Brannforebyggende arbeid - boliger for risikoutsatte grupper

Horten kommune er ansvarlig for dette eksempelet. 
illustrasjon brann
Foto: Colourbox
Ansvarlig aktør:
Horten kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Vestfold og Telemark
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Det var et større antall branner i kommunale leieboliger i Horten kommune enn i sammenlignbare kommuner for noen år tilbake. I desember 2017 var det en dødsbrann i Horten kommune. Analysen etter brannen viste mangler på flere nivåer og avdekket behov for tettere samhandling mellom eier, brannvesen og kommunen. Arbeidet som ble satt i gang viste også behov for tettere samarbeid mellom kommunalområdene, avklaring av ansvarsforhold og rutinebeskrivelser.

Resultat

 • Utarbeidet en overordnet handlingsplan for å hindre brann i boliger for risikogrupper, som er politisk vedtatt.
 • Etablert et tettere samarbeid mellom Horten kommune, NAV, Horten kommunale Boligstiftelse, Vestfold interkommunale brannvesen og DLE.
 • Utarbeidet rutine for kartlegging av brannrisiko for tjenestemottakere.
 • Kategorisert kommunens egeneide boliger i forhold til branntiltak og boligenes beskaffenhet fra 1 til 3. 
 • Utarbeidet en lokal forskrift som gir Vestfold interkommunale brannvesen adgang til å føre tilsyn med bygninger, områder med mer i Horten kommune.
 • Bevisstgjøre politikere og bidra til at ulike tilsynsaktører utfører risikobaserte tilsyn i forhold til brannvern i boliger.
 • Synliggjøre økonomiske konsekvenser for kommunen innen brannforebygging i boliger.

Bakgrunn

 • Det var en dødsbrann i en kommunal bolig i desember 2017. Rapporten etter brannen viste at flere instanser hadde sviktet i saken.
 • Horten kommune hadde ansvar for tildeling av boligene og helsetjenester til personen.
 • Horten kommunale boligstiftelse kunne ikke dokumentere systematisk oppfølging av brannvern i sine boliger.
 • Vestfold interkommunale brannvesen hadde ikke dokumentert tilsyn i boligen siden forrige dødsbrann 22 år tidligere.
 • Det viste seg at det var et større antall branner i kommunale leieboliger i Horten kommune enn i sammenlignbare kommuner.
 • Kommunedirektøren initierte kontroll i kommunale leieboliger ved Vestfold Interkommunale Brannvesen.
 • Rapporten ble politisk behandlet i Kommunestyret i saknr 006/19 og viste at det var manglende systematisk oppfølging av brannvern i Horten kommune og i Horten kommunale boligstiftelse sine boliger.

Målsettinger

 • Horten kommune har en 0-visjon for omkomne i boligbrann for personer i risikogrupper.
 • Forebygge brann i boliger hvor personer med økt risiko for brann er bosatt.
 • Alle kommunalområder skal bidra til at dette oppnås.
 • Koordinere og gjennomføre risikobaserte tilsyn fra ulike tilsynsaktører.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Det ble satt i gang arbeid for å bedre samarbeidet og samhandlingen på tvers av kommunalområder, spesielt Helse og Teknisk, samt tettere samarbeid mellom Horten kommunale boligstiftelse og Horten kommune. I tillegg startet en tettere samhandling mellom Vestfold interkommunale brannvesen og eierkommunene.

Leiemarkedet for boliger i Horten kommune oppleves å være styrt av noen få store aktører som mulig presser prisnivået noe, uten at standarden nødvendigvis samsvarer.

 1. Kommunen gjennomførte en risikoanalyse for å hindre brann i forsterkede boliger. Leietakere i forsterkede boliger har dårlig boevne og kommunen etablerte rutiner for kontroll av brannforebyggende tiltak i forsterkede boliger hver 3. måned. Det genereres automatisk en arbeidsordre i kommunens elektroniske drift- og vedlikeholdssystem hver 3. måned for å sikre gjennomføring og dokumentasjon.

 2. Tettere samarbeid mellom Teknisk og enhet for rus og psykisk helse og reviderte brukeravtale i forhold til forsterkede boliger.

 3. Strukturerte og systematiserte samarbeidet mellom Helse- og boligservice (tildelingskontoret) og eiendom.

 4. Startet med samarbeidsmøter med Horten kommunale boligstiftelse og kommunen for å sikre tildeling av rett person i rett bolig.

 5. Horten kommune har revidert den boligsosiale handlingsplanen og den skal revideres årlig.

 6. Helse har innledet samarbeid med Vestfold interkommunale brannvesen, for opplæring i hva man skal være spesielt oppmerksom på i pasient og brukers hjem, samt enkle tiltak.

 7. Teknisk har utarbeidet rutine og kategorisert kommunens egeneide boliger i forhold til branntiltak og boligenes beskaffenhet fra 1 til 3.

 8. Utarbeidet ROS-analyser mtp. brannvern for alle boliger eid av Horten kommune. Monterte komfyrvakter i alle egeneide boliger, samt etablerte rutine for kontroll av brannforebyggende tiltak årlig av eksterne og interne ressurser. Det genereres automatisk en arbeidsordre i kommunens elektroniske drift- og vedlikeholdssystem hvert år for å sikre gjennomføring og dokumentasjon.

 9.  For å involvere og informere politisk nivå, samt organisere og samordne ressurser ble det vurdert som svært viktig at Horten kommune sammen med eksterne myndigheter utarbeidet en overordnet handlingsplan for å hindre at det brenner i boliger hvor personer med økt risiko for brann er bosatt. Teknisk satt seg inn i relevant regelverk og utarbeidet et forslag til overordnet handlingsplan for å hindre brann i boliger for risikogrupper. Planen omhandler god samhandling mellom eiere, tjenesteleverandører, tilsynsaktører. God og tett samhandling vurderes som en forutsetning for å kunne lykkes med å redusere risikoen for brann i boliger for risikogrupper.

  Planen ble sendt ut på høringer internt, teknisk arrangerte informasjonsmøter og sendte ut planen på høring til eksterne berørte parter. Politisk sak ble utarbeidet og vedtatt i Kommunestyret den 9.4.19.

 10. Lokal forskrift ble utarbeidet og sendt på høring til Vestfold interkommunale brannvesen og politisk vedtatt i Kommunestyret den 24.9.19.

 11. Organisert samarbeidsmøte med Vestfold interkommunale brannvesen, Det lokale el-tilsyn, plan- og utbyggingstjenester, eiendomsavdelingen og miljørettet helsevern ved kommuneoverlegen. Møtet ble arrangert for å bidra til at alle tilsynsaktører gjennomfører og samordner risikobaserte tilsyn i boliger til risikoutsatte grupper.

 12. Administrasjonen har foreslått å avsette investeringsmidler i budsjettet for 2020 for å gjennomføre brannsikkerhetstiltak.

 

Relevant lovverk

 • Kommuneloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Folkehelse loven
 • Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)
 • Lov om kommunale helse og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsetjenester (Pasientjournalloven)
 • Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter
 • Husleieloven
 • Forskrift om miljørettet helsevern
 • NOU – Trygg hjemme

Sikre brukermedvirkning

 • Informasjons- og samarbeidsmøter med følgende kommunalområder: Helse og omsorg, NAV, oppvekst og Kultur og samfunn.
 • Berørte kommunalområder har kommet med innspill til "overordnet handlingsplan for å hindre brann i boliger for risikogrupper”.
 • Kommunen hadde møter med berørte parter, det lokale el-tilsynet, Vestfold interkommunale brannvesen og Horten kommunale boligstiftelse og de kom med innspill.
 • Kommunens arbeid med forebyggende brannvern og den overordnede handlingsplanen for å hindre brann i boliger for risikogrupper ble offentliggjort i forbindelse med den politiske behandlingen.

Finansiering

Deler av tiltakene i handlingsplanen vil kreve økonomiske ressurser. Administrasjonen vil søke å legge dette inn i kommende økonomi og handlingsplan for perioden 2020-2024. I mellomperioden vil tiltak som ikke har noen kostnad bli iverksatt. Samarbeidet, jobben med forebyggende brannvern og handlingsplanen er utarbeidet gjennom ordinær drift.

Suksessfaktorer

 • Felles mål om systematisk forbedring og risikostyring av det brannforebyggende arbeidet
 • Tett samarbeid internt i organisasjonen.
 • Tett samarbeid med tilsynsaktører. I dette tilfellet Vestfold interkommunale brannvesen, Det lokale el-tilsyn, Horten kommunale boligstiftelse, Miljørettet helsevern (kommuneoverlegen) og Horten kommunes avdeling for plan- og utbyggingstjenester.

Utfordringer underveis

 • Arbeidet er gjennomført i ordinær drift som gjør at man har mindre ressurser og kapasitet til å sette seg inn i problemstillingene.
 • Mange involverte parter, både internt og eksternt, er ressurskrevende og krever mye informasjon og kommunikasjon.
 • Problemstillingen er både så omfattende og kompleks som medfører at det er vanskelig å håndtere.
 • Ulike ansvar og arbeidsområder vanskeliggjør en felles forståelse for problemstillingen.

Vedlegg

 • Helse samarbeider med Vestfold interkommunale brannvesen for opplæring av ansatte i hjemmetjenesten.
 • Rutiner for samarbeid mellom Horten kommune og Horten kommunale boligstiftelse.
 • Horten kommune Teknisk har etablert et samarbeid mellom alle tilsynsmyndighetene med felles møte to ganger i året.
 • ROS-analyser

Videreføring av arbeidet

 • Den overordnede handlingsplanen for å hindre brann i boliger for risikogrupper definerer behov for videre arbeid, samhandling mellom kommunen og eksterne parter for gjennomføring av risikobaserte tilsyn.
 • Opplæring av ansatte i hjemmetjenesten er igangsatt.
 • Midler er foreslått avsatt i budsjettet for 2020.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon