Enslige mindreårige flyktninger: Arbeidstrening, leksehjelp og samarbeid med frivillige

Asker kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Ansvarlig aktør:
Asker kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

To ganger i uken tilbyr Asker leksehjelp til alle enslige mindreårige flyktninger. Ungdommene kan få 3 måneders praksis i en lokal bedrift for språk og arbeidstrening. Kommunen betaler lønn i praksisperioden. Barnevernstjenesten samarbeider med Rotary slik at ungdommene drar på årlige fjellturer. 

Resultat

 • Leksehjelptilbudet gir et sosialt treffsted hvor ungdom møter voksne og et læringsmiljø der man får snakke og øve på norsk. Få av disse faller ut av skoleløpet.
 • Flere ungdom fikk fast deltidsjobb etter endt praksisplass og arbeidstrening.

Bakgrunn

Mange enslige mindreårige flyktninger har lite skolebakgrunn og behov for tett oppfølging for å kunne følge ordinær undervisning. Askers erfaringer er at ungdommene trengte mer leksehjelp og norskopplæring enn det skolen og det øvrige leksehjelpstilbudet i kommunen kunne tilby.

Ungdommene hadde utfordringer med å finne deltidsjobber og jobb i skoleferier. De stilte ofte bak i køen på grunn av språkutfordringer.

Mange enslige mindreårige flyktninger hadde lite aktivitetstilbud i sommerferieperioden. Få hadde kunnskap om friluftsliv.

Målsettinger

 • Flere ungdom skal fullføre videregående skole eller annen yrkesrettet utdanning
 • Sikre muligheter for arbeidstrening for flere ungdom
 • Skape gode relasjoner til lokale arbeidsgivere som ønsker å benytte seg av ordningen
 • Skape lokalt engasjement for ungdommene hos Rotary-medlemmene og iverksette tiltak som gir ungdommene flotte opplevelser.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Leksehjelp

En person ble ansatt i 20% stilling for å koordinere leksehjelpstilbudet. Miljøpersonalet motiverer ungdom i de ulike botiltakene til å delta.
To ganger i uken tilbyr vi alle enslige, mindreårige flyktninger som er bosatt i Asker leksehjelp. Det jobber 4 lærere som hjelper ungdommene med norsk, matematikk og naturfag.  Før leksehjelpen serveres det det varmt måltid av vår egen matlager. Leksehjelpen holder til i en lokalene til en ungdomsklubb. Leksehjelpen fungerer som et sosialt treffsted der ungdommene kan spille biljard eller der det arrangeres felles feiringer. Hvert år er det en avslutning hvor ungdommene som har avsluttet norskopplæring får en oppmerksomhet.

Arbeidspraksis

En ungdom får 3 måneders språk- og arbeidstrening i en lokal bedrift. En person fra oppfølgingsteamet som kjenner ungdommene godt, fikk ansvar for å ta kontakt med lokale butikker og andre steder der ungdom kunne få språkpraksis og arbeidstrening. Kommunene betaler ungdommen i form av lønn i praksisplass perioden med en fast sats. Arbeidsgiver får en fast kontaktperson i kommunen som samarbeider om utplasseringen. Ungdom får arbeidstrening og attest og referanse fra praksisplassen dersom arbeidspraksisen har vært vellykket. Dette kan brukes på cv senere når de ønsker å skaffe seg deltidsjobb.  Ansatt, ungdom og arbeidsgiver løser eventuelle utfordringer som oppstår underveis.

Samarbeid med frivillige - Rotary

Mange enslige, mindreårige flyktninger hadde lite aktivitetstilbud i sommerferieperioden. Få hadde kunnskap om friluftsliv. Barnevernstjenesten fikk i stand et samarbeid med Rotary, fordi Rotary var interessert i bistå på ulike måter og hadde stort engasjement. Ungdommene får en årlig tur av Rotary som planlegges i samarbeid med Barneverntjenesten. Turene har ofte vært fjellturer i nærmiljø eller i ulike nasjonalparker og har gitt ungdommene naturopplevelser som de ellers ikke hadde hatt. Turene har vært et spleiselag mellom Barnevernstjenesten og Rotary. Turene blir evaluert og ungdommenes stemme er en del av evalueringene fra turene. Barneverntjenesten og Rotary har faste samarbeidsmøter. Suksessfaktorer har vært lokalt engasjement for ungdommene hos Rotary medlemmene og at Barnevernstjenesten har støttet tiltak som gir ungdommene opplevelser utenom det vanlige. Tips til andre kommuner kan være å sette av ressurser som kan koordinere mellom botiltak og frivillige initiativ. Det har til tider vært liten kapasitet hos Barnevernstjenesten til å prioritere et enda tettere samarbeid, til tross for mange gode initiativ fra Rotary.

Sikre brukermedvirkning

Turene med Rotary blir evaluert og ungdommenes stemme er en del av evalueringene fra turene.

Finansiering

Deler av utgiftene til leksehjelp dekkes av refusjonsordningen fra Bufetat.
Kommunen betaler et tilskudd for 3 måneders praksisplass til en ungdom i en lokal bedrift .
Turene har vært et spleiselag mellom Barnevernstjenesten og Rotary. 

Suksessfaktorer

Leksehjelp:

 • Egen koordinator
 • En lærer som snakke flere språk sørger for noe av leksehjelpen er på morsmålet til mange av ungdommene
 • Sosial treffsted for ungdommene
 • Egnede lokaler

Arbeidspraksis:

 • Tett oppfølging av en voksenperson som sørger for at ungdom nyttiggjøre seg praksisplass.
 • Tett dialog med arbeidsgiver i forhold til framtidsutsikter til sommerjobb og deltidsjobb

Utfordringer underveis

 • Utfordrende å få til tett samarbeid mellom skole, botiltak og leksehjelpstilbud på grunn av turnus hos ansatte og ulike arbeidstider.
 • Utfordrende å tilrettelegge for å møtes alle på rett nivå fra analfabet til en som studerer på videregående/høyskole.
 • Ungdommene foretrekker det sosiale aspektet ved ordningen og ikke alle benytter seg av leksehjelpsdelen.
 • Arbeidspraksis: Kommunikasjon mellom ungdom og arbeidsgiver involverer ikke alltid kontaktperson

Tips til andre

 • Leksehjelp: Noen faste ansatte som koordinerer leksehjelptilbudet er nyttig. I tillegg kan det være nyttig å få inn frivillige studenter og andre som kan bistå slik at mange får mulighet til å få hjelp av en voksen.
 • Arbeidspraksis: Vær tydelig ovenfor arbeidsgiver at man forventer at ungdom kan få fremtidige muligheter som ekstravakt eller vikar dersom praksisplass perioden har vært vellykket fra de involverte.

Vedlegg

Inspirasjonsheftet «Samarbeid mellom frivillige og kommuner: Råd og veiledning til kommuner som vil inngå samarbeid med frivillige» er laget av Kommunal – og moderniseringsdepartementet i 2015. Heftet inneholder eksempel på offentlig – frivillig samarbeid, forteller om reglementet for offentlige anskaffelser og har mal for samarbeidsavtale mellom det offentlige og frivillig sektor. Sanner skriver i innledningen: «I Regjeringens frivillighetserklæring fastslår at vi skal styrke samarbeidet mellom offentlig sektor og frivilligheten. Dette inspirasjonsheftet følger opp denne ambisjonen, ved å inspirere kommunene til å lære av hvordan andre har lykkes med samarbeidet.» (vedlagt)

Videreføring av arbeidet

Leksehjelpstilbudet har vart i en årrekke og tiltaket har vært vellykket for å hjelpe ungdommene til å lære norsk raskere og klare seg gjennom skoleløpet. Mange ungdom fullfører videregående skole og noen går videre på høyskoler og universitet.
Språk og arbeidstreningsordningen er videreført. Ungdommenes kontaktperson i bolig eller i oppfølgingsteam sørger for at ungdom som er interessert får tilbud om arbeidstrening i en lokal bedrift.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon