Det gode liv i Bodø

Bodø kommune er ansvarlig for eksempelet.
Illustrasjonsbilde puslespill med glade mennesker
Ansvarlig aktør:
Bodø kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Nordland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Tilrettelegging av en bærekraftig samfunnsutvikling er Bodø kommunes rammeverk for å skape en attraktiv kommune som folk trives i og har lyst til å etablere seg i og bo i.

Rapporten "Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020" beskriver status på positive og negative påvirkningsfaktorer for befolkningens helse og livskvalitet i Bodø. Temakalenderen til satsningen "Det gode liv i Bodø" (DGLB) skal bidra til at hele samfunnet samles om felles løft til samme tid. Dette for å skape positiv endring på utfordringene og aktualisering av bærekraftsmålene.

Resultat

Bakgrunn

Alle kommuner skal ha løpende oversikt over helsetilstand og hvilke faktorer som påvirker befolkningens helse og livskvalitet. Det skal utarbeides rapport hvert fjerde år. Samlet kunnskap skal bidra til å definere innsatsområdene i kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunns- og arealdel, og være grunnlag for iverksetting av konkrete tiltak ut fra behov.

I 2016 utarbeidet kommunen sin første oversiktsrapport over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, som var utgangspunktet også til den første folkehelseplanen «Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018-2021» (lenker til alle omtalte rapporter ligger i avsnittet over, under "resultat"). Handlingsplanen hadde to formal; 1) Å være Bodø kommunes retningsgivende strategiplan for en felles forståelse av det brede folkehelsearbeidet i organisasjonen, og 2) Å inspirere hele Bodø-samfunnet i utviklingen av et varmt, inkluderende, og helsefremmende samfunn for alle.

Satsningen "Det gode liv i Bodø" ble et konkret tiltak til formål 2 i et forsøk på å gjennom en temakalender skape felles løft på samme tema til samme tid for å skape positiv endring på utfordringsbildet. De ulike temaene er miljø, trivsel, inkludering, mat og aktivitet.

I 2020 ble ny rapport utarbeidet; "Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020". Det ble sett på som et behov å i enda større grad bidra til å skape en felles situasjonsforståelse av påvirkningsfaktorer for gode liv i Bodø, både internt i organisasjonen og ut mot resten av samfunnet.

Det gode liv i Bodø ble videreført som ett av fem tiltak for å styrke de positive og svekke de negative påvirkningsfaktorene for befolkningens helse og livskvalitet i Bodø.

Målsettinger

Hovedmål for "Det gode liv i Bodø": At alle som bor i Bodø er bevisste på og velger å gjøre små ting hver eneste dag for at vi sammen skal nå FNs bærekraftsmål.

Mål for arbeidsgruppa for 2021:

  1.  Kommunisere innholdet i DGLB-satsningen internt i kommunen og ut mot resten av samfunnet.
  2.  Samkjøre satsninger og aktiviteter relevant til DGLB-temaene - internt i kommunen, og sammen med eksterne aktører som frivillig sektor, næringsliv og akademia.
  3.  Etablere nye tiltak.

Relevant lovverk

Sikre brukermedvirkning

  • Det har blitt kjørt workshops for å aktualisere DGLB-temaene med utvalgte aktører fra næringslivet, frivillig sektor, kommuneadministrasjonen, akademia og politikken.
  • Det er kjørt DGLB-kampanjer i sosiale media hver måned opp mot hvert enkelt tema. Både som ren informasjon, men også for å få tilbakemeldinger fra befolkningen.
  • Det lages månedlige reportasjer på hvordan ulike samfunnsaktører bidrar til en positiv samfunnsutvikling relatert til behovene vi har i Bodø. Aktivitetene til ulike aktører skal i reportasjer relateres til månedlige tema, film fra oversiktsrapport og relevante bærekraftsmål, som inspirasjon.
  • Det har blitt utviklet en veileder for medvirkning: Tilverks-veilederen, tilnærming og verktøy for meningsfull medvirkning  

Finansiering

Årlige folkehelsetilskudd fra Nordland fylkeskommune har blitt benyttet, i tillegg til egne midler. 

Suksessfaktorer

Kjøp av kommunikasjonstjenester fra eksterne aktører har vært en sterk suksessfaktor for å få tydeliggjort budskapet.

Utfordringer underveis

Utfordringer handler i stor grad om ressurser og kapasitet til å løfte satsningen. Folkehelsekoordinator som prosjektleder har mange andre oppgaver i tillegg, noe som har forsinket framdriften. Det samme gjelder interne kommunikasjonsressurser for drift av nettside og sosiale media.

Tips til andre

  • Dannelse av prosjektgruppe med deltakere som tar eierskap er av stor betydning.
  • Når man er klare for det, lag politisk sak på arbeidet. Med budsjett.

Publiserte artikler

Nettsider for satsningen "Det gode liv i Bodø"