Eie først/Barna først i Kongsvinger

Kongsvinger kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Rådhuset i Kongsvinger
Foto: Colourbox
Ansvarlig aktør:
Kongsvinger kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Kongsvinger kommune har over flere år testet ut Eie først for familier som ikke oppfyller vanlige kriterier for å få startlån. Familier som er delvis avhengig av sosialhjelp til boutgifter, men som har et inntektspotensial til å bli økonomisk selvhjulpne på sikt, får mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån. Startlånet løper avdragsfritt så lenge familien er avhengig av sosialhjelp. Sintef har fulgt prosjektet over tid og har dokumentert resultater så langt.

Resultat

 • bedre livskvalitet for familiene som er intervjuet
 • opplevelse av trygghet, mestring og kontroll over egen bosituasjon
 • stolthet og glede over å eie egen bolig for både foreldre og barn
 • økt motivasjon for å ivareta egne omgivelser
 • økt motivasjon og kapasitet for å lære norsk og få fast jobb
 • fornyet håp og tro på framtiden
 • opplevelse av å bli en del av et nabolag og å høre til (bedre integrering enn ved leie)
 • bedre økonomi – mulighet for å bygge opp arv til barna

Bakgrunn

Økonomisk vanskeligstilte barnefamilier bor ofte trangt og uegnet, og bosituasjonen kan være et hinder for foreldrenes overgang til arbeid/aktivitet. Trangboddhet kan føre til sosial ekskludering og påvirke skolegangen til barna negativt. Oppsigelige leiekontrakter bidrar til en opplevelse av ustabilitet, manglende mulighet for å påvirke boligen og manglende kontroll over fremtidig bosituasjon.

Målsettinger

Målsettingen var en bedre bosituasjon og mulighet for at foreldre og barn kan utnytte sitt potensial.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: 
Snakke med familien, forklarte «Eie først» og få aksept for at de forstår og er interessert i modellen.

Trinn 2: 
Avklare potensial for fremtidig inntekt og yrkesdeltakelse

Trinn 3: 
Avklarte med sosial at de ville supplere renter på startlånet de månedene det er nødvendig.

Trinn 4: 
Innvilget startlån og tilskudd til etablering til kjøp og tilpasning av bolig.

Trinn 5: 
Kjøp av bolig. Familiene går på visninger og velger ut boligen. Kommunen samtykker i valget av bolig.

Trinn 6:
Signert opsjon på tilbakekjøp hvis familien ikke er økonomisk selvhjulpen innen avtalt periode. Tinglyst urådighet på boligen, slik at familien ikke kan selge boligen uten kommunens samtykke. Malene som er brukt ligger under arbeidsprosessen Eie først under ikonet "Verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg".


Relevant lovverk

Finansavtaleloven

Sikre brukermedvirkning

Familien velger selv ut boligene de kjøper.

Finansiering

Startlån og tilskudd til etablering til kjøp og utbedring av bolig.

Suksessfaktorer

 • familiene er motivert til å bli boligeiere og til å øke sin inntekt
 • et veldig godt samarbeid mellom forskjellige avdelinger ved NAV Kongsvinger
 • ressurser til tilstrekkelig oppfølging

Utfordringer underveis

 • det har vært utfordringer knyttet til språk og forståelse av forpliktelsene boliglån og egen bolig medfører
 • krever mye ressurser til oppfølging

Tips til andre

 • begynn med bare en familie
 • familien må være aktivt involvert og motivert
 • ha klare målsettinger
 • sett av tilstrekkelig med ressurser
  sørg for bred tverrfaglig enighet og samarbeid
 • må være lederforankret

Vedlegg

Maler for de avtalene som er brukt ligger under arbeidsprosessen Eie først under ikonet "Verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg".

Videreføring av arbeidet

De foreløpige resultatene fra «Eie først»-prosjektet er gode. Kommunen har derfor besluttet å videreføre metodikken «Eie først» som et alternativ for de barnefamiliene som det ikke finnes andre gode løsninger for. Erfaringene fra prosjektet viser at «Eie først» er en krevende metodikk både for deltakerne og kommunen, og det er derfor begrenset hvor mange barnefamilier kommunen kan tilby metodikken til.

«Eie først» prosjektet har bidratt til å øke fokuset på vanskeligstilte barnefamilier i kommunen og deres bosituasjon. Boligens betydning har kommet høyere på dagsorden. Mange av de familiene som ble søkt inn til prosjektet, men ikke kom med har fått endret sin bosituasjon til det bedre. Noen familier er tildelt «ordinært» startlån og andre har fått langtidsleie i egnet kommunal bolig.   


Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon