Bidra til kjøp av bolig for beboere i kommunale boliger

Drammen kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Rolf Bremskau i leiligheten på Fjell

Nytt hjem i en ettromsleilighet. Foto: Cicilie S. Andersen

Ansvarlig aktør:
Drammen kommune
Ansvarlig enhet:
Boligkontor
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Drammen Eiendom har husleiekontrakter med mer enn 1000 innbyggere som har eller har hatt vanskeligheter med å leie eller å eie egen bolig. Disse leiekontraktene har i hovedsak tidsbegrenset varighet og dette kan oppleves som utrygt og lite stabilt for leietakere.

Derfor ble prosjektet «Leie til eie» satt i gang i juni 2011, for å styrke hjelpen til de som leier kommunal bolig. Målgruppen ble utvidet fra 2015. Prosjektet er godt markedsført innad i kommunen, men har også overføringsverdi til andre kommuner. Formålet er at flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig.

Resultat

 • Større gjennomstrømning i kommunale boliger
 • Flere har fått mulighet til å eie egen bolig
 • Bedre samarbeid mellom virksomheter knyttet til bolig
 • Oppgradering av eksisterende kommunal boligmasse. Kommunen bruker pengene fra salg av boliger til å kjøpe nye boliger
 • Tett individuell oppfølging
 • Boligkjøperne sier at de har en følelse av økt verdighet, trygghet og forutsigbarhet etter kjøp av egen bolig
 • Positive tilbakemeldinger fra bl.a. Husbanken om at leie-eie er en viktig faktor i godt boligsosialt arbeid
 • Medieomtale
 • Kommunalministeren var på besøk i 2014 og ble informert blant annet om leie-eie. Han var på besøk hos en av boligkjøperne.
 • Boligtjenesten vant «Boligprisen» i 2014

Bakgrunn

 • Mange på venteliste til kommunal bolig som følge av lite gjennomstrømning i boligmassen
 • Ingen bistand til å komme ut av kommunal bolig
 • Vanskelig for mange å komme inn på det private leiemarkedet
 • Høye leiepriser på privat leiemarked
 • Boligkjøperne hadde ingen mulighet til å få lån i privat bank

Målsettinger

 • Overordnet mål: Alle skal bo trygt og godt (og ha muligheten til å skape sitt eget hjem)
 • Mål leie-eie: Flere skal ha mulighet til å eie sin egen bolig.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Forankring i ledelsen – rådmannen

 • Utkast til informasjonsbrev til alle i målgruppen ble drøftet i styringsgruppemøte 9. juni. Ansvarlig: Rådmannen
 • Brev med informasjonsfolder til alle i målgruppen ble sendt ut 1. september. (Brevet var oversatt til minst to språk (engelsk og tyrkisk). Ansvarlig: Rådmannen
 • Ny og forbedret informasjon om økonomiske virkemidler til kjøp av egen bolig gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider 1. oktober. Ansvarlig: Rådmannen

Trinn 2: Individuell vurdering og oppfølging av leietakere i målgruppen som vurderes å kunne ha mulighet til å eie selv

 • Boligkonsulentene laget lister over alle leietakere i målgruppen med all tilgjengelig informasjon i registeret (Facilit) (1. juni)
 • Prosjektgruppen for Leie til eie går gjennom leietakerne i kommunale borettslagsleiligheter og sorterer/prioriterer hjemmebesøk (1. juni til 1. juli)
 • Det etableres en tverrfaglig gruppe med representanter fra NAV, Introduksjonssenteret og Kontor for tjenestedeling. Ansvarlig: Rådmannen
 • Arbeidsgruppen drøfter saker i løpende fagmøter. Gruppen vurderer behov for og foreslår endring i kriterier for tildeling av startlån og etableringstilskudd (med utgangspunkt i enkeltsaker)
 • Arbeidsgruppen brev om hjemmebesøk til utvalgte beboere.
 • Mellom 1.6. og 1.9. gjennomføret arbeidsgruppen 45 hjemmebesøk der formålet er å motivere/bistå beboere dom ønsket å kjøpe egen bolig, eller eventuelt leie privat.
 • I perioden 1.9. til 1.11 inviteres det til fellesmøter med 5-10 personer per gang, gruppert etter nasjonalitet. Det avholdes to møter i uka i egnede lokaler. Det settes av tid til hver enkelt og gis bistand til f.eks. utfylling av skjema. Det blir gitt tilbud om oppfølgingssamtale på kontoret eller ved hjemmebesøk. Ansvarlig: Arbeidsgruppen.
 • I perioden 1.8. til 31.12 er arbeidsgruppen i kontakt med til sammen 200 husstander enten via fellesmøter eller i hjemmebesøk. Formålet er å motivere bistå beboere som har ønske om å kjøpe egen bolig, evt. leie privat.

Trinn 3: Tilrettelegging for salg; utvikle kriterier/ rammer for salg av leilighetene

 • Regler knyttet til fortrinnsrett til kjøp av borettslagsleiligheter sjekkes. Ansvarlig: Drammen Eiendom
 • Forslag til rammer for salg rettes til styret i Drammen Eiendom.

Relevant lovverk

§ 4-12 (2) fra april 2008, vedtekt om forkjøpsrett §4-2 (juridisk person)

Sikre brukermedvirkning

 • Informasjonsmøter
 • Samtaler, råd og veiledning
 • Oppfølging

Finansiering

To 100% prosjektmedarbeiderstillinger ble opprettet med midler gjennom Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Etter endt program ble disse lønnet av Drammen kommune

Virkemidler leie til eie :

 • Startlån
 • Tilskudd til etablering (inntil 20%, unntaksvis mer i svært spesielle saker)
 • Inntekstgrunnlag: alle typer inntekt unntatt sosialstønad
 • Kalkulasjonsrente: 5%
 • Fastrente
 • Lånetid:  30-50 år
 • Skjønnsmessig vurdering
 • Fleksibel i forhold til Sifosatsen
 • Saksomkostningene inkluderes i lånet

Bruker ofte kombinasjoner av ulike virkemidler

De som har kjøpt kommunal bolig kan søke om ekstra lån når de har betalt noe ned på lånet.  Dette gir de mulighet til å pusse opp.

Suksessfaktorer

 • God forankring i ledelsen
 • Raske beslutninger
 • Tørre å ta risiko under ansvar
 • Tilgjengelighet
 • Veiledning/hjelp i hele søknads/kjøpsprosessen
 • Oppfølging
 • Sosialfaglig kompetanse
 • Virkemidlene

Utfordringer underveis

 • Lav inntekt
 • Store forventninger
 • Høye boligpriser
 • Møtte på holdningsslitasje fra kollegaer
 • Rettferdighetsprinsippet
 • Inntektsnedgang fra for eksempel introduksjonsstønad til arbeid
 • Var redd for at kommunen skulle være med å presse boligprisen
 • Bekymret for å ta for stor risiko
 • Bekymret over å sette lånesøkeren i gjeld og kanskje gjøre dem til gjeldsslaver

Tips til andre

 • Forankret i ledelsen
 • Tørre å være kreativ
 • Tørre å bruke skjønn
 • Bruke husbankens virkemidler fleksibelt
 • Samarbeid med virksomhetene
 • Støttespiller i hele kjøpsprosessen
 • Oppfølging etter kjøp
 • Bruk av tolk der det er behov
 • Kontinuerlig evaluering
 • Raske beslutninger
 • Tidlig implementering av intervensjoner

Videreføring av arbeidet

Leie til eie ble en del av boligtjenesten i januar 2015.