Bidra til kjøp av bolig i Sandnes

Sandes kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Sandnes kommune
Ansvarlig enhet:
Boligtjenesten og fagstab levekår
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Beboere i kommunale boliger som har en forutsigbar inntekt, eller aktuelle som søker kommunale boliger, får hjelp til å kjøpe egne boliger gjennom motivasjonsarbeid, praktisk bistand og støtte. Dette realiseres gjennom systematisk metodikk, tilgjengelige oppfølgingsressurser og tilgang på startlån og eventuelt tilskudd fra Husbanken.

Resultat

 • Årlig har mellom 20-30 husstander kjøpt sin egen bolig gjennom dette tiltaket. Totalt ca 125 hustander. Mange av disse er barnefamilier slik at antall berørte er langt høyere.
 • Sirkulasjon i den kommunale boligmassen, og dermed botilbud til flere vanskeligstilte.
 • Reduserte ventelister for kommunale boliger.
 • Den enkelte har en mer verdig og forutsigbar bosituasjon der de tar del i den økonomiske utviklingen i boligmarkedet.
 • Viktig del av integrering av flyktninger. Mange av disse er familier med barn.

Bakgrunn

Sandnes kommune er en kommune som har hatt sterk vekst, mellom 2-3,5 % befolkningsøkning pr år de siste årene. Regionen har vært preget av høy produksjonsaktivitet og stor arbeidsinnvandring. Dette har over tid gitt et svært presset boligmarked med høye priser og få tilgjengelige boliger både på leie- og eiemarkedet. Mennesker med begrensede økonomiske eller sosiale ressurser blir skjøvet ut når boligmarkedet er slik. Kommunen har relativt få kommunale boliger pr 1000 innbyggere sammenlignet med andre byer, og mange bostedsløse. Kommunen arbeider systematisk både på overordnet plannivå og med boligsosiale innsatser for å imøtegå boligutfordringene i området og bistå dem som mangler bolig. Store behov og begrensede ressurser medførte et stort press på tjenesten, lang ventetid for boligtildeling og hard prioritering. De knappe ressursene ble en motivasjon for endring og for å finne nye metoder for å møte utfordringene.

Målsettinger

 • Redusere antall bostedsløse og redusere ventelisten for kommunale boliger.
 • Øke rotasjonen i den kommunale boligmassen slik at flere får et tilbud når de trenger det.
 • Bidra til at den enkelte har en verdig og forutsigbar bosituasjon der de tar del i den økonomiske utviklingen i boligmarkedet.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Gjennomgang av behovet: En kartla situasjonen for dem som bodde i kommunale boliger og så at noen hadde økonomisk mulighet for å kjøpe bolig gjennom økt bruk av Husbankens virkemidler. (kommunens boligadmn)

Trinn2
Fokus på å se virkemidlene samlet – Både administrasjon av kommunale boliger og Husbankens virkemidler ble lagt til samme enhet under samme leder – Boligtjenesten i levekår. Dette har generert en ny arbeidsflyt samt at alle jobber samlet rundt kundens behov.

Trinn3
Refleksjon rundt behov: Selv om beboerne hadde økonomi til å kjøpe gikk tiden og kjøp av egen bolig ikke realisert. Hva var årsaken til at potensielle muligheter ikke ble benyttet?

Trinn 4
Innovasjonen er ”måten vi gjør det på”. Flere kommuner jobber med fra leie til eie i ulike varianter. I Sandnes har vi valgt å sette fokus på innholdet i hjelperollen utifra behovet til den enkelte. Målsettingen er hele tiden egen eid bolig, men brukerne har ulik forutsetning for å nå målet. Behovene utløste nye tanker om hvordan vi skulle tilnærme oss brukerne. Det var behov for et nytt tankesett i fht helhetlige kartlegginger, helhetlige vurderinger og helhetlige innsatser. Alternativt ville disse husstandene trolig måtte fortsette sitt boforhold i kommunal bolig i svært lang tid, eller for noen få, blitt oppsagt til en mer uforutsigbar leiesituasjon på privatmarkedet.

Trinn 5
Det er utarbeidet systematikk for jevnlig vurdering av beboernes økonomiske sitasjon og mulighet for å kjøpe egen bolig.

Trinn 6
Metoden er nå implementert i drift slik at disse vurderingene blir gjort kontinuerlig og det jobbes gjennomgående med mål om egen eid bolig. Metoden er også utvidet til å gjelde søkere om kommunal bolig som kan ha økonomi til å kjøpe egen bolig gjennom bistand og økonomiske virkemidler.

Sikre brukermedvirkning

Metoden er bygget på relasjon og at bruker definerer hvilken bistand som vil være nyttig.

Finansiering

I prosjektfasen fikk kommunen kompetansetilskudd fra Husbanken til definerte personellressurser. Dette er nå tatt inn i vanlig drift som en av tilnærmingene for de som arbeider med bolig-administrasjon. Husbankens økonomiske virkemidler nyttes og er ofte avgjørende for at beboere kan realisere boligkjøp.

Suksessfaktorer

 • De boligsosiale virkemidlene er fra 2010 samlet i en enhet, Boligtjenesten.
 • Det har vært personellressurser og kompetanse til nødvendig relasjonsbygging, trygging, motiveringsarbeid, råd og veiledning i forhold økonomi, finne fram til og tipse om aktuelle boliger, bistå i forhold til visning, budgivning, kontrakts-inngåelser og overtakelse
 • Den helhetlige tanken og arbeidsmetodikken fra prosjektet er nå integrert i hele Boligtjenesten.  Likevel ser en nødvendigheten av at dedikerte medarbeidere har rom for å arbeide så tett med potensielle boligkjøpere også framover. En arbeider samlet rundt beboers behov.
 • God oversikt på beboernes situasjon og økonomiske muligheter

Utfordringer underveis

 • I et kortsiktig perspektiv ble denne måten å jobbe på sett på som tidkrevende da en kan jobbe med saker i inntil 12 mnd før en har en løsning. Det ble også stilt spørsmål om det var en del av Boligtjenestens arbeidsoppgave å gå så langt inn i hjelperollen.  Disse barrierer er helt nedbygd og nå er dette en helt naturlig del av drift og tenkemåte blant alle ansatte og målgruppen utvides stadig.
 • Det er nødvendig med god kartlegging av beboers sitasjon slik at en ikke risikerer å skape uhåndterlige gjeldssituasjoner.

Tips til andre

 • En må se virkemidlene i sammenheng, ha god systematikk og oversikt på beboernes situasjon, være lydhør for de hindringene beboeren opplever og kunne jobbe både praktisk og relasjonelt.

Publiserte artikler

Eieretablering blant hushold med lave inntekter 

Nå kan ingen kaste ut Kate

Bosettingsprisen 2015 - Sandnes kommune

Videreføring av arbeidet

Metoden er en naturlig del av driften i Boligtjenesten og tenkemåte blant alle ansatte. Målgruppen er utvidet.