Bosetting av flyktninger i privat leiemarked

Sandnes kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Bosetting av flyktninger i privat leiemarked
Ansvarlig aktør:
Sandnes kommune
Ansvarlig enhet:
Boligtjenesten
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Rogaland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

God organisering internt i kommunen og tett samarbeid på tvers har bidratt til at kommunen har opparbeidet seg en stor portefølje av private utleieboliger. Boligene leies av kommunen og fremleies til flyktninger i introduksjonsprogrammmet. I tillegg har kommunen ulike oppfølgingstjenester og bo-oppfølging for å bidra til integrering og god bruk av boligene.

Resultat

 • Kommunen opplever mindre press på den kommunalt eide boligmassen, og opplever at det nå står folk i kø for å leie ut til kommunen. I tillegg opplever kommunen at mange utleiere er villige til å leie ut rimelig til kommunen og er sosialt engasjert.
 • Per mai 2016 har kommunen 136 innleide boliger 
 • Sandnes kommune ble nominert til Bosettingsprisen i 2015 for sitt arbeid med å bosette flyktninger på det private leiemarkedet.

Bakgrunn

Kommunen har relativt få kommunale utleieboliger, og det er etablert praksis at bosetting av flyktninger i hovedsak gjøres ved at kommunen framleier private utleieboliger.

Målsettinger

 • Sikre gode bomiljø og tilgang til boliger for flyktninger
 • Boligene leies av kommunen og fremleies til flyktninger
 • Imøtekomme anmodningstall fra IMDi (2016: 170, 2017: 196)

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Sandnes kommune har jobbet systematisk, metodisk og målrettet for å bygge seg opp en portefølje av private utleiere. De har sett på kommunes egen organisering internt, og jobbet eksternt mot utleiere. Punktene under beskriver de viktigste grepene Sandnes har gjort i arbeidet.

Intern organisering og samarbeid

Det har blitt jobbet mye med samarbeid mellom enhetene internt i kommunen. Det er faste møter på ledernivå mellom Flyktningeenheten og Boligtjenesten. Det er fellesmøter på saksbehandlernivå annenhver uke, og to fellesseminarer for enhetene i året. Møtepunktene sikrer at man til enhver tid har samme kunnskap om situasjonen og behovet for utleieboliger.

Kartlegging av områder med utleieboliger

For å hindre å få stor konsentrasjon av privat innleide utleieboliger i enkelte bydeler har kommunen kartlagt leieavtalene. På denne måten kan man jobbe med å få en spredt bosetting og bedre integrering.

Kampanje for å tiltrekke seg utleiere

For å skape oppmerksomhet rundt behovet for utleieboliger satte kommunen inn annonser i lokalavisen, hengte opp plakater og brukte sosiale medier. Det gikk litt trått i starten, men etter hvert fikk kommunen et godt rykte på seg som utleier, og «snøballen begynte å rulle». Det er i stor grad privatpersoner som leier ut, ikke større utleiefirma. Utleieboligene skal være godkjent som egen boenhet av kommunen.

Kommunalt ansatt koordinator for den private utleieporteføljen

Private utleiere kan være skeptiske til å leie ut til kommunen. Det ble derfor jobbet med å rigge den kommunale organiseringen slik at utleierne skulle kjenne seg trygge og vite hvem de skulle forholde seg til. Det ble ansatt en koordinator i Boligtjenesten som jobber med leieavtalene og som fungerer som kontaktperson for de private utleierne. Koordinatoren har ansvar for å koordinere befaringene i potensielle utleieboliger, registrere skader eller behov for vedlikehold og gir oppdrag til miljøvaktmester.

Husleiekontrakt og oppfølgingsavtale

I tillegg til den ordinære leieavtalen som signeres mellom kommunen og leietaker, blir det signert en oppfølgingsavtale (se vedlegg). Oppfølgingsavtalen er et vedlegg til husleiekontrakten og er en forutsetning for å få tegne husleiekontrakt. Formålet med oppfølgingsavtalen er at leietaker skal forplikte seg til oppfølging i boligen med målsetting om at leietaker skal mestre bosituasjonen. Kommunen har gjennom oppfølgingsavtalen innsikt i bosituasjonen til den enkelte leietaker, for å sikre at leietaker, bolig, nærområdet blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. 

Tidsubestemte leiekontrakter

Kommunen tegner tidsubestemte leiekontrakter med private utleiere. Kommunen tegner treårige husleiekontrakter med beboer. Det tegnes i tillegg en oppfølgingskontrakt mellom kommunen og beboer. Det er kun nybosatte flyktninger som bosettes i det private leiemarkedet. Andre vanskeligstilte grupper bosettes i kommunalt eide utleieboliger.

Boligkurs i introduksjonsprogrammet

Det er lagt stor vekt på å gi de som skal bosettes i kommunen kunnskap om bolig og boligmarkedet i Norge, både i form av felles gruppeundervisning, samt individuelt kurs i den enkeltes bolig. Boligkurset er tredelt, og tar for seg alt fra daglig vedlikehold av bolig (som lufting, rens av sluk, rengjøring, brannvarslere osv.) til informasjon om hvordan det norske boligmarkedet fungerer. 

Miljøvaktmester

Det ble utlyst stillingsprosenter som miljøvaktmester internt i kommunen og ansatte innen drift kunne søke. Behov for hjelp fra miljøvaktmester meldes inn til koordinator for de private utleiekontraktene og oppdragene gis videre til miljøvaktmester. Miljøvaktmester bistår leietakere med enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Eventuelle skader og avvik meldes til kommunens koordinator for den private utleieporteføljen. Oppfølging i bolig er Flyktningeenhetens ansvar.

Fra leie-til-eie

Seks måneder før husleiekontrakten med kommunen utløper kartlegges beboere for å se på mulighetene for kjøp av egen bolig, overgang til selvleie eller overgang til kommunal bolig.

Relevant lovverk

Husleieloven

Suksessfaktorer

 • Tilbakemeldingene fra utleierne er at kommunen er en ryddig utleier og en sikker betaler. I tillegg sikrer oppfølgingsavtalen som tegnes mellom kommunen og leietaker en sikkerhet for jevnlig tilsyn med boligen, noe som er viktig for utleier
 • Samarbeid på tvers
 • Opptre som en samlet kommune og ha samme målsetting og kunnskap om boligsituasjonen
 • Koordinator i Boligtjenesten– én kontaktperson å forholde seg til for utleiere
 • Miljøvaktmester – hjelp i det daglige 
 • En offensiv oppfølgingsplan med hyppige hjemmebesøk/sjekkpunkter, for å forebygge skader på bolig grunnet feil bruk

Utfordringer underveis

 • Utleiemarked som svinger ifht tilgjengelighet og pris
 • Bostabilitet mindre sikker pga utleier kan si opp kommunen
 • Private utleiere ikke profesjonelle aktører som leier ut
 • Tomgangsleie som følge av saksbehandlingstid i UDI og IMDi

Tips til andre

En viktig erfaring fra arbeidet med boligkurset er at kursing hjemme i den enkeltes bolig gir bedre læringsutbytte. Kontaktperson i Flyktningeenheten drar på hjemmebesøk med miljøvaktmester og viser hvordan boligen bør vedlikeholdes. Bakgrunnen for at man ikke har denne delen av undervisningen i klasserommet er at ulike boliger krever ulikt vedlikehold. Dermed blir undervisningen tilpasset den enkeltes bosituasjon.

Rapporter

Protokoll_Avslutning

Videreføring av arbeidet

Tiltaket er i drift.

Vedlegg

Mal_Bolig informasjon for bokollektiv Sjekkliste_Ny bolig Sjekkliste_Skade og erstatning Sjekkliste_Til utleier for overtakelse Sjekkliste_Tilstandsrapport ved leiestart Sjekkliste_Tilstandsrapport ved utflytting av beboer Skjema_Onske fra utleier om utleie Oppfolgingsavtale for beboer i kommunal bolig Sjekkliste_Leieslutt Mal_Leiekontrakt Mal_Leietilbud boliginformasjonsskjema Sjekkliste_Erstatningsbolig Mal_Bolig informasjon for enebolig

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon