Boplan for leietakere i kommunale utleieboliger

Ansvarlig aktør:
Nittedal kommune
Ansvarlig enhet:
Boligkontoret
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Viken
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

En boplan skal ikke erstattet behovet for vedtaksbaserte tjenester, men være et supplement og en hjelp til å styrke hverdagsmestringen og mulighetene i det ordinære leie-/eiemarkedet i løpet av kontraktsperioden i kommunal utleiebolig. Boplanen inneholder hovedmål og konkrete tiltak, utformet sammen med leietaker etter en recoveryorientert tilnærming. Boplanen er ment å koordinere de ulike elementene som spiller inn for en god og trygg boligkarriere. Boplanen er frivillig.

Resultat

 • Den enkelte opplever å bli tatt på alvor for en trygg bosituasjon med planer for fremtiden
 • Boplanen er for noen et viktig verktøy for å koordinere nøkkelpersoner i hjelpeapparatet
 • Boveileder er leietakers kontaktledd i kommunen

Bakgrunn

Det er behov for at «alle tenker boligsosialt». En kommunal utleiebolig skal ikke være endestasjonen, men starten på en boligkarriere for de aller fleste. Nittedal kommune ønsker å øke gjennomstrømmingen i kommunale utleieboliger, gjennom konkrete tiltak for den enkelte leietaker.

Målsettinger

 • Øke gjennomstrømmingen i de kommunale utleieboligene
 • Øke den enkeltes hverdagsmestring som et utgangspunkt for en trygg boligkarriere

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

 1. Utarbeide rammer for arbeidet, informasjon om boplan, egen mal, «rigge» opplegget internt
 2. Tilbudet fremgår gjennom vedtak på bolig. Noen i løpende leieforhold får tilsendt tilbud om boplan.
 3. Boveileder inviterer til samtale for de som takker ja. Boplanen utarbeides i fellesskap; «Hva er viktig for deg? Hva skal til for at…» osv. Boplanen er et levende arbeidsverktøy.

Sikre brukermedvirkning

Vi tar utgangspunkt i en recoveryorientert tilnærming.

Suksessfaktorer

 • Tilgjengelighet
 • Relasjonsbygging
 • Kontinuitet
 • Konkrete tiltak med ansvar og frister

Utfordringer underveis

 • Pass på at det ikke blir «nok en plan». Sørg for å integrere boplanen i en eventuell IP.
 • Arbeidet med boplan skal ikke erstatte vedtaksbaserte tjenester.
 • Fagtjenestene må ansvarliggjøres ved å være med og tenke boligsosialt.

Tips til andre

 • Sosialfaglig kompetanse er viktig når en boplan skal koordineres og implementeres i forvaltningsapparatet
 • Endringsarbeid tar tid – tålmodighet er viktig

Vedlegg

 1. Mal på boplan
 2. Recoveryorientert tilnærming (metode)
 3. Intern veileder for utarbeidelse av boplan med recoveryorientert tilnærming (under arbeid)

Publiserte artikler

Les mer på nittedal.kommune.no

Vedlegg

Nittedal kommune - Boplan Tilbud om boplan

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon