Flyktningguide i Bergen

Bergen kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Bergen kommune
Ansvarlig enhet:
Røde Kors
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Røde Kors Flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide. Flyktningguiden orienterer flyktningen om samfunnet, og fungerer som bindeledd til lokalmiljøet, for å bidra til en god integrering. Bergen kommune har en samarbeidsavtale med Røde Kors om Flyktningguiden. Røde Kors stiller med frivillige guider, og kommunen dekker lønn til koordinator og andre kostnader.

Resultat

  • I Bergen var det 184 koblinger av guide og flyktning i 2015.
  • I tillegg har man 55 frivillige som ønsker å bidra (juni 2016), og 25 flyktninger som ønsker å få guide. Disse jobber man med å få koblet.

Bakgrunn

Bergen kommune så et behov for tiltak knyttet til integrering av flyktninger. Introduksjonsprogrammet var etablert, og kommunen ønsket tiltak på individnivå. Røde Kors ble kontaktet og kommunen inngikk et samarbeid med dem om deres tiltak Flyktningguiden. Flyktningguiden, som er et nasjonalt tiltak i Røde Kors, er et en –til – en tiltak, hvor både flyktninger og frivillige intervjues for å finne en god kobling. Det er også fellesarrangementer i regi av Flyktningguiden.

Målsettinger

Røde Kors:
Målet med Flyktningguiden er at guiden er en viktig veiviser inn i samfunnet, i tillegg til en støttespiller i en etableringsfase i et nytt land. En bolig er ikke nok i seg selv for å lykkes med bosetting. En meningsfull hverdag man mestrer og et trygt nettverk er også nødvendig. Småskalafrivilligheten som Røde Kors og andre frivillige organisasjoner representerer, kan være viktige supplementer til offentlige tjenester her. 

Bergen kommune:
For kommunene handler dette om integrering, og det konkrete målet var/er å få til flest mulig koblinger mellom en frivillig og en flyktning. Tiltaket beskrives som et permanent tilbud, og det er et mål å opprettholde tiltaket i årene framover i en eller annen form.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Kommunen hadde et behov for bedre integrering av flyktninger, og Røde Kors var en av de aktuelle organisasjonene med kompetanse på feltet. Kommunen måtte sette tiltaket ut på anbud når de skulle ha aktører til det. Røde Kors var eneste tilbyder.  Den første avtalen som ble etablert fikk en varighet på fire år. Den andre avtaleperioden ble begrenset til to år ut i fra at Røde Kors og frivillige organisasjoner opplever at anbud og konkurranse strider mot deres kjerneverdier. Bergen kommune på sin side mener at dette i realiteten byr på lite problemer.

Relevant lovverk

Lovverket som kom til anvendelse, var Lov om anskaffelser i kommunen.

Sikre brukermedvirkning

I Flyktningguiden er relasjonen mellom bruker og frivillig preget av likeverd og felles beslutninger om tiltakets innhold.

Finansiering

Bergen kommune brukte prosjektmidler fra UDI og post 62-midler, kommunale utviklingsmidler da de startet samarbeidsprosjektet første gang. Nå finansieres dette over ordinære kommunale budsjett.

Suksessfaktorer

Suksesskriteriene for tiltaket er:

  • En organisasjon som klarer å skaffe mange nok frivillige.
  • En organisasjon som har stor troverdighet i samfunnet.
  • Kvalitetssikring av de som skal være frivillige. Det er etablert en gruppe bestående av personer fra Røde Kors og fra Introduksjonsprogrammet som gir opplæring og kvalitetssikrer de som ønsker å være frivillige i tiltaket.
  • I utgangspunktet var Introduksjonsordningen viktig og utviklingsmidlene (post 62-midler). Er imidlertid usikker på om dette representerer en like viktig faktor for å lykkes i dag i og med at prosjektet/tiltaket finansieres over ordinære budsjetter.

Utfordringer underveis

Utfordringer og fallgruver.

  • Flyktningguiden handler om relasjoner mellom mennesker, og det er avgjørende at disse blir gode. Ulike forventninger og utfordringer knyttet til relasjonen er kime til at noe kan gå galt eller ikke fungerer i samsvar med intensjonen.
  • Viktig at prosjektet er godt bemannet med frivillige. Det har ikke vært problem med å rekruttere frivillige i Bergen kommune, men uten denne gode rekrutteringen kunne tiltaket falt sammen. Dette er en sentral sårbarheten i denne typen tiltak og prosjekt. For å gi de frivillige et tilbud utover det å gå treffe og være veileder for en flyktning, har Røde Kors etablert fellesarrangement for de frivillige sånn at de kan møtes å utveksle erfaringer og ellers oppleve en større tilhørighet. Dette er positivt og kan bidra til å skape et miljø blant de frivillige.

Tips til andre

Se suksessfaktorer og utfordringer/fallgruver.

I tillegg er kommunen opptatt av at det er viktig å finne løsninger som passer både kommunen og frivillighetens behov med tanke på regelverket.

Publiserte artikler

Videreføring av arbeidet

Tiltaket/prosjektet er videreført. Kommunen opplever dette som vellykket, og ønsker å videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner også for andre tiltak som for eksempel bosetting av mindreårige flyktninger.