En dør inn - boligkoordinator og miljøvaktmester

Halden kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Halden kommune
Ansvarlig enhet:
Koordinerende fellestjeneste
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Boligforvaltningen og oppfølgingen av vanskeligstilte i forhold til bolig, er organisert gjennom «en dør». Dette består av et team med Boligkoordinator, Boligkontakt i Nav og Miljøvaktmestere.

Resultat

 • Betydelig reduksjon i bruk av midlertidig bolig og utgifter til dette. I 2014 benyttet Nav 495.000,- til dette. Første halvår 2016 er det brukt under 10.000,-
 • Betydelig reduksjon i kostnader knyttet til utbedring av leiligheter. Et konkret eksempel er en leilighet som antatt måtte pusses opp for 150.000,- ble sanert med innleid nedvasking og ozongenerator. Kostet isteden 15.000,-
 • Reduksjon i kostnader knyttet til flytting
 • Bidratt til å forhindre en rekke utkastelser
 • Et betydelig antall av de som er aller mest vanskeligstilt har fått «oppgradert» eller hjelp til å finne et mer egnet bosted. Første halvdel av 2016 har 19 personer uten fast bolig fått bistand til et varig botilbud
 • Vi har prøvd ut nye metoder og hatt god effekt av at dette teamet jobber sammen

Bakgrunn

Det ble avdekket at mange personer som har store vansker med å bo ikke hadde et apparat som i tilstrekkelig grad kunne bistå til en bedre bo-situasjon.

Målsettinger

 • Mer helhetlig tjeneste og forvaltning
 • Hindre utkastelser
 • Bedre bosituasjonen til de som er mest vanskeligstilte

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Gjennom BOSO-programmet ble det besluttet at man ville satse på to forskjellige forprosjekt – «En dør inn» og «Bo-oppfølging og kompetanse». Det ble definert en ansvarlig for hvert av prosjektene, det ble utarbeidet mandat og definert og rekruttert til to tverrfaglige arbeidsgrupper. I begge gruppene var det representanter fra Nav, rus/psykisk helse, forvaltningskontoret, barnevernet og hjemmebasert tjeneste. «En dør inn» hadde i tilleg representant fra Servicesenteret og «Bo-oppfølging og kompetanse» hadde i tillegg representant fra videregående opplæring.    

Trinn 2
Resultatet i «En dør inn» ble en organiseringsmodell med konkretisering  av arbeidsflyt og ressurser/roller. Resultatet i «Bo-oppfølging og kompetanse» ble behovet for en Miljøvaktmestertjeneste og et ønske om en møteplass/boligskole.  

Trinn 3
Dette ble slått sammen og iverksatt som et felles prosjekt under «En dør inn». Det ble søkt midler til prosjektene fra Fylkesmannen/direktoratet og noe midler fra  Husbankens kompetansemidler. Kommunen fikk tildelt tilskuddsmidler til boligsosialt arbeid og tilskudd til kommunalt rusarbeid og dette la et solid grunnlag for prosjektet/prosjektene.

Teamets struktur/ansvarsfordeling er følgende:

 • Boligkoordinator tar i mot henvendelser og koordinerer saker/henvendelser
 • Boligkontakt i NAV tar i mot henvendelser relatert til personer som er uten fast bolig (UFB) eller har spørsmål vedrørende midlertidig bolig. Boligkontakten jobber kontinuerlig mot privatmarkedet og fremskaffer leiligheter som kan benyttes. Det jobbes også i forhold til økonomiske virkemidler og rådgivning for å stoppe begjæringsprosesser.
 • Miljøvaktmesterne disponerer bil, tilhenger og verktøy, slik at de har mulighet til å bistå med praktiske oppgaver knyttet til det å bo som for eksempel:  søppelhåndtering, finne bedre egnet bosted, enkle utbedringer, bistand mht økonomiske vansker, klargjøring av kommunale leiligheter, enkelte flytteprosesser, skaffe nødvendig utstyr.

Sikre brukermedvirkning

Brukerforum var en del at det boligsosiale utviklingsprogrammet og var involvert i prosessene. I brukerforumet var det representant fra demensforeningen, eldrerådet, rådet for psykisk helse, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Norsk forbund  for utviklingshemmede. Forumet hadde jevnlige møter i forbindelse med BOSO-programmet der prosjektene «En dør inn» og «Bo-oppfølging og kompetanse» ble drøftet og fulgt.

Finansiering

Forprosjektene var en del av det boligsosiale utviklingsprogrammet. I forbindelse med realiseringen – fysisk iverksettelse av prosjektet, har det blitt tildelt tilskuddsmidler til boligsosialt arbeid og rusarbeid i kommunene via Fylkesmannen. Dette har vært avgjørende for prosjektet/prosjektene siden kommunen i perioden har hatt en svært anstrengt økonomi (ROBEK). Prosjektene ville ikke ha blitt realisert uten tilførsel av eksterne tilskuddsmidler.  

Suksessfaktorer

 • Teamet (Boligkoordinator, boligkontakt i Nav, Miljøvaktmesterne og prosjektleder) som helhet med de ulike ressursene/funksjonene/kompetansen har vært avgjørende
 • Kreativ tilnærming med fokus på relasjonsbygging, «lavterskel», praktisk bistand, ulike virkemidler satt sammen til en helhetlig løsningsmulighet
 • Det å våge å satse, sette i gang uten at alle detaljer er ferdig definert, tillate å «prøve og feile» istedenfor å la frykt stoppe gode initiativ

Utfordringer underveis

Til dels krevende å få anerkjennelse for de positive sidene av prosjektet, fra eksisterende tjenester. Det gir utfordringer i forbindelse med implementering videre.

Tips til andre

 • Viktig å sette sammen et team som er tilpasset oppgavene og «omfanget». Dette passet ypperlig for en kommune på størrelse med Halden – ca 31.000 innbyggere. Med dette mener vi omfang av behov i kommunen, eksisterende tjenester sett opp i mot størrelsen på teamet/definerte ressurser. I større kommuner kan det være hensiktsmessig å vurdere å utøke teamet. Samtidig har vi vært bevisste på at en større gruppe medfører større  krav til samarbeid, samkjøring og struktur. Denne gruppens omfang har vært optimal også i så måte.
 • Viktig å tørre å prøve ut alternative løsninger, inklusiv kjøpe inn enkelte «effekter» som gir kostnadsbesparelse på sikt. Et eksempel på dette er innkjøp av Ozongenerator som har bidratt til å sannere leiligheter for lukt. Dette har spart oss for mye penger og samtidig økt salgsverdien på ulike objekt. Kort fortalt har vi benyttet ozongeneratoren i leiligheter som enten skulle selges eller der det har vært klager i forhold til lukt. Ozongeneratoren omgjør oksygen til ozon og det medfører at bakterier, virus, mugg osv saneres. Dessuten saneres lukt f.eks i «innrøkte» leiligheter. 

Rapporter

En dør inn_Presentasjon av organiseringsmodellen

Videreføring av arbeidet

Tiltaket pågår med midler fra Fylkesmannen/Helsedirektoratet. Vi får midler til Boligsosialt arbeid (kapittel 0621 post 63) og tilskudd til rusarbeid i kommunenen (kapittel 765 post 62)