Et døgntilbud med lav terskel

Asker kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

 


Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Type tjenestetilbud:
Lavterskeltilbud ved akutt behov for støtte og overnatting

Beliggenhet:
Sammen med tilbud om omsorgsboliger

Målgruppe:
Personer med psykiske lidelser

Eieform:
Tilbud fra Asker kommune

Dette er et tilbud for å gi trygghet til personer med akutt behov for støtte i en vanskelig periode. Asker kommuner har etablert et lavterskeltilbud for de som trenger hjelp til å unngå det de opplever som kriser, eller komme over kriser og dårlige perioder.

Resultat

Tilbudet er evaluert og inngår som en del av Asker kommunes helhetlige tilbud til mennesker med langvarig psykiske plager. Det er utarbeidet rammer og rutiner for tilbudet som består av to døgnplasser som er brukerstyrt og med stasjonær bemanning hvor det gis hjelp til «å ri av stormen». For øvrig er det tilgjengelig tre omsorgsboliger, døgntelefon og ansatte i ambulant oppfølging. Tjenestene, herunder tilbud om trygghetsplasser, har vært tilgjengelig siden mars 2017.

Bakgrunn

Bakgrunnen er nasjonale føringer for å en tydeligere rolle- og ansvarsfordelingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Denne omtalen omhandler etablering og organisering av et lavterskel døgntilbud til psykisk syke. Lavterskel døgntilbud skal gi avlastning, støtte og forebygging for hjemmeboende med langvarige psykiske plager for å forebygge for innleggelse i sykehus.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Alle som melder behov for denne tjenesten blir invitert til et møte der man informerer om tilbudet og sikrer at søkeren fyller kriteriene for opphold. Relevant informasjon tas inn i inntakssamtale ved oppholdets start.

 • Kjente brukere tar direkte kontakt per tlf. ved behov for opphold.
 • Det kan ikke reserveres plass, men det er mulig å komme samme dag man henvender seg eller dagen etter. Dette har fungert godt. Det har hendt at det ikke er ledig plass ved henvendelse, men som regel har det gått få dager før en plass har blitt ledig. 
 • Noen reiser hjem forsøksvis, og kommet tilbake dagen etter. Dette oppleves som positivt, da de på den måten får testet ut hvordan det er å være hjemme. Ved flere dager vil det redusere muligheten for andre brukere til å benytte tilbudet.
 • En ukes opphold ser ut til å fungere godt for de fleste, og sikrer at flest mulig kan få et tilbud. Det har ikke vært etterspørsel etter lengere opphold, men noen ønsker plass fra fredag fordi helger kan være vanskelig.
 • De aller fleste har behov for ro og hvile, hjelp til å få orden på døgnrytme og struktur i hverdagen. Det har vært noen få som har hatt flere opphold.  Det har vært anledninger hvor det er blitt vurdert å forlenge opphold til henholdsvis 8 og 10 dager fordi brukere kom inn i forkant av helg, og følte at det ble sårbart å reise ut før helg.
 • Tilbudet omfatter ikke brukere i aktiv rus, men det finnes eksempler på enkelte som kan ha rusutfordringer som benytter tilbudet for å unngå rus.
 • Tilbudet skal være lett tilgjengelig, men det må ikke gå på bekostning av kriterier som er satt for å få opphold.
 • Erfaring viser at det ikke er lurt å lempe på de få kriteriene som er satt. Eksempelvis vil brukere i aktiv rus skape uro for andre, og brukere uten fast bopel er vanskelig å motivere til å flytte ut etter en uke.
 • Den enkelte må selv ordne med alle måltider utenom frokost. Det oppfordres til å handle med mat for de dagene det er aktuelt å tilbringe tid i lavterskeltilbudet. Personalet tilbyr bistand rundt matlaging hvis ønskelig, noe som har fungert bra.

Sikre brukermedvirkning

 • Ved innkomst og underveis i oppholdet etterspørres hvilken oppfølging brukerne har behov for. Noen vil ha mye samvær med personalet, andre ønsker mer ro og tid alene. Dette tilpasses individuelt.
 • Det er viktig at den enkelte medvirker til å følge sine faste gjøremål under oppholdet.
 • De som ønsker vil kunne få oppfølging av sine kjente «hjelpere», enten ambulant eller knyttet til allerede eksisterende aktivitetstilbud.
 • Brukerne har blitt oppfordret til å fylle ut evalueringsskjema etter hvert opphold. Det er de positive til.

Suksessfaktorer

  Personalgruppen er sammensatt av miljøterapeuter, psykiatrisk sykepleier, helsefagarbeidere og assistenter med relevant erfaring. Ansatte tilbys bla. kompetanseheving i
 • Kurs i selvmordsforebyggende tiltak
 • Kurs om traumer
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Kognitiv miljøterapi, 1 kursdag
 • Kognitiv terapi