Bostedløse inn i privat leiemarked

Haugesund kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Ansvarlig aktør:
Haugesund kommune
Ansvarlig enhet:
Bolig og eiendomsseksjonen, NAV Haugesund og Vedtakskontoret for helse/omsorgstjenester
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Gjennom målrettet arbeid, omorganisering og forankring i både kommuneledelse og på operativt nivå, har Haugesund klart å bosette 53 bostedsløse på ett år. Eget kartleggingsverktøy er utviklet i samarbeid med Rambøll.

Resultat

 • Har bosatt 53 bostedsløse i 2015, 32 av disse i privat boligmarked.
 • Har klart å nå null-visjonen: «Ingen som ønsker et sted å bo skal være bostedsløs i Haugesund kommunen i mai 2016.»

Bakgrunn

NIBRs kartlegging i 2012 viste at Haugesund kommune hadde 65 bostedsløse. Kommunen ønsket å gjøre noe med denne situasjonen.

Målsettinger

 • Null-visjon: Ingen som ønsker et sted å bo skal være bostedsløse i Haugesund kommune.
 • Dato-mål: Alle som ønsker det skal være bosatt innen utgangen av mai 2016.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Forberedende aktiviteter
Kommunen ønsket å gjøre noe med situasjonen for de 65 bostedsløse. I perioden 2013 – 2014 ble det laget ny boligsosial strategi med programplan og aktivitetsplan. Arbeidet ble forankret politisk/administrativt og i organisasjonen, i tjenestene og hos samarbeidsparter. I tillegg ble arbeidet også forankret i Kommuneplan og Økonomiplan.

Trinn 2: Ny organisering av boligsosiale oppgaver
Haugesund opprettet en egen bolig – og eiendomsseksjon med boligkontor. I tillegg ble følgende gjort:

 • Egen saksbehandler for bostedsløse som søkte midlertidig botilbud hos Nav
 • Samlet saksbehandling for boligtildeling, bo-oppfølging og bosetting hos Vedtakskontoret
 • Tjenestene «bo-oppfølging» og «bosetting» ble samlet/opprettet i Enhet for rus og psykisk helse
 • Bolig og eiendomsseksjonen utviklet i samarbeid med Nav, Vedtakskontoret og Rambøll et nytt kartleggingsverktøy for bolig- og oppfølgingsbehov. Kartleggingsverktøyet ble kvalitetssikret og Datatilsynet godkjente bruken. Tiltaket var delfinansiert av Husbanken.
 • Ny samarbeidsavtale med ekstern drifter av boliger.

Trinn 3: Ny forvaltningspraksis
Det ble etablert en ny forvaltningspraksis for fremskaffelse og tildeling av boliger:

 • Nye saksbehandlerrutiner for søknader
 • Nye tildelingskriterier
 • Nytt mandat, retningslinjer og ny sammensetning av tildelingsutvalg
 • Kartlegging av eksisterende beboere for fornying av husleiekontrakt – eventuelt ikke fornye.
 • Aktiv bruk av det private leiemarkedet. Egen veiledning og «bolighefte» fra Nav. Nytt bolighefte utarbeides hver måned og er en samling av de leiligheter som til enhver tid ligger på Finn.no, og som Nav finner innenfor grensen for hva de kan finansiere/gi stønad til, depositumgaranti – og som er godkjent for og innenfor prisrammen som utløser bostøtte.

Trinn 4: Hardt arbeid for å nå måltallet
Slik jobbes det for å nå null-visjonen om at ingen som ønsker det skal være bostedsløs i Haugesund kommune innen utgangen av mai 2016:

 • Løpende oversikt med navn, oppholdssted og søknadsstatus.
 • Utstrakt samhandling mellom enheter som yter tjenester/kjenner den bostedsløse. Samkjøring av informasjon før boligtildeling og bosetting.
 • Statusmøter hver 14. dag der Nav, Boligkontoret og Vedtakskontoret er representert.
 • Boligplan for alle som ønsker det/søker hjelp for å få skaffet seg en bolig.
 • Dato-mål i boligplanen: Alle som ønsker det skal være bosatt innen utgangen av mai 2016.
 • Førsteprioritering ved tildeling av ledige kommunale boliger.
 • Kontakte fengsel/behandlingsinstitusjoner for å få oversikt over hvilke planer som foreligger eller om innsatt/pasient/bruker selv har bolig. Både kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten skal kartlegge bosituasjon og behov tidlig i oppholdet, for så å kontakte kommunen hvis vedkommende trenger bolig etter endt opphold. Vi har lenge erfart at denne kontakten skjer så tett opptil utskriving/løslatelse, at vi ikke greier å ha bolig klar tidsnok. Dette medfører at vi må tilby midlertidig botilbud. Vi har derfor blitt mer offensive og ringer tidlig og etterspør hva som er den innlagtes/innsattes plan for bolig. Vi har da også mulighet for å informere/korrigere opplysninger angående boligsituasjonen. Tidlig og offensiv dialog gjør kommunen i stand til å forberede og ha et reelt og egnet botilbud den dagen vi får telefon om utskriving/løslatelse. Vi kan også forhindre at de som allerede har bolig sier opp leieavtalen under oppholdet. I de fleste tilfeller er det mest hensiktsmessig (og økonomisk fordelaktig for NAV) å beholde denne til utskriving/løslatelse.
 • Aktiv bruk av privat boligmarked. Fortsatt veiledning og utdeling av «bolighefte» fra Nav.

Trinn 5: Resultater
Gjennom endret praksis og ny organisering har Haugesund i 2015 klart å bosette 53 bostedsløse. 32 av disse ble bosatt i det private boligmarkedet og 21 i kommunale boliger. I tillegg ble ytterligere 6 bostedsløse bosatt i januar/februar 2016. Per 1.3. 2016 har Haugesund registrert 12 UFB (uten fast bopel). Bare 3 av disse har søkt kommunal bolig, 4 ønsker å bo hos familie og venner, og 5 har ikke vært i kontakt med Nav i forhold til bolig de siste seks måneder.

Relevant lovverk

Lov om sosiale tjenester i Nav §27 om Midlertidig botilbud og §§ 18, 19  om økonomisk sosialhjelp til dekning av boligrelevante utgifter (dvs. utgifter til husleie, strøm, møbler/innbo/utstyr, depositum m.m.

Husleieloven og Forskrift om bostøtte.

Sikre brukermedvirkning

Den boligsøkende kartlegges via samtal(r) for ønsker og behov tilknyttet boforhold. Den boligsøkende har selv dialog med potensielle utleiere og går på visning, gjerne med veiledning og bistand fra NAV-ansatt/boligveileder. Målet er at beboer selv skal inngå kontraktsforhold med utleier.

Finansiering

Husbanken delfinansierte kartleggingsverktøyet som ble utviklet i samarbeid med Rambøll. Fylkesmannen finansierte prosjektstillinger både i NAV og i vedtakskontoret.

Suksessfaktorer

 • Individuelle boligplaner, etter individuell kartlegging og samtale om boligønsker/behov.
 • «One by one»: De som faller utenfor boligmarkedet og de systemer som kommunen har for å bistå i boligfremskaffelse, hjelpes individuelt. Veien til bolig kan være ulik for hver og en. Det er derfor viktig å ikke falle for fristelsen å «lage system» for de som allerede har falt utenfor systemet. Det kan godt hende den enkelte trenger bistand som vanligvis ikke ytes i kommunens etablerte tjenestesystem, stort eller smått. Hjelp og bistand til en konkret oppgave, i en konkret situasjon eller en periode i bosettingsprosessen, kan være nettopp det som skal til for å klare å bli bosatt.
 • Forankring fra topp til bunn i kommunen. Alle jobber mot samme mål.

Utfordringer underveis

Behovet for å lage system og forholde seg til etablerte systemer i tjenesteenhetene/forvaltningen – også i møte med de som har falt utenfor det etablerte systemet.

Rapporter

Haugesund kommune kartleggingsrapport søkere av bolig Haugesund kommune kartleggingsrapport beboere i kommunal bolig

Vedlegg

Kartleggingsverktøy boligsøker Haugesund kommune Haugesund kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig Kartleggingsverktøy beboer i kommunal bolig Haugesund kommune

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon