Bosetting av gjengangere ved hjelp av TOG avdelingen

Oslo kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Bosetting av gjengangere ved hjelp av TOG avdelingen
Ansvarlig aktør:
Oslo kommune
Ansvarlig enhet:
TOG-avdelingen (Tiltak ovenfor gjengangere)
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Oslo
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tiltak ovenfor gjengangere (TOG) er et samarbeid mellom Oslo friomsorgskontor og Oslo fengsel. Oslo fengsel ligger på Grønland i Oslo og er Norges største fengsel, med nesten 400 plasser for menn. Det er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og hovedtyngden av innsatte er varetektsinnsatte.

Målgruppen for TOG er domsinnsatte med gjengangerproblematikk som ønsker å ta et oppgjør med det livet som har ført de inn i fengselssystemet og som ønsker tett oppfølging under soning og i den vanskelige friheten etter løslatelse. Hver innsatt er knyttet til et team der både fengselsansatte og friomsorgsansatte er involvert. Dette legger grunnlag for god oppfølging også etter at innsatte er løslatt. Det er fokus på prøveløslatelse og det fokuseres på å få på plass det som kreves for å best mulig kunne sikre at tilbakefall ikke forekommer, deriblant faktorer som egnet bolig, sysselsetting, nettverk og økonomi.

Eksempelet tar for seg planlegging av prøveløslatelse fra TOG-avdelingen i Oslo fengsel for en domfelt som hadde vært uten fast bosted (UFB) i flere år.

Resultat

 • Domfelte oppnådde å bli prøveløslatt med vilkår om møtepliktsoppfølging
 • I samarbeid med Nav-veileder i Oslo fengsel oppnådde domfelte sitt mål om et meningsfylt sysselsettingstilbud
 • Domfeltes Nav-kontor i Oslo stilte garanti for en plass på Holmen i påvente av egnet bolig
 • Domfelte oppnådde å få egen leilighet på det private markedet etter mange år uten fast bosted

Bakgrunn

Domfelte er tidligere straffedømt flere ganger. Han hadde vært uten fast bosted i lang tid og han hadde stått utenfor arbeidslivet i mange år. Domfelte fikk plass på av TOG-avdelingen i Oslo fengsel, en avdeling som har ekstra fokus på å legge til rette for at innsatte skal kunne jobbe mot en mulig prøveløslatelse i samarbeid med saksbehandler fra friomsorgen og kontaktbetjent i fengslet. For å kunne oppnå en mulig prøveløslatelse må faktorer som bolig og sysselsetting være på plass og avklart før en evt. prøveløslatelse.

Målsettinger

 • Domfelte satte seg mål om å bli prøveløslatt
 • Domfelte satte seg mål om å finne et meningsfylt sysselsettingstilbud
 • Domfelte satte seg mål om å finne og flytte inn i egnet bolig

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
I forbindelse med planlegging av prøveløslatelse bistod TOG-konsulent domfelte med å opprette kontakt med Nav sosial i god tid før han hadde 2/3-tid (første mulighet for prøveløslatelse). Dette viste seg å bli noe vanskelig da Nav- kontoret ikke kjente domfelte fra tidligere. Domfelte var blitt ”tildelt” Nav- kontor på bakgrunn av UFB- dato. Et av hovedfokusene i kontakten med Nav sosial var domfeltes boligsituasjon.

Trinn 2
Domfelte tok kontakt med Nav- veileder i Oslo fengsel ang. sysselsetting og det ble søkt om kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) på Ilas, som er en av flere attføringsbedrifter i Oslo.  Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot de som har fått arbeidsevnen sin nedsatt i en slik grad at de hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Domfelte fikk tilbud om KIA- plass på Ilas sin IKT- avdeling

Trinn 3
TOG-konsulent fikk opprettet kontakt med boligfremskaffer før sommerferien vedr. bolig ved løslatelse. Grunnet sommerferie var det ikke mulig å fremskaffe domfelte en bolig før dato for prøveløslatelse. Det ble derfor inngått en avtale med Nav sosial om garanti for opphold på Holmen, et midlertidig botilbud i regi av Kirkens Bymisjon med botid på inntil tre måneder, i perioden etter prøveløslatelse i påvente av egnet bolig.

Trinn 4
Domfelte ble løslatt på prøve med vilkår om møteplikt etter fellesferien og flyttet inn på Holmen. 

Trinn 5
Domfelte var i dialog med boligfremskaffer etter prøveløslatelse og under oppholdet på Holmen.

Trinn 6
Boligfremskaffer og domfelte var på visning på egnet leilighet på det private markedet.

Trinn 7
Etter at domfelte hadde bodd på Holmen i et par måneder fikk han tilbud om leilighet på det private markedet gjennom boligfremskaffer.  Domfelte flyttet fra Holmen inn i egen leilighet før prøvetiden utløp.

Relevant lovverk

 • Lov om sosiale tjenester i NAV
 • Straffegjennomføringsloven

Sikre brukermedvirkning

Domfelte var selv aktivt i kontakt med både Holmen bosenter og boligfremskaffer før prøveløslatelse og etter løslatelse.

Finansiering

 • NAV sosial stilte garanti for opphold på Holmen
 • Domfelte fikk plass i KIA tiltak og kunne gjennom dette finansiere noe av boligutgiftene selv, samt at det ble søkt om statlig bostøtte. Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift er et arbeidsrettet tiltak i regi av Nav arbeid og trygd, og gir rett til tiltakspenger gjennom NAV.

Suksessfaktorer

 • Domfelte fikk mulighet for sysselsetting for første gang på mange år, innenfor et område han trivdes med og kunne fra før; IKT
 • Domfelte fikk tilbud om egnet bolig for første gang på mange år
 • Domfelte fullførte møtepliktsperioden uten anmerkninger

Utfordringer underveis

Vi opplevde store utfordringer knyttet opp mot samarbeidet med NAV, særlig på bakgrunn av at NAV ikke hadde god nok kjennskap til straffegjennomføring i lukket fengsel.

Tips til andre

Starte samarbeidet med NAV tidlig. Om det oppleves kommunikasjonssvikt innkall til samarbeidsmøte uten klienten for å kunne avklare roller, utfordringer og hva som lar seg gjennomføre og hva ikke lar seg gjennomføre.

Publiserte artikler

Les mer om tilbakeføring på tilbakeføring.no

Les mer tiltak overfor gjengangere – TOG – et sammendrag av Stig Nesvik, 2005

Videreføring av arbeidet

Dette eksemplet bygger på måten man jobber på TOG. Eksempelet er fra 2015.

TOG er siden oppstarten i 2000 blitt videreført som et permanent tiltak.

Vedlegg

TOG Framtidsplan TOG Erfaringer Fra fengsel til bolig