FDV-arbeid organisert i KF

Stavanger kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Stavanger kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Stavanger kommune har de siste årene arbeidet systematisk med utvikling, organisering og etablering av et kommunalt foretak hvor de kommunale boligene samles og alt FDV-ansvar og arbeid samles. Dette vil bli et effektivt kommunalt verktøy for gjennomføring av kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunale boligene, både på strategisk og operativt nivå. KF-et er videre ansvarlig for av overordna planer og prioritering av økonomiske virkemidler i budsjett og økonomiplaner. 

Resultat

 • Sentral organisering og etablering vedtatt av bystyret og fulgt opp i kommunen.
 • Fysisk samlokalisering med den boligsosiale virksomheten som tildeler kommunens boligsosiale virkemidler.
 • Fysisk samlokalisering med kommunens Utbyggings og tomteselskap som er ansvarlig for planmessig utvikling og strategisk bruk av utbyggingsavtaler, tomter mv.

Bakgrunn

Disse funksjonene var etablert til dels spredd på flere etater i kommunen. Nå etableres de fysisk i en bygning i umiddelbar nærhet til planetat og teknisk som to kommunale KF-er og en boligsosial virksomhet.

Målsettinger

 • Formålet med organisering er å klargjøre arbeids- og ansvarsområder, få til bedre kommunal ressursutnytting og bedre samhandling, mer effektiv bruk av kommunale ressurser.
 • For områder med dårlige levekår, skal omorganisering kunne påvirke koordinerte kommunale tiltak.
 • Omorganiseringen skal brukes til et effektivt FDV-arbeid som kan gi gode og trygge boliger og bomiljø, bedre situasjonen i områder med mindre gunstige levekår ved å sette inn samla tiltak for å snu utviklingen i områder med en uheldig utvikling.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Arbeidet med organisering ble vedtatt inn i overordna planer som i Boligsosial handlingsplan.

Trinn 2 
Definering av Prosjektgruppe og mandat, styringsgruppe rådmannens ledergruppe.

Trinn 3 
Prosjektleder, samlinger, utkast til saker.

Trinn 4 
Saker fremmet til politisk vedtak i bystyret.

Trinn 5 
Enheter etablert 2015/2016 samlokalisert.

Relevant lovverk

 • Kommuneloven
 • Forvaltningsloven
 • Plan- og bygningsloven

Sikre brukermedvirkning

Store deler av involverte etater i kommuneadministrasjonen deltok. 

Finansiering

Innsats av kommunalt ansatte dekkes over kommunens driftsbudsjett.

Suksessfaktorer

 • Fullføring av organisasjonssaken iht. formålet.
 • Oppslutning rundt organisasjonsutviklingen blant folkevalgte og administrasjon, både når det gjelder aksept av metode og oppfølging.
 • Samlokalisering av tre enheter med definerte roller og mulighet for helhetlig og tverretatlige tiltak

Utfordringer underveis

 • Endringsfrykt, vi vet hva vi har- og ikke hva vi får.
 • Ting tar tid, hold fokus og fremdrift samtidig som alle må komme med sitt.

Tips til andre

 • Gi ikke opp! Se på de politiske sakene. Start med en administrativ politisk forankring i en overordna plan hvor mål og muligheter for en mer ressurseffektiv bruk av kommunens virkemidler fremheves.
 • Stå på!

Vedlegg

 • Er under fortløpende utvikling

Rapporter

bystyrevedtak Opprettelse av Bolig KF Pol sak org to KF bolig og utbygging Bystyresak- fra KF til etat

Videreføring av arbeidet

De to kommunale KF-ene og den Boligsosiale virksomheten flytter inn i felles bygg i løpet av sommeren/høsten 2016.