Eie først i Kongsvinger

Kongsvinger kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Rådhuset i Kongsvinger
Foto: Colourbox
Ansvarlig aktør:
Kongsvinger kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Kommunen har finansiert boligkjøp for en barnefamilie som har hatt sosialhjelp som viktigste inntektskilde i mange år. Familien bodde uegnet og svært trangbodd. I tillegg hadde familien flere utfordringer i forhold til skole og overgang til arbeid/inntekt. Vi ønsket å se om overgang til en egen eid og egnet bolig ville påvirke familiens utfordringer på en positiv måte. 

Resultat

 • Foreldrene endret fokus fra uegnet bosituasjon og dårlig økonomi til arbeid og aktivitet.
 • Far er i full jobb et år etter boligkjøp.
 • Mor er i språkpraksis.
 • Barna er veldig fornøyd med å ikke måtte dele rom med to søsken.
 • Mindre konflikter og krangling i familien.
 • Utbetalingene av sosialhjelp er kraftig redusert.

Bakgrunn

Barnefamilie bestående av to voksne og seks barn. Bor i et lite trekkfullt hus som har et bad og tre soverom. Foreldrene har vært langtidsmottakere av sosialhjelp. Far har vært inn og ut av arbeidsrettede tiltak i mange år. Mor snakker lite norsk. Barna ønsker ikke å ha med venner hjem, og de blir ertet på grunn av boligen. Skolen rapporterer om uopplagte barn som sjelden gjør lekser.

Målsettinger

 • Vi har ikke gjennomført et «Eie først» prosjekt før, så vi var spente på hvordan endret bosituasjon ville påvirke familien.
 • Det ble ikke satt noen spesifikke resultatmål, men vi fokuserte på å gi nødvendig oppfølging.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: 
Snakket med familien, forklarte «Eie først» og fikk aksept for at de forstod og var interessert i modellen.

Trinn 2: 
Avklarte kravet om betjeningsevne med Husbanken.

Trinn 3: 
Avklarte med sosial at de ville supplere renter på startlånet de månedene det var nødvendig.

Trinn 4: 
Innvilget startlån og tilskudd til etablering til kjøp og tilpasning av bolig, samt innfrielse av noe gammel gjeld.

Trinn 5: 
Familien kjøpte bolig. De var selv på visninger og valgte ut boligen. Kommunen samtykket i valget av bolig.

Trinn 6: 
Signert opsjon på tilbakekjøp hvis familien ikke er økonomisk selvhjulpen innen fem år. Tinglyst urådighet på boligen, slik at familien ikke kan selge boligen uten kommunens samtykke. Malene som er brukt ligger under arbeidsprosessen Eie først under ikonet "Verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg".


Relevant lovverk

Finansavtaleloven

Sikre brukermedvirkning

Familien valgte selv ut boligen de kjøpte.

Finansiering

Startlån og tilskudd til etablering til kjøp og utbedring av bolig, samt innfrielse av noe gammel gjeld.

Suksessfaktorer

 • En motivert familie.
 • Et veldig godt samarbeid mellom forskjellige avdelinger ved NAV Kongsvinger.
 • Ressurser til tilstrekkelig oppfølging.

Utfordringer underveis

 • Det har vært utfordringer knyttet til språk og forståelse av forpliktelsene boliglån og egen bolig medfører.
 • Har krevd veldig mye ressurser til oppfølging.

Tips til andre

 • Begynn med bare en familie.
 • Familien må være aktivt involvert og motivert.
 • Ha klare målsettinger.
 • Sett av tilstrekkelig med ressurser.
  Sørg for bred tverrfaglig enighet og samarbeid.
 • Må være lederforankret.

Vedlegg

Maler for de avtalene som er brukt ligger under arbeidsprosessen Eie først under ikonet "Verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg".

Videreføring av arbeidet

Kommunen vurderer å gjennomføre «Eie først» modellen med flere familier i lignende situasjon.