Hordasmibakken - et boligprosjekt til etterfølgelse

Lindås kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Mæland 2018
Foto: Husbanken
Ansvarlig aktør:
Lindås kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Hordasmibakken ble etablert som et boligkonsept av Lindås tomteselskap AS og Lindås kommune i 2015. Lindås tomteselskap solgte tomten til taksert verdi med betingelse om boligoppføring av 20 enheter til Byggmester Markhus AS. I kravspesifikasjonen sto det at Lindås kommune skulle få peke ut 14 av de 20 kjøperne i prosjektet. Målgruppen for prosjektet var unge i etableringsfasen og andre som har tilsvarende utfordringer med å etablere seg i boligmarkedet. Kjøperne har finansiert boligkjøpene med startlån fra Lindås kommune og Husbanken. I tillegg sikret det gode samarbeidet mellom Lindås kommune, Lindås tomteselskap, Byggmester Markhus og Husbanken grunnlånsfinanisering.

Resultat

 • svært fornøyde beboere
 • unge barnefamilier fikk flytte fra dårlig leid bolig til en rimeligere eid bolig ved bruk av startlån
 • gode boligkvaliteter og gode uteområder

Bakgrunn

Målsetningen med prosjektet var å skaffe rimelige og gode boliger til unge lavinntekts barnefamilier som hadde vanskeligheter med å kjøpe bolig i det åpne markedet.

Målsettinger

 • Målsetting om å få unge barnefamilier i etableringsfasen inn i eid bolig.
 • Gode boligkvaliteter i et godt bomiljø.
 • Etablere et godt eksempel på offentlig-privat samarbeid med en boligsosial profil.
 • Målrettet bruk av startlån.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1:
Leder i Lindås tomteselskap, Bjarte Helle, og leder for boligkontoret i Lindås kommune, Svein Gjerstad, gikk i 2015 i front for å realisere et boligprosjekt målrettet mot unge barnefamilier i etableringsfasen. Kontakt med Husbanken ble opprettet med sikte på prosjektutvikling og finansiering.

Trinn 2:
Lindås tomteselskap AS solgte tomten på Hordasmibakken til taksert verdi med betingelse om boligoppføring av 20 enheter. Byggmester Markhus AS kjøpte tomten og forpliktet seg til å bygge 20 boliger. I kravspesifikasjonen (lagt ut på anbud) ble det stilt krav om at Lindås kommune skulle få peke ut 14 av de 20 kjøperne i prosjektet.

Trinn 3:
Det gode samarbeidet mellom Lindås kommune, Lindås tomteselskap, Byggmester Markhus og Husbanken sikret gode boligkvaliteter med grunnlånsfinansiering fra Husbanken.

Trinn 4:
Prosjektet ble annonsert på Lindås kommune sine hjemmesider og i lokal presse.

Prioriterte boligsøkere ble oppfordret av Lindås kommune til å søke seg inn i prosjektet. Kommunen fikk totalt 46 søkere, hvor 14 tildelt bolig i prosjektet etter loddtrekning. De 14 kjøpene ble finansiert med startlån fra Lindås kommune og Husbanken. I enkelttilfeller har det vært inngått låneavtale med nedbetalingstid på inntil 50 år for å realisere boligdrømmen.

Trinn 5:
Prosjektet stod ferdig og innflyttingsklart høsten 2017.

hordasmibakken illustrasjon fra linds kommune sine hjemmesider

Relevant lovverk

Finansiering

Suksessfaktorer

 • Lindås kommune er en aktiv kommune som tar ansvar.
 • Lindås tomteselskap eide tomte og definerte prosjektet i samarbeid med Lindås kommune.
 • Husbanken ble tidlig involvert i prosjektet.
 • Husbankens samlede virkemidler ble brukt aktivt i prosjektet.
 • Prosjektet har vært godt dokumentert gjennom kommunens nettsider og lokal presse.

Utfordringer underveis

 • Lov om offentlig anskaffelse og kravspesifikasjon

Tips til andre

 • Ta kontakt med Husbanken tidlig.
 • Få en politisk forankring i kommunen.
 • Utarbeid en kartlegging og behovsmelding.

Publiserte artikler

Videreføring av arbeidet

Lindås kommune er i gang med et tilsvarende, men litt mindre prosjekt på tomten Kolås.