Bidra til kjøp av bolig - med praktisk bistand

Lillehammer kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Boligsosialt team Lillehammer kommune

Boligsosialt team i Lillehammer kommune

Ansvarlig aktør:
Lillehammer kommune
Ansvarlig enhet:
Tildelingsenheten
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Frem til våren 2015 har de fleste flyktninger som bosettes i Lillehammer automatisk blitt tildelt kommunal bolig. Samtidig er det i denne gruppen leietakere potensialet for å kjøpe egen bolig er størst. Ved kontraktsfornyelse innkalles derfor til samtale med saksbehandler på boligtildeling om videre boligkarrière.  De som har økonomisk mulighet oppfordres til å søke startlån.

Resultat

Pr. 1. mai 2016 har i alt 49 husstander som tidligere leide kommunal bolig kjøpt seg egen bolig. De fleste av disse er husstander med flyktningebakgrunn.

Bakgrunn

Startlånsaksbehandler brukte svært mye tid på veiledning om boligkjøp.  Hun opplevde det som et problem at hun manglet bygningsfaglig kompetanse når prospekter skulle godkjennes i forbindelse med kjøp. Mange som fikk innvilget startlån fikk ikke benyttet det pga. manglende kunnskap om prosessen rundt boligkjøp.

Målsettinger

Mål i Lillehammer kommunes programplan/økonomi – og handlingsplan fra november 2011:

50 husstander som i 2011 bodde i kommunal bolig, er etablert i egen, eid bolig innen 31.12.2015.

Resultat pr. 31.12.2015:

43 husstander. Dette er vi godt fornøyd med, all den tid vi i 2011 egentlig tenkte at 50 var et aldeles urealistisk mål.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

I Lillehammer kommune er de som saksbehandler startlån, bostøtte, de individuelle tilskuddsordningene og tildeling av kommunal bolig samlet i eget team i Tildelingsenheten. I tillegg har teamet en «boligingeniør» (bygningsingeniør) i halv stilling som bistår leietakere i kommunale boliger praktisk med å søke startlån og kjøpe seg egen bolig.  Ingeniøren jobber også 50 % i Flyktningeavdelinga med bosetting. Det medfører at han kjenner de fleste husstandene, og har tillit blant flyktningene. 

Når startlån er innvilget, kan de som ønsker det få bistand til å finne passende objekter, ta kontakt med eiendomsmegler, gå på visning, gjennomføre budrunde og skrive kontrakt. Boligingeniøren har kompetanse til å vurdere boligens tekniske tilstand, og har dessuten god kjennskap til boligmarkedet. Det tette samarbeidet mellom ham og saksbehandlerne i det boligsosiale teamet gjør at Husbankens økonomiske virkemidler blir godt utnyttet og at mange husstander har fått kjøpt seg egen, egnet bolig med en økonomi de kan leve med.

Trinn 1
Husstand som bor i kommunal bolig skal fornye leiekontrakt etter tre år. Har i mellomtiden fått fast inntekt (gjelder spesielt flyktningfamilier) som er så høy at husstanden ikke lenger er kvalifisert for kommunal bolig. Innkalles til møte med saksbehandler på boligtildeling og får beskjed om at de nå må skaffe seg leiekontrakt på det private markedet eller søke startlån og kjøpe bolig. Saksbehandler boligtildeling varsler saksbehandler startlån, og evt. boligingeniøren.

Trinn 2
Husstanden henvender seg til Lillehammer kommune, ønsker å søke startlån. Får samtale med saksbehandler som veileder omkring hva det vil si, hvilke konsekvenser det får å ta opp et slikt lån, og hva som kreves for å få lån. Ofte gis det også praktisk bistand til utfylling av søknaden.  

Trinn 3
Husstand som bor i kommunal bolig har fått innvilget startlån. Får orientering om at de kan få bistand til kjøp. Hvis de takker ja:

Trinn 4
Oppstartmøte med boligingeniøren. Husstanden presenterer hva slags bolig de ønsker og får orientering om prosessen rundt kjøp. Ved behov: Realitetsorientering om hva man kan få kjøpt hvor for beløpet som står til rådighet.

Trinn 5
Boligingeniøren legger inn søk på aktuell boligtype på finn.no, og følger med på vegne av husstanden. Noen finner også frem til en aktuell bolig på egen hånd. Tett kontakt for å holde motivasjonen oppe – det tar av og til lang tid å finne et egnet objekt. 

Trinn 6
Visning: Boligingeniøren deltar sammen med husstanden – av og til på fellesvisning, av og til på privat visning. Vurderer boligens tekniske tilstand og gir råd til husstanden om kjøp anbefales eller ikke med utgangspunkt i tilstandsvurderingen. Det er ofte nødvendig å gå på flere visninger for å få justert forventningene til hva som er realistisk å få kjøpt. Èn husstand har deltatt på 25 visninger før de fikk kjøpt bolig…

Trinn 7
Godkjenning: Når husstanden og boligingeniøren er enige om at en bestemt bolig er aktuell, kontakter boligingeniøren saksbehandler på startlån og gir sin tekniske anbefaling. Saksbehandler vurderer da om prisantydning samsvarer med lånetilsagn og husstandens budsjett, og gir så klarsignal for budgivning.

Trinn 8
Budrunde: Boligingeniøren bistår med utfylling av budskjema. Gir råd om budgivning; er evt. sammen med husstanden i sluttfasen. Passer på at de ikke går for høyt, slik at de gjør et godt kjøp.

Trinn 9
Kjøp: Hvis leiligheten er i borettslag, er det lurt å være medlem. Selv helt nyinnmeldte husstander har fått leilighet på forkjøpsrett. Boligingeniøren deltar gjerne ved kontraktunderskrift. Det kan være nødvendig å forklare juridiske formuleringer med enklere ord – meglerne er ikke alltid like flinke til dette.

Trinn 10
Rådgivning til de nybakte boligeierne: Snakker om forsikring og andre praktiske ting som er nyttige å vite. Kan hjelpe til med leie av bil (kommunen har rammeavtale med firma), men deltar ikke i selve flytteprosessen.

Relevant lovverk

  • Finansavtaleloven
  • Gjeldsordningsloven
  • Borettslagsloven

Sikre brukermedvirkning

Boligingeniøren presiserer at det er nødvendig å bruke tid på prosessen for å opparbeide nødvendig tillit. Han understreker at det er husstandens boligønsker som står i fokus, selv om det av og til skjer endringer i løpet av prosessen. Til nå har alle som har fått hjelp til å kjøpe bolig vært veldig fornøyd – selv om endelig resultatet er noe forskjellig fra opprinnelig ønskedrøm.

Finansiering

Lønn til en ansatt i fast, 50 % stilling. Vi ser at stillingen med fordel kan utvides til 100 % for å kunne bistå flere, og vil vurdere det i forbindelse med neste års budsjett.

Suksessfaktorer

  • Det tette samarbeidet mellom saksbehandler boligtildeling, saksbehandler startlån og boligingeniøren er helt vesentlig for de gode resultatene som er oppnådd. Dette er teamarbeid! Det gjennomføres ukentlige møter i Boligsosialt team i TO Tildeling, der man gjensidig orienterer hverandre om nye husstander som enten er potensielle startlånsøkere, eller som har fått tilsagn og behøver bistand til kjøp. Det foretas også en felles vurdering av hvem som akkurat nå har størst behov for slik bistand. Deretter avtales hvem som gjør hva når overfor den enkelte husstand. Teamet har også faglige drøftinger av ulike, boligsosiale problemstillinger. I tillegg til de formelle møtene, er det tidvis tett kontakt på tvers av korridoren når det er innspurt på boligkjøp.
  • At boligingeniøren både har god kjennskap til – og nyter tillit blant - de aktuelle husstandene er viktig, likedan at han kjenner boligmarkedet i kommunen, og de ulike eiendomsmeglerne. Fagkompetansen som bygningsingeniør gjør at han kan gi faglige råd mht. boligens tilstand.

Denne filmen viser hvordan Lillehammer kommune hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet med å få kjøpt egen bolig ved hjelp av startlån, og gir en god innføring i hele prosessforløpet. 

Utfordringer underveis

Hadde vi hatt en større stillingsressurs, ville det vært mulig å hjelpe enda fler- også dem som ikke bor i kommunal bolig. Det er fortsatt noen som ikke får kjøpt seg bolig fordi de trenger hjelp. Vi vurderer nå å starte «boligkjøpskole» for at flere skal få seg egen, eid bolig.

Tips til andre

  • Å samle dem som jobber med tildeling av kommunale boliger og dem som forvalter Husbankens økonomiske virkemidler i ett team har gitt gode resultater hos oss
  • Å ha en dedikert person som både har kompetanse på boligtekniske spørsmål, kjenner eiendomsmarkedet og har god kjennskap til de kommunale leietakerne har vist seg å være et skikkelig kinderegg.

Publiserte artikler

Husbanken.no - Mål om 50 husstander i eid bolig

Videreføring av arbeidet

Stillingen som boligingeniør er fast, det er også de andre stillingene i det boligsosiale teamet i Tildelingsenheten.