Dikterkvartalet i Bergen

Bergen kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Bergen kommune
Ansvarlig enhet:
Etat for Boligforvaltning, tidligere: Bergen Bolig og Byfornyelse KF (BBB)
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Eksemplet viser hvordan Bergen kommune har gått frem for å løfte et område som tidligere har hatt flere utfordringer. Disse utfordringene har vært knyttet til beboermassen, uegnede leiligheter, rus/psykiatri og utearealer som ikke har vært benyttet godt nok.

Resultat

 • Flere familieleiligheter med tilgang på grønt område.
 • Godt samarbeid med beboernes representanter.
 • Bedre utnyttelse og bedre bruk av kvartalet.
 • Levende bomiljø som tilrettelegger for et godt oppvekstmiljø.
 • Gode boliger.

Bakgrunn

Før prosjektet «Dikterkvartalet – oppgradering av boliger og bomiljø», hadde kommunen utfordringer med området. Hovedsakelig var området preget av manglende sosialt fellesskap, utrygghet, isolasjon og rus. Dikterkvartalet hadde nesten ingen barnefamilier på dette tidspunktet. Bergen Bolig og Byfornyelse KF (BBB), nå Etat for Boligforvaltning, tok initiativ til prosjektet.

Målsettinger

 • Bedre utnyttelse av uteområdet.
 • Bedre bruk av kvartalet.
 • Dikterkvartalet skulle bli et egnet sted for barnefamilier og et godt utgangspunkt for integrering.
 • Oppgradering av uegnede boliger.
 • Skape et godt oppvekstmiljø for barn.
 • Lage et levende miljø og god utnyttelse av uteområdet.
 • Gjøre området mindre belastet av rus og psykiatri.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Boligområdet Dikterkvartalet er et område på omtrent tre mål. Kvartalet ble bygget i 1922 og hadde 82 leiligheter med 72 to-roms leiligheter. Kvartalet ble bygget opp omkring et stort atrium på 3 mål. Før fornyelsen av Dikterkvartalet bodde det for det meste eldre, enslige og flere med rus- og psykiatriproblematikk. Dette førte til at det var lite sosial omgang mellom beboerne og det store gårdsrommet lå mye ubrukt.

Trinn 1: 2005

 • Boligleder i Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Steinar Hopland, fikk i 2005 tanker og ideer om hvordan området kunne utnyttes bedre. I samarbeid med Husbanken, boligetaten i Bergen og arkitekt, ble det lagt nye planer for området.

Trinn 2: 2006-2008

 • Gjennomførte forprosjekt med støtte fra Husbanken. Tverretatlig mobilisering, beboerkartlegging og utarbeiding av planer/ideer for prosjektet.

Trinn 3: 2009-2014

 • Gjennomføring av helhetlig prosjekt for oppgraderinger av boliger, fellesareal og bomiljø:
 • I 2009 ble flere av leilighetene renovert og ombygd til 16 større familieleiligheter. I midten av Dikterkvartalet er «Paviljongen» bygget som et felleshus med møteplass for beboerne og parsellhage i atriet. Paviljongen er 95m2 og inneholder kjøkken, møterom for leksehjelp/dataopplæring, to toaletter og en garderobe. Universell utforming har vært et premiss for Paviljongen og bygget kan ta opptil 30. besøkende samtidig.

Relevant lovverk

 • Plan og bygningsloven
 • Husleieloven

Sikre brukermedvirkning

Brukermedvirkning har vært sikret og sikres gjennom flere ulike metoder. I begynnelsen av prosjektet ble det klart at kommunen måtte «flytte» de som var spesielt tungt belastet. Dette var nødvendig fordi kommunen måtte ha adgang til «dikterkvartalet» for oppussing, men også for å gjøre området barne- og oppvekstvennlig.  

Det ble arrangert et beboermøte der det fra kommunens side ble gjort klart at alle måtte flytte. Det ble etablert «hotelleiligheter» beboere kunne bo i, underveis i rehabiliteringsprosessen.

 Videre ble det gjort en kartleggingsprosess for hver enkelt beboer. Det var viktig å finne ut hvilke behov som eksisterte blant brukerne. «Hva ønsker du», «hva trenger du bistand med», «hvordan kan vi hjelpe deg» var førende for dialogen mellom kommunen og beboere. Enkelte av de tyngste brukerne ble plassert i andre botilbud.   

I dag sikres brukermedvirkning gjennom faste beboermøter mellom kommunen og beboerne i Dikterkvartalet. Her har de tillitsvalgte fått mulighet til å kontakte kommunen direkte gjennom mobiltelefon.

 Det har vært arrangert beboermøte for voksne, men også beboermøte for barn som bor i Dikterkvartalet. Kommunen forklarte til barna at dette er «deres» område og at de måtte «ta vare på det». Dette var et initiativ for å begrense hærverk i kvartalet. De større barna ble oppfordret til å være rollemodeller for de mindre og ta vare på Dikterkvartalet.

Finansiering

 • Egne fondsmidler fra Bergen kommune.
 • Tilskudd til oppgradering fra Husbanken.
 • Lån.
 • Bomiljømidler.
 • Vedlikeholdsmidler.

Suksessfaktorer

 • Godt samarbeid med Husbanken.
 • Vi hadde behov for flere familieboliger og politisk ledelse så dette.
 • Internt hadde vi et genuint ønske om å skape noe nytt.
 • God kompetanse på rus og psykiatri var en nøkkelfaktor for å lykkes.
 • Etableringen av «hotelleiligheter». Her kunne beboere flytte inn mens leiligheten ble oppgradert og pusset opp.
 • Kontinuerlig forvaltning, ikke slippe «taket» i prosjektet.
 • Tverretatlig samarbeid med barnevern, skole, bo-team, rus- og psykiatritiltak, trygghetssykepleier, introduksjonssenteret/tolketjenesten, forvaltningen og «etat for boligforvaltning».

Utfordringer underveis

 • Kartleggingen av hvem som allerede bodde i Dikterkvartalet var utfordrende. Hvilke behov eksisterte? Dette var en stor jobb.
 • Utfordringer med å integrere et stort antall familier direkte fra flyktningleir.
 • Hadde ikke en egen koordinator/miljøarbeider som kunne være tilstede på heltid for å følge opp de ulike samarbeidspartnerne og utfordringene i bomiljøet.
 • Utfordringer med hærverk.

Tips til andre

 • Viktig med overordnet forankring hos politisk ledelse.
 • Samle de rette folkene for å skape entusiasme rundt prosjektet.
 • Ha en koordinator, (gjerne miljøarbeider), som kan følge opp bomiljø/prosjektet på heltid.  
 • Sikre brukermedvirkning og la beboerne skape et «eierforhold» til prosjektet.

Publiserte artikler

Etat for boligforvaltning har et system for beboerorganisering/brukermedvirkning. Dette er et samspill mellom valgte representanter for beboerne og etaten. De tillitsvalgte har muligheten til å ta direkte kontakt med nøkkelpersonell i etaten.

Dikterkvartalet - Oppgradering av boliger og bomiljø

Markerer at paviljongen i dikterkvartalet er ferdigstilt

Videreføring av arbeidet

Prosjektet er avsluttet, men Etat for Boligforvaltning som ledet prosjektet har fortsatt forvaltningsansvaret for disse kommunale utleieboligene. Dermed kan vi fortsette å følge opp de iverksatte tiltakene gjennom vår faste virksomhet.