Fagressursgruppe bolig - tverrfaglig boligsosialt samarbeid

Trondheim kommune er ansvarlig for dette eksemplet
Ansatte i Trondheim kommune
 
Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Ansvarlig enhet:
Helse- og velferdskontor
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Fagressursgruppe Bolig skal være et kompetanseforum for boligsosialt arbeid i Trondheim kommune og bidra til at kommunen har en helhetlig tilnærming til arbeidet med innbyggernes ulike boligbehov. Faggruppa skal være en ressurs for det boligsosiale arbeidet i hele kommunen, og består av representanter fra NAV, helse- og velferdskontoret, boligsosialt team-tildeling og bomiljø, og Trondheim eiendom-boligadministrasjonen.

Faggruppa skal sørge for godt samarbeid mellom bydelene og etatene, bidra til at alle saker blir behandlet likt, diskutere prinsippsaker og sørge for at aktuelle problemstillinger blir tatt opp med overorda ledelse. I tillegg skal den utarbeide rutiner, sørge for opplæring av saksbehandlere og kartlegge boligbehovene i kommunen. Fagguppa skal ha oversikt over boligsituasjonen i Trondheim kommune både på det private og kommunale markedet.

Resultat

 • Fagressursgruppa har blitt et knutepunkt for det boligsosiale arbeidet i kommunen
 • Ventelisten for søkere til kommunal bolig er redusert, og kommunen har bedre oversikt over hvem som venter på kommunal bolig
 • Informasjonen som gis til innbyggerne gjennom informasjonsmateriell og gjennom samarbeid mellom NAV og helse- og velferdskontor har blitt bedre
 • Boligsøkerne blir behandlet likt, uavhengig av hvilken bydel de bor i
 • Det har blitt utarbeidet nye utiner og nye veiledere for saksbehandling av søknader til kommunale boliger
 • Kommunen har fått rutiner som bidrar til å forhindre utkastelser, bedre håndtering av husleierestanser og ved tildeling av midlertidig bolig
 • Kommunens ansatte har fått bedre kompetanse på boligsosialt arbeid
 • Fagressursgruppe bolig fungerer som en faglig støtte for rådmannens ledergruppe

Bakgrunn

 • Det boilgsosiale arbeidet i de ulike bydelene og etatene var lite koordinert
 • Ulike bydeler hadde ulik praksis
 • Kommunen hadde lange ventelister for kommunale boliger, og mange av søkerne som sto på venteliste hadde uavklart boligbehov
 • Kommunens boligbestilling var ikke basert på dagens boligbehov
 • Gapet mellom rådmannsnivå og forvaltningsnivå var for stort

Målsettinger

Fra fagressursgruppen sitt mandat:

 • Sikre lik praksis i alle bydeler
 • Sikre nettverk med fast deltakelse fra boligsosialt teamog NAV
 • Deltakerne har ansvar for sitt område internt i egen enhet ved å spre informasjon og være formidler av kompetanse og ved å gi råd og støtte innen området til sine kolleger
 • Oppdatere og publisere nye prosedyrer og informasjon
 • En arena der man kan ta opp enkeltsaker/case
 • Drøfte prioriteringsnøkkel en gang i året

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Ledernettverk i Helse- og velferd tok initiativ til å opprette fagressursgruppe bolig.

Trinn 2
Mandatet ble forankret i Rådmannens fagstab og ansvarlig ledelse innen Helse- og velferd og NAV.

Trinn 3
Fagressursgruppa fikk oppnevnt faste representanter fra helse- og velferdskontor og NAV-boligsosialt team i alle bydelene. Representanter fra Rådmannens fagstab og Trondheim eiendom deltar i faggruppa ved behov. Gruppa har faste månedlige møter.

Trinn 4
Det lages årlige rapporter som beskriver hva gruppa har jobbet med og hva som er planlagt videre. Rapporten sendes til rådmannens ledergruppe som bruker den aktivt.

Finansiering

Per 2021 er fagressursgruppe bolig en del av kommunens ordinære drift.

Suksessfaktorer

 • Forankring i ledelsen
 • Strukturert rapportering
 • Tydelig møteledelse
 • Oppgaver fordeles mellom medlemmer og gjennomføres mellom møtene
 • Egen arbeidsgruppe for arbeid med rutiner
 • Synliggjøring av resultat

Utfordringer underveis

 • Faglig motstand fra enkelte ansatte mot at retningslinjene og veilederen for kommunale boliger skal følges
 • Stor arbeidsmengde i fagressursgruppa
 • Å skape forståelse utenfor fagmiljøet for hvor viktig det boligsosiale arbeidet er for kommunens innbyggere

Tips til andre

 • Prioriter det boligsosiale arbeidet i kommunen
 • Tenk tverrfaglig, det er viktig at mange i kommunen får kunnskap om hvor viktig helhetlig boligsosialt arbeid er for kommunens innbyggere
 • Det er viktig å synliggjøre at boligsosialt arbeid må gjennomsyre hele helse- og omsorgsområdet i kommunen
 • Sørg for tilstrekkelig forankring i ledelsen

Rapporter

Fagressursgruppe bolig - rapport vår 2016 Fagressursgruppe bolig - rapport høst 2015

Publiserte artikler

Du kan lese om Veien til egen bolig på Trondheim kommunes nettsider

Videreføring av arbeidet

Per 2021 består fagressursgruppe bolig. Gruppa jobber fortsatt for stadig å forbedre kvaliteten på saksbehandling og opplæring av ansatte.

Vedlegg

Fagressursgruppe Bolig Veien til egen bolig Fagressursgruppe Bolig Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling 2011 Fagressursgruppe Bolig Veileder for søknadsbehandling og tildeling Fagressursgruppe Oversikt over rutiner på boligområdet i Trondheim kommune Fagressursgruppe Revidert veileder etter høring 10 11 2015