Rutiner ved mottak av enslige mindrearige flyktninger

Asker er ansvarlig for dette eksempelet.
Ansvarlig aktør:
Asker kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Rutiner som beskriver prosessen før, under og etter at Asker kommune har tatt imot en enslig mindreårig flyktning.
Rutinen viser overgang fra bo- og omsorgsløsning til selvstendig tilværelse.

Resultat

 • Bedre informasjonsoverføring innad i tjenesten
 • Mer og bedre samhandling med andre tjenester
 • Tydeligere rolle- og ansvarsfordeling mellom barneverntjenesten og andre tjenester som er involvert
 • Tidsbesparelser

Bakgrunn

Det er mange personer og instanser som er involvert når kommunen tar i mot en enslig, mindreårig flyktning. Før kunne det være vanskelig å vite om hvem som hadde ansvar for hva i de ulike bosettingsfasene.

Målsettinger

 • Bedre informasjonsflyt internt og eksternt
 • Skape verktøy for å minimere forsinkelser i prosessen
 • Være nyttig for nyansatte som ikke kjenner organisasjonen
 • Sikre at nødvendig og viktig informasjon ble gitt videre
 • Sørge for evaluering av rutinene minst en gang i året og endre dem ved behov

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Det ble satt holdt flere møter med berørte instanser og personer for å avklare roller og ansvarsfordeling
Trinn 2: Rutinene ble gjennomgått i alle avdelinger med alle ansatte
Trinn 3: Rutinene evalueres minst en gang i året og endres ved behov

Relevant lovverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om helsetjenester
 • Kommunenes egne retningslinjer

Suksessfaktorer

 • Jevnlig evaluering gjør rutinene dynamiske og i tråd med gjeldende praksis til enhver tid

Utfordringer underveis

 • At rutinene ikke overholdes eller praktiseres av de involverte partene

Tips til andre

 • Bruk tid på å avklare rolle- og ansvarsforhold
 • Jevnlige samarbeidsmøter med eksterne partnere som har beslutningsmyndighet

Vedlegg

 1. Bosettingsplan Rutinebeskrivelse for bosetting i ulike typer bofellesskap er en del av driften i de ulike bo- og omsorgsløsninger og et nyttige verktøy i hverdagen
 2. Rutinebeskrivelse for helseoppfølging TEM (tiltak for enslige mindreårige) i Asker
 3. Rutinebeskrivelse for samarbeid med verger i Asker
 4. Rutinebeskrivelse for samarbeid med særkontakter i bofellesskap i Asker
 5. Rutinebeskrivelse for særkontakter ved ettervern i Asker
 6. Utflyttingsplan bofellesskap til ettervern i Asker
 7. Velkomstbrev
 8. Asker guiden er en veileder i 10 deler skal være til praktisk hjelp for særkontakter og voksne.  Askerguiden gis i papirversjon til ungdommene og brukes aktivt i integreringsarbeidet. Det er særkontakten som skal følge opp arbeidet med guiden og dokumentere progresjonen i Gerica, men oppgaver kan gis videre til andre voksne i det daglige. Kapitlene har informasjonsavsnitt, oppgaver, diskusjonsspørsmål og viktige ord. Kapitlene kan gjennomgås i strukturerte samtaler, men temaer kan også like gjerne tas i hverdagslige samtaler, der det henvises til konkrete steder i guiden hvor informasjonen finnes.  Dersom ungdommen opplever at et kapittel er greit gjennomgått og at de har forstått innholdet, skal ungdommen signere i protokollen bakerst i heftet sammen med særkontakten. Særkontakten skal dokumentere i mal for protokoll i Gerica for hvert kapittel som gjennomgås, ytterligere journalføring i Gerica ved behov.

Rapporter

1 Mitt hefte Askerguiden 2 Den frste tiden Askerguiden 3 Identitet Askerguiden 4 Fritid Askerguiden 5 Asker bygda du bor i Askerguiden 6 Skole og arbeid Askerguiden 7 Helse Askerguiden 8 konomi og penger Askerguiden 9 Bolig Askerguiden 10 Norge Askerguiden

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon