Boveileder i NAV i Sandnes

Sandnes kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Ansvarlig aktør:
Sandnes kommune
Ansvarlig enhet:
Levekår
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Brukere i NAV som bor i midlertidig botiltak eller som står i fare for å miste boligen sin, får målrettet bistand til å skaffe seg bolig (primært) i privat leiemarked av boveileder i NAV.

Resultat

 • 49 husstander gikk fra midlertidig til ordinære leieforhold i løpet av 2015. Første halvår i 2016 har ytterligere 24 husstander fått ny eller beholder bolig gjennom prosjektet.
 • Kommunen reduserte utgiftene til midlertidig bolig med ca 7,5 mill i 2015.
 • Ingen familier med barn er nå bostedsløse.
 • Antallet brukere i midlertidig botilbud er sterkt redusert (i 2014 ca 100 til enhver tid, nå ca 35).
 • Prosjektet har økt NAV sitt fokus og kompetanse på overgang til varig bolig og å forebygge at personer blir bostedsløse slik at de har behov for midlertidig botilbud.
 • NAV har nå tydelig systematikk for arbeidet med brukere som er, eller står i fare for å bli bostedsløse.
 • Utarbeidet dokumentasjons-system for å skaffe oversikt på brukere, behov og endringer.

Bakgrunn

Kommunen har hatt et svært presset boligmarked der personer og familier med svak økonomi ikke har hatt tilgang til leiemarkedet og vært henvist til korttidsleiligheter via NAV. Dette er dårlige løsninger for bruker og har omfattende kostnader for kommunen. Gjennom målrettet innsats og med drahjelp av lavkonjunktur i næringslivet, har vanskeligstilte på leiemarkedet fått bistand til å bo ordinært.

Målsettinger

Skaffe eid eller leid bolig til de som bor midlertidig. Økt kvalitet på informasjon i fagsystem om situasjonen til de brukene som bor midlertidig.

 1. Effektmål: Synlig gjøre økonomien ved å redusere tid i midlertidig bolig.
 2. Effektmål: Antall barn som er berørt, som flytter fra midlertidig til fast bolig.
 3. Effektmål: Endring i livssituasjonen 6 måneder etter at bruker har fått lei/eid bolig, eks: fått arbeid.
 4. Effektmål: God kvalitet i fagsystem.
 5. Effektmål: Økt kunnskap for alle medarbeidere på NAV Sandnes, hva som gir resultater i forhold til å skaffe bolig.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Helhetlig sitasjon- og behovsanalyse: Ved mangel på varige botilbud må NAV tildele brukere korttidsleiligheter, selv ved vedvarende boligbehov. Høsten 2014 ble det startet et prosjekt hos NAV for økt varig bosetting.

Trinn 2
Utarbeide prosjektplan for tiltaket.

Trinn 3
Kartlegge aktuelle i målgruppen: Målgruppen er brukere uten omfattende oppfølgingsbehov for å kunne bo i egen bolig. Barnefamilier og unge er prioriterte målgrupper.

Trinn 4
Utarbeide systematikk.

Trinn 5
Opprette samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere, f eks utleiere.

Trinn 6
Forankring i NAV-kontoret for å sikre rekruttering av aktuelle deltakere og øke kompetansen til alle veiledere. Boveiledere bidrar med motivasjon til å finne egen bolig, samt veiledning og praktisk bistand i å gjennomføre dette.

Trinn 7
Fra 2016 er også forebygging av bostedsløshet prioritert i prosjektet. Prosjektet er fra vinteren 2015/2016 supplert med helhetlig bistand til 10 unge bostedsløse som har behov for etablering i bolig, bo-oppfølging og samtidig bistand til å komme i arbeidsrettet aktivitet.

Relevant lovverk

Lov om sosiale tjenester i NAV § 17

Sikre brukermedvirkning

Stor delaktighet, motiverende intervju ble brukt som metode.

Finansiering

Prosjektet er finansiert fylkesmannens boligsosiale tilskuddsmidler og Husbankens kompetansetilskudd, samt egenfinansiering.

Suksessfaktorer

 • God oversikt på behov – tydelige mål
 • Raske resultater
 • Avsatte ressurser til tett oppfølging
 • Drahjelp av et åpnere utleiemarked
 • Forankring både mot kommunal ledelse (administrativ og politisk) og innad i NAV

Utfordringer underveis

 • Boveilederne har møtt noen forventninger internt i NAV-kontoret om at prosjektet skal kunne bistå alle bostedsløse, også de med omfattende hjelpebehov og behov for tilpassede boligløsninger.
 • Viktig å holde fast på at avsatte ressurser skal nyttes til formålet

Tips til andre

 • Viktig å avsette ressurser
 • Smart å ha gode kontakter blant utleiere/ utleiemeglere
 • Benytte annonse på www.finn.no

Publiserte artikler

Sandnes bidrar med erfaringsdeling inn mot metodebok som skal utvikles av Karmøy kommune.

Les nyhetssak i Dagsavisen om boveilederen: Veileder skal hjelpe bostedsløse - Sandnes vil vekk fra verstinglisten

Videreføring av arbeidet

Prosjektet er fortsatt i prosjektfase. Resultatene er meget gode. Funksjonene og metodikken vil bli videreført etter selve prosjektperioden er avsluttet.

Vedlegg

Boveileder i NAV Skjema Førstesamtale Boveileder i NAV Brosjyre Boveileder i NAV Boligannonse på finn.no

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon