Mottaksskole for enslige mindreårige flyktninger

Ansvarlig aktør:
Bodø kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Nordland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Bodø kommune har rundt 250 barn og unge i grunnskolen med behov for forsterket språkopplæring. Opplæringsenhet for enslige mindreårige asylsøkere har etablert et fellesprosjekt mellom Bankgata ungdomsskole og Bodø voksenopplæring for å gi denne elevgruppen et best mulig skoletilbud. Bruk av to-språklige faglærere, tett dialog mellom lærere, samt tett samhandling mellom de ulike skoleslag, gir elevene i Bodøskolen et godt tilbud.

Resultat

 • Tett samhandling mellom skole og boinstitusjon.
 • Praktisk organisert opplæring som også ivaretar helse og kosthold/ernæring.
 • God progresjon i faglig utvikling for alle.
 • Styrking av morsmål og identitetsskaping.

Bakgrunn

Mangfoldig elevgruppe med stor variasjon. Majoriteten er analfabeter, men noen har ti års skolegang. Bankgata ungdomsskole skal være en lærende organisasjon der det faglige, det flerkulturelle og det kreative vektlegges i skolens virksomhet. Skolen skal også være et trygt sted, og vektlegger fagkunnskaper, inkludering, toleranse, respekt, omsorg, samarbeid, ansvar, trivsel og mestring.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Bankgata ungdomsskole er en mottaksskole. Det betyr at vi tar imot nyankomne elever fra hele verden, det være seg asylsøkere, flyktninger eller innvandrere. Skolen har derfor valgt å opprette en innføringsklasse for nyankomne. Her får elevene daglig 3 timer opplæring i grunnleggende norsk på nivå 1. I tillegg får elevene ukentlige timer med tospråklig fagopplæring. To norsklærere, der en av disse også er kontaktlærer for innføringsklassen, har hovedansvaret for opplæringen i innføringsklassen. Opplæringen er temabasert, og trivsel og trygghet i skolehverdagen vektlegges spesielt. Elevene i innføringsklassen tilhører også en ordinær klasse, og har derfor to kontaktlærere som skal sikre at elevene blir ivaretatt sosialt og faglig.

Skolen har totalt cirka 300 elever . Elevene er fordelt på 13 klasser i 8. – 10. trinn og en innføringsklasse.

Av 55 ansatte er 29 tospråklige faglærere som underviser på 28 ulike språk. Med fokus på tospråklig fagopplæring, gir det både elever og foresatte en klar bekreftelse på at morsmål er viktig og at det blir sett på som en verdifull kunnskap.

 • Skoleåret 2015/2016 ble det utprøvd en samhandlingsenhet mellom Bankgata ungdomsskole og Bodø voksenopplæring som ivaretok enslige mindreårige asylsøkere. Her ble det fokusert på intensiv norskopplæring gjennom bruk av praktisk organisering, to-språklige faglærere og språkassistenter samt miljøarbeider.
 • Etter kort tid i innføringsklassen, deltar elevene vanligvis i praktisk-estetiske fag i den ordinære klassen. Etter hvert som eleven mestrer grunnleggende norsk, overføres eleven gradvis til flere fag i den ordinære klassen. I innføringsklassen varierer antall elever gjennom hele året, nye kommer, mens andre overføres til ordinær klasse når de har oppnådd nivå 2 i grunnleggende norsk.

Elevene er svært ulike. Hjemmeforhold, opplevelser, kognitive forutsetninger og miljømessige påvirkninger er universelt i forhold til utvikling og opplæring. For elever med annet morsmål enn norsk – som i tillegg skal bygge ny kjennskap til nytt bosted og ny identitet, er denne utvikling særdeles krevende.

Opplæringsloven er klar i sin tale – elever med behov for særskilt språkopplæring, har også rett til tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring.  Dette blir ivaretatt på ulik måte i ulike kommuner, noe som gjør en sårbar elevgruppe ekstra sårbar.

Begrepet «en flyktningekompetent skole» har blitt definert i den senere tid.  Det innebærer en helhetlig og tilrettelagt skolehverdag som ivaretar den enkeltes kompetanse og gir utvikling derfra.  Herunder ligger også samarbeid med andre instanser – blant annet mellom helsesøstertjenesten og PP-tjeneste.

Relevant lovverk

Opplæringslova og voksenopplæringslova
Opplæringsloven er klar i sin tale – elever med behov for særskilt språkopplæring, har også rett til tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring.  Dette blir ivaretatt på ulik måte i ulike kommuner, noe som gjør en sårbar elevgruppe ekstra sårbar.

Sikre brukermedvirkning

  Dialog mellom ansatte og elever i utvikling av arbeidet, men primært er det skolen og lærere som setter fokus.

Finansiering

Ordinære midler.

Suksessfaktorer

 • Engasjerte ansatte.
 • Praktisk organisering.
 • Tett samhandling med bo-institusjon og helsesøster.
 • Tospråklighet i personalet.

Tips til andre

 • Tett dialog og samhandling mellom alle involverte.
 • Tospråklige ansatte.
 • Helsetjenester tett påkoblet - og gjerne tilstede i hverdagen.

Publiserte artikler

Hjemmesiden til Bankgata ungdomsskole

Videreføring av arbeidet

Det videre arbeid – mot det som kanskje bør kalles en flyktningekompetent kommune – der helhetlig tanke fra mottak til inkludering i skole og fritid, der tospråklig hjelp blir en del av normalsituasjonen, der bosetting og kompetanse i nærmiljøet er forholdsvis likt, er neste steg.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon