Brukeransettelse i enhet for rus- og psykisk helse

Sandnes kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Sandnes kommune
Ansvarlig enhet:
Mestringsenheten
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Ansettelse av personer med erfaringskompetanse i praktisk tjenesteyting til personer med rusavhengighet i mestringsenhet i Sandnes Kommune

Resultat

 • Økt forståelsesramme
 • Nye dimensjoner i kommunikasjon med bruker
 • Erfaringskonsulenten som bærer av håp

Bakgrunn

Mestringsenheten har prøvd ulike måter å ansette personer med brukererfaring på, for eksempel rådgiver med brukererfaring i ledergruppen, støtte-/trenings-/aktivitetskontakter med brukererfaring og medarbeidere med brukererfaring som gir brukeroppfølging og veiledning til fagpersoner i avdelingen de jobber i. Vi erfarte i starten at slike ansettelser kunne skape usikkerhet hos de andre ansatte. Da vi ansatte vår første rådgiver med brukererfaring for ti år siden, var mange usikre på hvordan de skulle forholde seg til denne personen. Det førte til nyttige og tankevekkende dialoger og refleksjoner. Vi har hatt en tanke om at å bringe erfaringskompetanse inn i praksis, nært brukere og fagpersoner som følger opp brukere, ville være den beste måten å styrke bredden og kvaliteten i våre tjenestetilbud – og ikke minst vi hadde tro på at dette ville tilføre fag-ansatte nyttige erfaringer og lærdom.

Målsettinger

 • Høyne kvalitet og treffsikkerhet på våre tjenester til personer med rusproblematikk.
 • Kompetanseheving i medarbeidergruppen ved å styrke brukerperspektivet.
 • Prøve ut denne form for kompetanse inn i praktisk kommunalt rus- og psykisk helsearbeid.
 • Benytte erfaringer til å vurdere å gjøre prosjektstillinger til faste ansettelser og vurdere nye ansettelser.
 • Sikre god og nødvendig støtte til ansatte med erfaringskompetanse.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Samle erfaringer fra tidligere engasjement av personer med erfaringskompetanse  i mestringsenheten, både psykisk helse og rus

Trinn 2
Lyse ut stillinger som «medarbeider med brukererfaring» på samme måte som ved utlysning etter fagpersoner. Ansette.

Trinn 3
Personer med erfaringskompetanse arbeider i ROP (Housing first) og Fagteam rus og fra 2016 i FACT-team.

Trinn 4
Opprette interkommunalt nettverk for ansatte med erfaringskompetanse for erfaringsdeling og kollegastøtte

Trinn 5
2 personer som ble ansatt i prosjektstillinger ble våren 2016 fast ansatt på bakgrunn av gode erfaringer med å ha personer med slik kompetanse ansatt

Sikre brukermedvirkning

I ansettelsesprosessene, herunder intervju av søkere, har representanter fra Mental Helse og RiO deltatt. De som ble ansatte er lyttet til med interesse for å komme fram til gode arbeidsmåter for alle medarbeidere, enten de er ansatt på bakgrunn av fagkompetanse eller erfaring.

Finansiering

Statlig tilskudd til kommunalt rusarbeid og bruk av kommunale midler ved å frigjøre midler fra vakante fag-stillinger.

Suksessfaktorer

 • Lytt til og lær av den ansatte med erfaringskompetanse. Selve erfaringen med rus og egen recovery er en suksessfaktorer fordi den er grunnlag for gode møter med brukere, god kommunikasjon (får sagt ting på en bedre, mer direkte, mer modig og mer ærlig måte, enn det som fagpersoner klarer eller tør i en del tilfeller) og godt samarbeid med tredjeparter fordi den erfaringsansatte kan forstå situasjoner fordi «han har vært der selv» Den ansatte med brukererfaring ser og kjenner igjen og kan tolke situasjoner som brukere er i, raskere enn fagansatte. Erfaringsansatte er ikke så lette å «lure» og dette kan oppleves både ondt og godt for brukere.
 • At fagansatt og erfaringsansatt jobber to og to sammen – gir god læringsverdi for fagansatte i forhold. Fagansatte lytter mye til den erfaringsansatte og lærer av det.
 • At det gis tydelig rom for det «nye» perspektivet som personer med erfaringskompetanse bringer inn, i refleksjoner og møter mellom ansatte.
 • At den ansatte har avstand til egen rus, men at erfaringene heller ikke er for langt tilbake i tid
 • At den ansatte ønsker å gi av seg selv. At han eller hun ønsker å bruke egne erfaringer til å hjelpe andre.
 • An ansatte med erfaringskompetanse får anledning å treffe andre i lignende stillinger for å dele erfaringer og diskutere/utforme denne nye rollen i helse- og omsorgstjenestene. Viktig at slike settinger ikke er fag-person-stryt.

Utfordringer underveis

 • Skepsis hos ansatte. En av de erfaringsansatte spør: «Hvorfor er fagfolk skeptiske til min kompetanse når de selv skal jobbe med «sånne som meg»?
 • Risiko for at stillinger forblir engasjement som opphører ved prosjektslutt. En utfordring å våge å satse på faste ansettelser, men det er viktig grep å ta.

Tips til andre

 • Vær tydelig på at dette er en spesiell rolle i medarbeidergruppen. Det er ikke det samme å jobbe som fagansatt, og ha ruserfaring i «ryggsekken», som å være ansatt i den hensikt å benytte egenerfaring med rus og egen recovery som spisskompetanse inn i fagmiljøet.
 • Gi rom for å treffe andre i lignende stillinger.
 • Ansatt personer som både er gode i møtet med brukere og som også tør å dele erfaringer og bringe inn synspunkt som utfordrer tradisjonell tenkning i medarbeidergruppen.
 • Vær klar på forventninger til stillingene, men heller ikke får låst i forkant. Dette er en ny rolle og det er viktig at den får finne sin egen form og sin unike rolle og plass i det tverrfaglige teamet.
 • Ansatte i fagteam rus ble oppfordret til å oppsummere sine erfaringer med å ha en kollega med efaringskompetanse. Her er hva de svarte:
  • Positivt for bruker å se at andre har «klart det»
  • Et bevis på at den går an
  • Lett for bruker å snakke med og åpne seg med
  • Deler erfaringer og gir råd på en annen måte en fagpersoner
  • Tilbud om å trene sammen kan gi god relasjon og kontakt og gi nye inntrykk
  • Direkte og gir tilbakemeldinger på en ok måte for bruker
  • Han kan snakke med brukere på en annen måte enn oss
  • Dra inn egne erfaringer og snakke deres «språk» i møte
  • Han har nyttig lærdom han kan lære oss kollegaer, f.eks hvordan de tenker når de er i aktiv rus
  • Synes det har vært veldig positivt, men skulle ønske det hadde vært minimum 2 stk pr avdeling

Publiserte artikler

Vi har skrevet litt om erfaringskompetanse i boka «Et bedre liv», Anne Landheim m.fl., Gyldendal akademisk, 2016, - kapitel 23.

2 artikler på Napha.no:

Erfaringskonsulent i Housing First

Housing first fikk meg vekk fra gata

Videreføring av arbeidet

To av tre ansatte er nå ansatte i faste stillinger. Den tredje er i engasjement i FACT – et tre-årig prosjekt. Alle er nå i 100%- stillinger.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon