Gjengangerteam - bolig etter soning i Trondheim kommune

Trondheim kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Parti fra Trondheim sentrum sett fra lufta
Foto: Trondheim kommune/ Geir Hageskal
Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Ansvarlig enhet:
Enhet for psykisk helse og rus, Gjengangerteam
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

I 2005 ble det tatt initiativ til å etablere et "gjengangerteam" i Trondheim kommune. De såkalte gjengangerne i det kriminelle miljøet i Trondheim stod for en stor prosentandel av kriminaliteten i byen. Gjennom et prosjekt ble det etablert et boligtilbud der gjengangerkriminelle kunne flytte inn etter soning/behandling. Tiltaket skulle bidra til kriminalitetsforebygging og til bedre livskvalitet for beboerne, og bestod av 7 leiligheter og en base med fellesareal. Tiltaket var et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim fengsel, Sentrum politistasjon og Trondheim kommune. Tjenestene som var knyttet til botiltaket ble gitt fra en personalgruppe som bestod av personer fra alle de tre etatene.

Resultat

 • Rus og kriminalitet ble redusert
 • Bokompetanse og bostabilietet økte 
 • Beboerne gikk fra kriminalitet og ut i tiltak, jobb eller aktivitet
 • Prosjektet førte til et unikt samarbeid mellom Trondheim kommune, Trondheim fengsel og politiet
 • Tiltaket begynte som prosjekt og gikk seinere inn i vanlig drift

Bakgrunn

Trondheim kommune og sentrum politistasjon så at en del gjengangerkriminelle var i en evig runddans mellom fengsel og kommune uten at det skjedde store endringer i livssituasjonen til den enkelte. Man så behovet for å arbeide annerledes og tettere med de som ønsket en endring.

De gjengangerkriminelle kostet svært mye for samfunnet på grunn av kriminalitet, soning, restanser og ressursbruk hos politi, kommune og fengsel, og de involverte instansene ønsket å bidra til endring.

Målsettinger

 • Gjengangerne skulle re-integreres og bli en del av det ”normale” samfunnet
 • Gjengangerkriminelle skulle rehabiliteres
 • Bruk av rus og kriminell aktivitet blant gjengangerne skulle reduseres
 • Alle som bodde i tiltaket skulle ut i en form for aktivitet eller jobb

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Gjengangerteamet startet som et prosjekt med en ansatt fra Trondheim kommune og en fra politiet. Politiet kartla de ti mest kriminelle i Trondheim kommune, og man tilbød samtaler under soning der temaet var endring og hvordan man kunne gjøre løslatelsen bedre. Gjengangerteamet koordinerte tett kontakt mellom de aktuelle hjelpeinstansene.

Trinn 2
Det ble avdekket at det var behov for en egen bolig i regi av Gjengangerteamet, slik at teamet kunne tilby tettere oppfølging. I starten samarbeidet teamet med Kirkens Bymisjon om et boligtiltak. Seinere ble driften av tiltaket overatt av Trondheim kommune på en annen adresse.

Trinn 3
Fra husleiekontrakt til bo- og tjenesteavtale.

I begynnelsen fikk beboerne husleiekontrakt når de flyttet inn i botilbudet. For å opprettholde trygghet og rusfrihet i boligen ble det behov for å endre dette, og fra 2014 ble det tilbudt  ettårige bo- og tjenesteavtaler (se vedlegg). Gjengangerboligene var bemannet dag, kveld og helg, og det ble tilbudt aktiviteter som trening, turer, friluftsliv, konserter, fotballkamp og gode samtaler. Personalbasen var åpen så lenge det var ansatte jobb. Tjenestene som ble gitt  var svært fleksible og individuelt tilpasset, og det var gode og tette relasjoner mellom ansatte og deltakerne.

For å ha et felles samlingspunkt og for å markere avslutning på uka var det åpent hus hver fredag der deltakere og samarbeidspartnere ble invitert til lunsj med ferske vafler. Fredagsvaflene var et uhøytidelig treffsted for deltakere, politi, fengselsbetjent og kommunalt ansatte, og man kunne få inntrykk av stemningen på huset og ufarliggjøre kontakten mellom deltakere og offentlige etater.

Per 2017 hadde tiltaket sju leiligheter fordelt på to hus, beboergruppa var menn mellom 25-50 år der alle har flere og alvorlige dommer. Gjengangerteamet fulgte opp de som bodde i botiltaket, og beboerne ble tilbudt oppfølging etter utflytting. I tillegg tilbød teamet oppfølging til gjengangerkriminelle i Trondheim kommune som bodde i private boliger og ordinære kommunale boliger.

Gjengangerteamet deltok på servicetorget i Trondheim fengsel slik at innsatte fikk informasjon om hva Gjengangerteamet og botiltaket tilbød.

Teamet fulgte opp deltakerne før, under og etter soning, vanligvis startet oppfølgingen under soning. Gjengangerteamet opparbeidet en relasjon til deltakeren, satte mål for endring under soning, og kontrakt om samarbeid ble inngått før løslatelse.

Deltaker, politi, fengsel og Trondheim kommune v/gjengangerteamet innhentet en samtykkeerklæring fra deltakerne i tiltaket. Samtykket ble tilpasset hver enkelt deltaker. I erklæringen krysset man av for hvilke samarbeidspartnere (kommunen, andre etater) som var aktuelle for den enkelte deltakeren. Dette samtykket ble avgitt i tillegg til den ordinære samtykkeerklæringen som kontaktbetjent i fengsel skulle tilby den innsatte ved oppstart av soning.

Når en innsatt valgte å bli med i gjengangerteamet ble det inngått egne kontrakter mellom teamet og deltakeren (se vedlegg). Det var krav om rusfrihet for å delta på fellesaktiviteter og gjengangerteamet tok både planlagte rusprøver og stikkprøver. Selv om en deltaker skulle miste plassen i botiltaket på grunn av rus, kunne vedkommende fortsatt få oppfølging fra teamet.

Det var beboere i botiltaket som gjennomførte forvaringssurrogat (var fortsatt i forvaring, men sonet siste del av forvaringen i åpen soning. Kriminalomsorg hadde fortsatt ansvar for den innsatte) og prøveløslatelse mens de bodde i botiltaket, og det ble gjort gode erfaringer med dette. Teamets erfaring var at det er fordel å flytte til botiltaket i prøveløslatelsesperioden.

I begynnelsen ønsket man ikke å ha beboere med substitusjonsbehandling (legemiddelassistert behandling/LAR), men etterhvert ble det gitt tilbud om bolig også til personer som gikk på LAR, og teamet hadde gode erfaringer med dette.

Relevant lovverk

Se vedlagte bo- og tjenesteavtale.

For kontakt angående juridiske spørsmål om bo- og tjenesteavtaler, kontakt jurist Tone Selbæk.

Sikre brukermedvirkning

Tiltaket tilbød individuelt tilpassede aktiviteter etter deltakernes ønsker og interesser. Det ble tatt hensyn til den enkelte deltakers behov og ønsker, og aktivitetstilbudet var variert.

Det ble opprettet ansvarsgrupper for hver enkelt deltaker. Det ble laget individuell plan ved behov og/eller dersom deltakeren.

Finansiering

Etter prosjektperioden kom tiltaket i daglig drift der en stilling ble finansiert av Sentrum politistasjon, en av Trondheim fengsel og to av Trondheim kommune. Driftsmidler til selve tiltaket ble dekket av Trondheim kommune.

Tiltaket har seinere blitt avviklet fordi Trondheim kommune har endret organiseringen av tilbudet til denne gruppa.

Suksessfaktorer

 • Kravet om rusfrihet, der rusprøver ble tatt av de faste ansatte. Dette ufarliggjør prøvetakingen
 • Samarbeid mellom kommune, politi og fengsel førte til nettverksbygging og godt samarbeid
 • Den politiansatte i teamet hadde en nøkkelrolle opp mot domstol, varetekt og informasjon om kriminaliteten
 • Prosjektet var forankret i ledelsen fra starten av
 • Stabilitet i personalgruppa
 • Fleksible og individuelt tilpassede tjenester
 • Gode og tette relasjoner
 • Nettverk i både politi, fengsel og kommune
 • Oppstart under soning
 • Gjengangerteamet var med hele veien i soningsprogresjonen - fra lukket soning, rusmestringsavdeling i fengsel, åpen soning, rusbehandling til botiltaket
 • Deltakerne fikk bistand til å komme i gang med en form for aktivitet, for eksempel skole, arbeid, trening, poliklinisk behandling

Utfordringer underveis

 • I perioder var det ikke nok aktuelle kandidater til boligene, og boligene blir stående tomme. Årsaken til tomgang var trolig kravet om rusfrihet
 • Finansiering fra fengselet
 • Manglende innbetaling av husleie
 • Trondheim kommune ble kontaktet for sent i soningsforløpet
 • Å ha kontunuerlig god forankring hos alle parter (Trondheim fengsel, politi, Trondheim kommune) slik at alle til enhver tid kjente sine ansvarsområder og roller og bidro aktivt

Tips til andre

 • For små/mindre kommuner: vurder interkommunale samarbeid med klare avtaler
 • Samarbeid på tvers av etater må forankres i ledelse og skriftliggjøres

Publiserte artikler

Gjengangerteam Prosjektevaluering: Det er ikke korgutter (pdf)

Videreføring av arbeidet

Per 2021 er gjengangerteamet avviklet, Trondheim kommune har omorganisert tjenestene som gis til denne gruppa.

Vedlegg

Gjengangerteam Kontrakt Gjengangerteam Samtykkeerklæring 2015 Gjengangerteam Forløpskart Gjengangerteam Fritak fra taushetsplikt