Bosetting av familie med spesielle behov

Fredrikstad kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Bosettingsteamet i Fredrikstad.

Bosettingsteamet i Fredrikstad.

Ansvarlig aktør:
Fredrikstad kommune
Ansvarlig enhet:
Lærings- og mestringsavdelingen
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Planlegge bosetting av et ektepar med to barn (barnehagebarn og skolebarn) hvorav ett barn med behov for tverretatlig samarbeid, grunnet spesielle behov.

Resultat

 • Bolig med tre soverom ble framskaffet av boligavdelingen etter samarbeid og utveksling av informasjon om behov fra bosettingsteamet
 • En bosetting hvor støtteapparatet som var rundt familien fra før kunne videreføres. Dette var i hovedsak skolerelatert.

Bakgrunn

Familien bor på mottak i Fredrikstad. Det ene barnet går allerede på skole i Fredrikstad. Barnet har et tilrettelagt opplegg rundt skolesituasjonen

Målsettinger

 • Barnet skulle fortsette på skolen hvor det allerede var et velfungerende opplegg
 • Foreldrene skulle begynne i introduksjonsprogrammet innenfor lovfristen

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom bosettingsteam/helseteam i kommunen og mottaket/imdi vedrørende familiens behov. I bosettingsteamet sitter de som har ansvaret for bosettingene, samt  en koordinator for integrering.

Trinn 2
Bosettingsansvarlig samarbeid med den kommunale ergoterapiavdelingen før og etter bosetting i forhold til tilpasning av bolig og hjelpemidler

Trinn 3
Bosettingsteamet melder fra til boligavdeling om spesielle behov rundt bolig og skolekrets. Det ble meldt om boligbehov i barnets skolekrets (gikk allerede på skolen gjennom mottaket han bodde på).

Trinn 4
God kontakt med familien før bosetting

Trinn 5
Etablert samarbeid med skolen før bosetting. Ha god kommunikasjon, forutsigbarhet via planlagte avtaler og møter. Informere skole om viktigheten av bruk av tolk ved møter og viktig informasjon.

Trinn 6
Etablering i bolig Ergoterapeutavdelingen hadde hjemmebesøk og vurderte behovene for tilrettelegging, f.eks sikring av komfyr, tv montert i vegg. Dette vil jo være individuelle behov.

Trinn 7
Etablert ansvarsgruppe hvor skolen innkalte til første møte

Familien var veldig fornøyd med at barnet ikke trengte å bytte skole, en ansvarsgruppe ble igangsatt og føres videre med i hovedsak skole, NAV og foreldre. Når barnet ble godt ivaretatt bidro dette til at foreldre kunne starte med sitt kvalifiseringsløp og tid og overskudd til begge barna.

Sikre brukermedvirkning

Viktig med tett samarbeid med familien før bosetting og bruk av tolk. Familien var selv med i prosessen og hadde også selv den daglige kontakten med skolen.

Finansiering

Husleiegaranti og økonomisk bistand fra NAV. Ekstratilskudd fra Imdi ble søkt relativt kjapt etter bosetting. Bostøtte og barnetrygd ble søkt. Bosettingsansvarlig informerer om støtteordninger og bistår med søknadsutfyllinger.

Suksessfaktorer

 • Nært samarbeid med boligavdeling
 • God informasjon fra mottak til kommunen i forkant
 • Barnet fikk mulighet til å beholde og følge faste rutiner, samt beholde eksisterende støtteapparat.

Utfordringer underveis

 • Bostøtte bortfaller når to personer får introduksjonsstønad. Blir økonomisk avhengig av NAV. Det er viktig at veileder i introduksjonsprogrammet følger opp inntektsendringen når de får inntekt, og melder dette til bostøtteordningen for å unngå at familiene får tilbakebetalingskrav og kan ende opp i et økonomisk uføre.
 • Utfordring i forhold til barnehageplass i nærhet til hjem/skole . Det er ikke alltid like enkelt å få barnehageplass i gåavstand fra hjemmet. Dette betyr at foreldre må bruke offentlig transport ved bringing og henting. I dette tilfellet løste det seg ved at barnet fikk plass i en barnehage i nærheten av voksenopplæringen.

Tips til andre

 • Ha et godt og etablert samarbeid med boligavdelingen og NAV
 • Felles mål og forankring i kommunens ledelse. At alle kommunale etater har en felles forståelse for ansvaret ved intergrering av flyktninger.
 • Godt samarbeid med mottaket
 • Ha god kjennskap til øvrige kommunale tjenester  Sosialkonsulenter som jobber med mennesker med bistandsbehov bør ha god oversikt over tjenestene som er tilgjengelig i kommunen.

Vedlegg

Maler som er utarbeidet og tilgjengelig elektronisk (se lengre ned på siden):

 • Bosetting av nyankomne flyktninger
 • Gjennomgang av bolig etter bosetting
 • Etablering/ bosetting av flyktninger
 • Bosettingsskjema for Fredrikstad kommune
 • Skjema for registrering av flyktninger som flytter til kommunene
 • Krav/ søknad om deltakelse i introduksjonsprogrammet

Videreføring av arbeidet

Godt bosettingsarbeid videreføres alltid!

Vedlegg

Maler_Bosetting av familie med spesielle behov i Fredrikstad

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon