløshet. Gjennom bosetting i ordinære boliger i ordinære bomiljø og tilgang til fleksible, tverrfaglige, ambulante tjenester kan bostedsløse oppnå varige boforhold.

 • Overordnede prinsipper og modell for varig bosetting av bostedsløse
 • Startet i New York – gode evalueringer – spredt internasjonalt
 • Valgfrihet - brukerinvolvering – ambulante tjenester
 • Motsats til ordinære trappetrinnsmodeller med kvalifisering til bolig
 • Rett og slett: Bolig først!

Resultat

 • 14 bostedsløse brukere bosatt
 • Ingen av disse ville trolig fått tilbud om ordinær bolig eller oppnådd bostabilitet i andre boliger
 • Ny kunnskap og holdning i tjenestene
 • Tilgang på flere boliger
 • Styrket samhandling

Bakgrunn

Sandnes kommune har over tid hatt et høyt antall bostedsløse. Et presset boligmarked har skjøvet også mennesker uten omfattende problematikk ut av boligmarkedet. Kommunen har arbeidet systematisk med boligsosiale utfordringer.

Status før prosjektet:

 • Stor andel bostedsløse jmfr NIBR-kartlegging
 • 3,6 pr 1000 innbyggere = høyest i Norge
 • Men mindre andel er rusmisbrukere (54 %)

Brukerplankartlegging viste:

 • 2011: 83 personer
 • 2012: 89 personer
 • 2013: 63 personer som bor på ”rødt”
  Av disse : 33 personer i 2012 uten bolig og ”blodrøde” i samlet vurdering – 19 personer i 2013

Store behov – mangel på boliger og oppfølgingsressurser, men samtidig gode erfaringer med hensyn til småhussatsning og målrettet oppfølging.

Housing First passet godt til behovene, faglig holdning og ønsket utviklingsretning.

Målsettinger

Hovedmålet med prosjektet er å:

 • bidra til at bostedsløse får varig og stabilt boforhold som utgangspunkt for skadereduksjon eller endringsarbeid
 • forebygge langvarig bostedsløshet
 • redusere bruk av midlertidig botiltak for målgruppen

 Andre målsettinger i prosjektet:

 • Utvikle metodikk innen Housing First knyttet til norske forhold
 • Utvikle samhandlingsstrukturer (som kan overføres til andre målgrupper)

 Måltall:

 • 15 bosatte i løpet av prosjektperioden

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Utarbeide prosjektplan for prosjektet og samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten. Tverrfaglig/2-nivå sammensatt arbeidsgruppe ledet fra kommunaldirektørens stab. Politisk og administrativ forankring.

Trinn 2
Søke statlige tilskudd for å finansiere prosjektet. Ansvar: fagstab levekår

Trinn 3
Etablering av tverrfaglig prosjektteam og rekruttering av medarbeidere. Ledere i henholdsvis kommunalt ROP-team og TSB i spesialisthelsetjenesten.

Trinn 4
Kompetansetilførsel og veiledning: kontinuerlig.

Trinn 5
Rekruttering av deltakere og oppstart av motivasjonsarbeid, boligfremskaffelse, innflytting mv. HF-team og boligtjenesten (kontinuerlig)

Trinn 6
Utarbeide praktiske og faglig gode tilnærminger f eks oppfølgingplan med «kriseplan».

Relevant lovverk

Husleieloven gjelder for leie av kommunale boliger.

Alle oppfølgingstjenester gis etter vedtak hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ytelser til deltakerne i prosjektet ytes etter lov om sosiale tjenester i NAV eller lov om folketrygd.

Sikre brukermedvirkning

Brukerorganisasjoner deltok i planarbeid for rusmiddelpolitisk handlingsplan i 2012. Tiltaket er forankret der. Brukerorganisasjon deltok i utarbeidelsen av prosjektplanen. Det er ansatt brukermedarbeider i Housing first teamet. Housing First bygger på valgfrihet og brukerinvolvering. Dette er gjennomgående for holdning, metodevalg og brukertilnærming. Recovery ligger som faglig grunnlag i kommunens rus og psykisk helsetjeneste. MI nyttes i tilnærmingen. Brukerne gis systematisk mulighet til å gi tilbakemelding på tjenestene.

Finansiering

Kommunen søkte kompetansemidler fra Husbanken til prosjektledelse og dokumentasjonsarbeid. Tilsvarende fra spesislaisthelsetjenesten. Videre har Husbanken ytt tilskudd til kommunens boligkjøp i prosjektet.

For å finansiere oppfølgingsstillinger i teamet har kommunen søkt og fått tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet via Fylkesmannen. Tilskuddene har vært avgjørende for å kunne gjøre en slik satsning.

Kommunen har finansiert investerings- og vedlikeholdsmidler, samt tverrfaglig støttetjenester til teamet og deltakere  i prosjektet i tillegg til vanlige driftsutgifter, midler til å fullfinansiere oppfølgingsstillingene og administrativ støtte.

Suksessfaktorer

 • God oversikt over behov
 • God forankring
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Rammer som muliggjør utviklingsarbeid
 • Sterkt fagmiljø
 • Erfaringsmedarbeider i tiltaket

Utfordringer underveis

 • Små team er sårbare. Ble løst gjennom å integrere i en større faggruppe med lignende oppgaver og brukere.
 • Tverrfaglig samarbeid er utfordrende i krevende sitasjoner. Har arbeidet mye med team og samarbeid for å oppnå økt forståelse for hverandres oppgaver, grenser osv. F eks boligadministrasjonens behov for å ivareta boligen vs brukers valgfrihet. Kontinuerlig behov for samkjøring, men svært positiv utvikling i å skape en fells forståelsesramme, også når ting er vanskelige.
 • Tiltaket passer ikke for alle brukere. Man har erfart at noen brukere har behov for et høyere omsorgsbehov enn en egen bolig med timebaserte tjenester,  eller at de ikke trives med kravene det å bo i et ordinært boligmiljø alltid vil innebære. Dette viser at kartlegging av brukers behov og ønsker, samt forberedelse, er viktig del av bosettingsprosessen.

Tips til andre

 • Sikre forankring og engasjement oppover og nedover.
 • Sikre ressurser slik at det er rom for fleksible og romslige tjenester.
 • Velg ordinære boliger, men med omhu. For eksempel en litt skjermet inngangsdør, slik at ikke alle i borettslaget følger med på alle som kommer og går.
 • Ansett en dyktig erfaringsmedarbeider og fleksible engasjerte teammedarbeidere.

Publiserte artikler

Sandnes kommune: Prosjekter i Mestringsenheten og rapporten om Housing First levert av Fafo

Napha.no: Satser på Housing First for bostedsløse

Housing First fikk meg vekk fra gata

Stavanger Aftenblad: Rusavhengige får oppfylt boligdrømmen

FAFO: Housing First i Norge - En kartlegging. Se også omtale av rapporten i Veiviseren

Videreføring av arbeidet

Selve prosjektperioden er utvidet ut 2016. Det videreføres gjennom stillinger i økonomiplanen fra 2017. Tjenestene til de aktuelle deltakerne videreføres. Tiltaket innlemmes i drift, men med samme metodikk. Vi mener at tilnærmingen er virksom. Kommunen har etablert FACT-team og HF-teamet skal i fortsettelsen arbeide tett opp mot dette. Nye brukere som vurderes i målgruppa bosettes etter samme prinsipper. Kommunen arbeider langsiktig for å få et godt tilbud og differensierte løsninger for boliger og bo-oppfølgingstjenester for ulike behov. Housing First er en av disse tilnærmingene.

Vedlegg

Housing First Kartleggingsskjema for Norge Housing First Kartlegging av livskvalitet etter MANSA Housing First Kartlegging av baseline Skjema 1 Housing First Kartlegging av baseline Skjema 2 Housing First Oppfølgingsplan deltakere og tjenestene