Fra bostedsløs til beboer

Tromsø kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Nordbyen Tromsø sett fra lufta
Nordbyen, Tromsø. Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune
Ansvarlig aktør:
Tromsø kommune
Ansvarlig enhet:
NAV Tromsø og Boligkontoret
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Troms og Finnmark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Dette eksempelet er noen år gammelt, men kommuner kan fortsatt lære av prosessen i prosjektet og de erfaringene kommunen deler. 

Med prosjektet «Fra bostedsløs til beboer» ønsket Tromsø kommune å styrke det boligsosiale arbeidet overfor bostedsløse i kommunen. Prosjektet skulle bidra til å utvikle gode rutiner for samhandling mellom tjenestene på systemnivå, og styrke den individrettede oppfølgingen av de som søker midlertidig botilbud etter § 27 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Dette for å sikre raskere overgang til varig bolig for de med behov for bistand. NAV Tromsø og Boligkontoret var ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet.

Resultat

 • Av til sammen 213 husstander i midlertidig botilbud i 2015 ble 152 bosatt i egen bolig i løpet av året. 95 ble etablert i bolig i det private markedet og 57 ble etablert i kommunal leiebolig. Det ble gitt 90 kommunale garantier til depositum og 5 depositumslån fra NAV.
 • I 2014 bodde 220 husstander i midlertidig botilbud. Av disse ble 93 etablert i egen bolig. 62 ble etablert i bolig i det private markedet, mens 31 ble etablert i kommunal leiebolig. Det ble gitt 45 garantier og 3 depositumslån fra NAV.
 • Fra 2015 har antall husstander og botiden i midlertidig botilbud gått ned.
 • Flere får ansvarsgrupper og individuell plan.
 • Bruk av hoteller og camping som midlertidig botilbud har gått ned og brukes kun i særskilte tilfeller.
 • Samarbeidsavtaler med samarbeidende instanser (Rus- og psykiatritjenesten og Kriminalomsorgen).

Bakgrunn

Boligsituasjonen i Tromsø har vært vanskelig over tid og presser flere til å søke midlertidig botilbud gjennom NAV. Det har vært en stor økning i antall husstander som får innvilget midlertidig botilbud, og botiden har økt for den enkelte husstand.  Mange brukere er gjengangere på grunn av mangelen på langsiktige botilbud, og har i tillegg begrenset tilgang på nødvendige tjenester. Kommunen har manglet en koordinert tjeneste som har fokus på oppfølging av boligbehov for den enkelte bruker med tanke på å skaffe og beholde bolig.

Målsettinger

Prosjektet skal bidra til

 - at tjenestemottaker:

 • Kommer over i en permanent bosituasjon så snart som mulig, og innen 3 måneder.
 • Ved overgang til varig botilbud, både privat og kommunalt, har tilbud om nødvendige tiltak og tjenester slik at den enkelte husstand blir i stand til å beholde boligen.

- at kommunen:

 • Gir et forsvarlig og kvalitativt godt tjenestetilbud til den enkelte husstand i midlertidig botilbud og bidrar til raskest mulig overgang til varig bolig.  
 • Gjennom gode rutiner for samarbeid og individuell oppfølging reduserer botiden i midlertidig botilbud.
 • Avskaffer bruk av hoteller, pensjonater og campingplasser som løsninger for midlertidig botilbud. I den grad slike tilbud fortsatt må benyttes skal kvaliteten på tilbudet være i henhold til kvalitetskravene til midlertidig botilbud.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Tromsø kommune utarbeidet Boligsosial handlingsplan i 2009 (2009-2014). Enhetslederne for NAV Tromsø og Boligkontoret søkte i forbindelse med implementering av delmål i planen midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken til å gjennomføre prosjektet i februar 2013. Prosjektet starter opp i september 2013.

Trinn 2
Tiltaket «Bo-teamet» ble etablert i desember 2013. Teamet sammensettes tverrfaglig, bestående av prosjektleder i NAV, boveileder fra Boligkontoret og miljøterapeut fra Rus- og psykiatritjenesten. Teamets oppgaver innrettes mot individuell oppfølging av personer/husstander som til enhver tid bor i midlertidig botilbud. Det utarbeides en rutine for hvordan arbeidsoppgavene fordeles i teamet. Teamet er ambulant og driver oppsøkende virksomhet ute i botilbudene.

Trinn 3
I løpet av første halvdel av 2014 oppretter kommunen gjennom Boligkontoret egne midlertidige botilbud. Dette er differensierte botiltak for personer med rus- og psykisk helseproblematikk og rusfrie botiltak. Det er i tillegg etablert et eget «jentehus» med 4 plasser. Målgruppen her er kvinner som anses å være sårbare i de mannsdominerte bomiljøene i de øvrige tilbudene. Det etableres til sammen 47 egne kommunale midlertidige botilbud.

Trinn 4
Det er opprettet faste møtepunkter ukentlig med Bo-teamet, saksbehandlere på Boligkontoret og oppfølgere fra Mottaks- og kartleggingsteamet i Rus- og psykiatritjenesten, der oppfølging av enkeltsaker diskuteres og fordeles. Oppfølging av unge under 30 år vektlegges.

Trinn 5
I forbindelse med omorganisering av NAV Tromsø skilles arbeidet med midlertidig botilbud ut som eget fagområde og legges til mottaket i NAV kontoret. Prosjektleder blir NAV sin representant i tildelingsutvalget for kommunale boliger.

Trinn 6
Høsten 2015 opprettet Byrådsavdeling for helse og omsorg i Tromsø Kommune en arbeidsgruppe som fikk mandat til å utvikle Boligprogram for rus- og psykisk helsefeltet. Kunnskap og erfaringer fra prosjektet har hatt en sentral plass i dette arbeidet og prosjektleder deltok som fast medlem i arbeidsgruppen. Boligprogram – boliger innen rus- og psykisk helsefeltet (2017-2027) er vedtatt.

Trinn 7
I juni 2016 starter NAV Tromsø opp «Boligskolen». Målgruppen er i første rekke personer som bor i midlertidig botilbud. Rammene for opplegget er felles undervisning i grupper som tar ca. 1,5 time. Deretter blir brukerne satt til å søke ledige boliger via nett. Det blir gitt individuell veiledning til dette. Dette opplegget ses i sammenheng med oppfølgingsplikten i § 15 boliger til vanskeligstilte, §17 opplysning råd og veiledning, og §27 midlertidig botilbud i lov om sosiale tjenester i NAV.

Relevant lovverk

 • Lov om sosiale tjenester i NAV §§ 15, 17, 27
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, med særlig fokus på § 3-7

Sikre brukermedvirkning

Det er kontaktinformasjon til de ansatte i bo-teamet i alle botiltakene. Tilbakemeldinger fra beboerne tas alltid alvorlig og undersøkes/utbedres uten opphold. Det har også vært avholdt husmøter der blant annet bomiljø har vært tema.

Det er god tradisjon og velutviklede rutiner for brukermedvirkning på systemnivå i Tromsø kommune. I forbindelse med utarbeidelsen av Boligprogram for rus- og psykisk helsefeltet har det deltatt to faste representanter fra brukerorganisasjoner i rusfeltet. Brukerrepresentanter fra psykisk helse har vært invitert men har ikke deltatt.

I forbindelse med boligprogrammet gjennomførte kommunen en brukerrettet spørreundersøkelse i forhold til boligbehov for personer med rus- og psykisk uhelse. Alle som bodde i midlertidig botilbud i kartleggingsperioden (november 2015 – mars 2016) ble bedt om å svare på et spørreskjema der de ble spurt om ønsket boform, nærhet til tjenester, og lokalisering. Brukere som syntes det var vanskelig å fylle ut ble intervjuet av tjenesteutøver.

Det er for øvrig godt samarbeid med brukerorganisasjonene også i enkeltsaker.

Finansiering

Prosjektet finansieres av tilskuddsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennom Fylkesmannen og Husbanken. Midlene dekker lønn til prosjektleder. Tromsø kommune har i tillegg satt av to hele stillinger til tiltaket «Bo-teamet» som består av miljøterapeut fra Rus- og psykiatritjenesten og boveileder fra Boligkontoret, i tillegg til prosjektleder.

Suksessfaktorer

 • Tverrfaglig samhandling. Flere tjenester som jobber skulder mot skulder. «Skottene» mellom tjenestene er ikke like tette og framstår mindre byråkratiske.
 • Tettere på den enkelte bruker. Ambulant oppfølging gir større effektivitet og langt flere treffpunkter med brukere der de er.
 • Tett og systematisk oppfølging gir bedre kunnskap om ulike grupper i midlertidig botilbud og gir et godt grunnlag for kommunal planlegging, både når det gjelder bolig- og tjenestekonsepter.

Utfordringer underveis

 • Meget stramt privat boligmarked og mangel på kommunale boliger.
 • Utfordrende brukergruppe. Manglende vilje/ønske om å ta i mot tjenester.
 • Fragmentert tjenestetilbud har utfordret forankring av ansvar i ulike kommunale enheter og tjenester.

Videreføring av arbeidet

Prosjektet er avsluttet men teamet er videreført. De som nå er i teamet deltok ikke i prosjektet, og kan derfor ikke svare på spørsmål om gjennomføringen av prosjektet. Dagens praksis er også endret noe, men andre kommuner kan fortsatt lære av prosessen/framgangsmåten i prosjektet og de erfaringene kommunen deler her.